Toimiala ONLINE (S11565)

Projektets (1.1.2011–31.12.2013) mål var att öppet, fritt och enkelt tillhandahålla statistik och prognoser via informationstjänsten Toimiala Online samt erbjuda många redigeringsmöjligheter. Syftet var att i betydande grad bredda användningen av material som är fritt tillgängligt på Internet. Projektet förbättrade väsentligt företagarnas, företagens och arbetsmarknadsaktörernas möjligheter att analysera läget och utvecklingen i ekonomin och branscherna.

Projektet utvecklade ett av arbets- och näringsministeriets administrerat internetbaserat system, Toimiala Online, som ger omfattande och aktuell statistik- och prognosinformation om företagens affärsmiljö, den ekonomiska utvecklingen, barometrar och framtidsprognoser. Informationen produceras av bl.a. Statistikcentralen, Tullen, EK Finlands näringsliv, Finlands Företagare, Finnvera, ETLA; Finansministeriet, Finlands Bank, Eurostat och ANM.

Toimiala Online gör det lättare att söka och åskådliggöra statistik och prognoser. Mångsidiga verktyg för grafisk presentation av statistik och kartor tillhandahålls. Genom det användarvänliga webbgränssnittet kan man skapa figurer och kartor med önskade variabler, tidsperspektiv och områdesindelningar. Toimiala Online har en automatiskt uppdaterad bild- och kartdatabas med statistikbilder och kartor som kan länkas till andra webbsidor. Syftet med statistikbilderna och kartorna är att snabbt, enkelt och tydligt förmedla den väsentligaste informationen. Med hjälp av bilderna kan man visa de viktigaste variablerna för företagens och affärsmiljöns utveckling både riksomfattande och regionalt. Statistikbilderna och kartorna uppdateras automatiskt när ny statistik finns tillgänglig. Statistikbilderna och kartorna kan enkelt kopieras och fogas till önskat program (t.ex. ordbehandling eller presentationsgrafik).

Primära användare av Toimiala Online är företag, företagare, medborgare, NTM-centraler, TE-byråer, ministerier, landskapsförbund och FöretagsFinlands serviceorganisationer. Toimiala Online hittar du på http://www2.toimialaonline.fi/ Projektets främsta syfte har varit att sprida informationen fritt. Toimiala Online samt dess information och redigeringsverktyg tillhandahålls via en egen tjänst på Internet (www.toimialaonline.fi). Spridningsarbetet har backats upp med omfattande information och utbildningsverksamhet. En småskalig utvärdering gjordes under projektets gång.

Enligt den har projektet varit i linje med ANM:s strategi under ansöknings- och genomförandefasen och haft ANM-ledningens stöd. Projektet avslutades 31.12.2013. Under genomförandet diskuterade styrgruppen projektets framsteg utifrån projektansökan. Målen har inte uppnåtts i alla delar men verksamheten har gett värdefull information om organisationens och kundernas behov. Utifrån ESF-verksamheten och beviljandet av finansiering är det acceptabelt att även finansiera projekt av pilotkaraktär, som Toimiala Online i viss mån exemplifierar. Styrgruppens experter har gett ett starkt stöd. Gruppen har fört konstruktiva samtal om genomförandet och hjälpt till att inrikta verksamheten och precisera åtgärderna i enlighet med de allmänna principerna för ESF-verksamheten.