Jämlikhet mellan könen

Strukturfondsprogrammets mål är att främja jämlikheten mellan könen och eliminera diskriminering på grund av kön. Man främjar jämlikheten både genom integreringsåtgärder och riktade särskilda åtgärder.

Integrering betyder att man beaktar könsaspekten i alla skeden av strukturfondsverksamheten. Könsaspekten beaktas genom att inkludera den i förberedelsen, genomförandet, uppföljningen, rapporteringen och utvärderingen av utvecklingsteman och åtgärder. Könsaspekten inkluderas i projektens ansökningsförfaranden och urvalskriterier.

Man främjar även jämlikheten med riktade särskilda åtgärder. Detta betyder att programmet finansierar särskilda jämlikhetsprojekt. I programmet ingår en investeringsprioritet som är ämnad endast för jämlikhetsprojekt och vars mål är att lindra arbets- och utbildningskarriärernas könsfördelning. Särskilda åtgärder kan även finansieras från andra investeringsprioriteter, t.ex. för att stöda företag som grundats av kvinnor, utveckla kvinnors innovationsorienterade affärsidéer, öka unga mäns deltagande i utbildning och avbryta utslagningsutvecklingen. All verksamhet som ingår i programmet kan utvecklas från ett jämställdhetsperspektiv.

I varje projekt som finansieras ska man utreda om könsaspekten har någon betydelse för projektet i fråga. Utgångspunkten för bedömningen är att analysera verksamhetsmiljön och problemet som ska lösas från ett könsperspektiv. Då man utvärderar projektets utgångsläge ska man utnyttja kvalitativ, publicerad information om könets betydelse för projektets verksamhetsmål. Projektet kan anses vara könsneutralt endast om man på basis av information bedömt könsaspektens betydelse. I projekt som finansieras genom ESF är könsaspekten synligare, eftersom ESF-åtgärderna i huvudsak berör människor. Att granska könsaspekten förbättrar även projektets kvalitet och verkan.