Arbetslivets utbildningsrådgivare (S11291)

I projektet Arbetslivets utbildningsrådgivare (1.1.2010–30.4.2014) utvecklades en modell för ett bestående nätverk för utbildningsrådgivare i arbetslivet. Utbildningsrådgivarna bildade tillsammans med företagen, arbetsplatserna, FFC:s medlemsförbund, TE-byråerna, Läroport-projekten och lokala fackliga aktörer ett vägledningsnätverk som har haft som mål att möta underrepresenterade gruppers behov av kunnande, vägledning och stöd i arbetslivet.  Utbildningsrådgivarna fungerar som en förbindelselänk mellan arbetsplatsen, fackavdelningen, TE-byråerna och det övriga vägledningsnätverket.

Verksamhetsmodellen uppmuntrar lågutbildade vuxna att delta i vuxenutbildning och upprätthålla yrkeskunskapen. Utbildningsrådgivarna kunde ge kamratstöd till sina arbetskamrater och uppmuntra dem att studera. Genom vägledning på jobbet ökade man tillgången på vägledning och stödde utvecklandet av arbetstagarens kunnande. Samtidigt främjades arbetsorganisationernas och företagens prestationsförmåga och sysselsättning

I och med utbildningsrådgivarnas nätverkande uppstod sambanden mellan kamratstöd och professionell vägledning. När TE-byråernas personliga rådgivningstjänster minskar ger fackavdelningarnas utbildningsrådgivare stöd till arbetslösa och permitterade genom vägledning på nätet i form av omställningsskydd. Utbildningsrådgivarnas roll som samarbetspartner med professionell vägledning stärks. Som stöd för ömsesidig vägledning gjordes en handbok i kompetensutveckling, Osaamisen kehittämisen käsikirja, för arbetsplatser och fackavdelningarnas rådgivningsdiskar. Möten, diskussioner, seminarier och deltagande i utbildningsprogram stärkte FFC:s och dess medlemsförbunds uppfattning om att vägledning, kunnande och nätverkande behövs för att klara sig i arbetslivet.

Under projektet stärktes arbetsplatsernas och fackavdelningarnas uppfattning om att vägledningstjänster behövs. Arbetsgivare som hade erfarenhet av utbildningsrådgivare från sitt eget företag förhöll sig positiva till idén om ömsesidig handledning för arbetstagarna. Lagen om att utveckla yrkeskompetensen förde utbildningsrådgivarna till arbetsplatserna där de fungerar som experter på utbildningsrådgivning vid förtroendemannens sida och som hens arbetspar. Med hjälp av förtroendemannen utformas företagets utbildningsplan av personalens åsikter och kompetensbehov i samarbete med arbetsgivaren. En planeringsmodell skapades för arbetsplatserna. Med hjälp av modellen kan utbildningsrådgivarna och förtroendemännen ta med upplevda kompetensbehov i den utbildningsplan som krävs enligt samarbetslagen.

För att etablera verksamheten med utbildningsrådgivare utvecklades en modell tillsammans med de fackförbund som deltagit i genomförandet av projektet. Verksamheten fortsätter utifrån modellen. I planen har man funderat på uppgifterna och arbetsfördelningen för FFC, ABF, TE-byråerna, fackförbunden och -avdelningarna. Till uppgifterna hör upprätthållandet och utbildningen av utbildningsrådgivarnätverket, resursfördelning och utveckling av nätverkets verksamhet. Efter projektet fortsätter projektets styrgrupp sin verksamhet som en styrnings- och koordineringsgrupp för vägledning och rådgivning inom arbetslivet. Gruppen drar upp riktlinjerna och följer med, utvecklar, och fördelar resurserna inom projektet samt stöder lokala kunskapsnätverk.

Ytterligare information om projektet ges i informationstjänsten för programperioden 2007–2013.