Social delaktighet och kampen mot fattigdom

Förbättra arbets- och funktionsförmågan hos personer som står utanför arbetslivet

Med det särskilda målet förbättrar man arbets- och funktionsförmågan hos de personer som deltar i åtgärderna och främjar därmed deras framsteg på sysselsättningsstigarna. Med åtgärderna utvecklar man social-, hälsovårds- och rehabiliteringstjänster, samarbete över sektorgränserna och tjänsternas kundfokus. Dessutom stärker man samhälleligheten och tredje sektorns roll i att förebygga utslagenhet. Verksamhetens målgrupp är de befolkningsgrupper vars sociala delaktighet är mest hotad och vilka berörs mer än medeltalet av risken för fattigdom och utslagning (t.ex. romer, handikappade personer, vissa invandrargrupper sant andra personer som möts av diskriminering och fördomar då de försöker ta sig ut i arbetslivet). I verksamheten betonas förebyggande tjänster och verksamhetssätt. Med åtgärderna stöder man tjänster som riktas till dem som hotas av utslagning, och där ingår skapandet av ett tjänsteförhållande t.ex. genom uppsökande socialarbete, individuell bedömning av servicebehovet, uppbyggnad av en skräddarsydd rehabiliterings-, utbildnings- och sysselsättningsstig, barrservicens stöd i problem som berör livssituation. Med åtgärderna stöder man även förstärkning av de egna resurserna genom kamratstöd eller frivillig verksamhet. Dessutom utnyttjas nya teknologilösningar, och man beaktar behoven i glesbebyggda områden.

Man kan få finansiering bl.a. för

  • att stärka den sociala delaktigheten och arbetslivsfärdigheter hos personer som har en svag ställning samt särskilt att utveckla åtgärder som förebygger utslagning bland ungdomar, äldre personer och partiellt arbetsföra;
  • att utveckla samarbete mellan olika aktörer och multiprofessionella tjänster samt att utveckla kunnande som berör verksamheten
  • att utveckla samhälleliga och invånarcentrerade verksamhetssätt och tjänster som stärker social delaktighet