Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

Främja sysselsättningen bland ungdomar och andra personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden

Med det särskilda målet förbättras förutsättningarna för sysselsättning bland ungdomar och andra personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden, vilket samtidigt bidrar till hela målgruppens sysselsättning. Förutom ungdomar är målgruppen även sådana personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden som för att få bättre förutsättningar för sysselsättning i huvudsak behöver åtgärder som förstärker kompetenser och arbetsmarknadsfärdigheter och inte långvariga rehabiliterande åtgärder. Dessa grupper är särskilt långtidsarbetslösa och återkommande arbetslösa, partiellt arbetsföra och handikappade personer samt personer av invandrarbakgrund, romer och andra etniska minoriteter. De äldre är en särskild målgrupp bland personer om har en svag ställning på arbetsmarknaden. För att uppnå det särskilda målet förbättras även kvaliteten på och utbudet av arbetskrafts- och företagstjänster som riktas till målgruppen.

Förbättra produktiviteten och arbetshälsan

Med det särskilda målet förbättras arbetshälsan och samtidigt produktiviteten i företagen och organisationerna som deltar i projekten. Med åtgärderna förbättras även företagens, företagarnas och arbetstagarnas anpassningsförmåga till olika förändringar. Inom projekten produceras nya verksamhetssätt som utvecklar arbetslivet, till exempel i att organisera och leda arbetet, eller utnyttjas goda existerande modeller. Med åtgärderna kan man stöda utvecklingen av organisationsorienterad kompetens till exempel genom branschspecifika metoder som ökar ledningens och personalens kompetens.  Med åtgärderna kan man även främja sammanjämkningen av arbete och privatliv. Med det särskilda målet främjar man förlängning av arbetskarriärerna. Särskild uppmärksamhet fästs vid att få de partiellt arbetsföra att stanna kvar i arbetet och förebygga pensionering i förtid.

Lindra differentieringen mellan de olika könens arbets- och studiekarriärer

Med det särskilda målet lindrar man differentieringen mellan de olika könens arbets- och studiekarriärer bland annat i deltagande på arbetsmarknaden, karriärutveckling och företagarskap. Samtidigt ökar man medvetenheten om jämlikhet bland de instanser som finns ute på arbetslivet. Med åtgärderna kan man även utveckla lösningar som stöder könens sysselsättning för att sammanjämka arbete och privatliv. Med det särskilda målet kan man påverka förändringen av strukturer, verksamhetskulturer och praxis som uppehåller differentieringen förutom individens val även till exempel genom att utveckla läroanstalternas och arbetsgivarnas verksamhetssätt för att lindra differentieringen mellan könen. Man kan även rikta åtgärderna till grupper som förutom sitt kön även har andra bakgrundsfaktorer som placerar dem i en särskilt svag ställning på arbetsmarknaden. Sådana grupper är bl.a. invandrare och romer.

Man kan få finansiering bl.a. för

  • arbetslivshandledning, -träning och annat stöd som främjar sysselsättningen för ungdomar och andra personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden
  • samarbete mellan instanser som arbetar med ungdomar och andra personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden samt för att utveckla nätverk och företagssamarbete
  • utveckling, spridning och ibruktagande av verksamhetssätt och relaterade experttjänster som främjar arbetshälsan och förutsättningarna för att orka i arbetslivet
  • utveckling, spridning och ibruktagande av verksamhetsmodeller för ledning och organisering av arbetet som främjar företags och organisationers produktivitet och konkurrenskraft
  • åtgärder som minskar på skillnaderna mellan könen i kompetens och sysselsättning (bl.a. i företagarskap), till exempel utbildning, handledning och mentorverksamhet