Hävkraft från riksomfattande utveckling / Vipuvoimaa valtakunnallisesta kehittämistoiminnasta – Työstä työhön (S10370)

Arbets- och näringsministeriets avdelning för sysselsättning och företagande genomförde utvecklingsprogrammet Työstä työhön (1.9.2008–31.12.2011) med målet att stödja centrala utvecklingsområden i den nationella modellen för omställningsskydd, genomförande, effekter och koordinering av modellen samt kännedom om den. Erfarenheterna och resultaten av programmet var mycket positiva. Genom utvecklingsprogrammet blev ESF en verklig hävstång för nationell utvecklingsverksamhet i enlighet med målsättningarna och strukturfondernas slogan.

En röd tråd i genomförandet av programmet var att stärka den proaktiva hanteringen av förändringar i samband med genomförandet av modellen för omställningsskydd. Målet var att hjälpa och ge råd till arbetsgivare, arbetstagare, organisationer och myndigheter i hanteringen av omställningar som gäller personalen, hitta metoder för att förebygga personalminskningar och att ge anvisningar som garanterar en bra hantering av eventuella minskningar. I detta syfte utarbetade programmet ett särskilt material som kombinerar arbetskraftsservice och omfattande företags- och näringstjänster. Utvecklingsarbetet resulterade i ett stödmaterial (tjänster för omställningar), som utgör ett konkret instrument för att ännu tidigare förutse omställningar och kommunicera arbets- och näringsförvaltningens tjänster till företagen. Materialet hör till de första praktiska verktygen som kombinerar arbetskrafts- och näringspolitiska tjänster i samma helhet.

Utvecklingsprogrammet deltog i genomförandet av en flerkanalig servicemodell i samband med reformeringen av arbets- och näringsförvaltningen (TE-förvaltningen). I enlighet med Työstä työhön-tänkandet utvecklades e-tjänsterna, framförallt CV-nätet, till en ännu bättre mötesplats för arbetsgivare och arbetstagare. Tack vare förändringarna är CV-nätet mer användarvänligt och modernt såväl i tekniska egenskaper som funktionellt och visuellt. Samtidigt med de funktionella förändringarna hjälpte utvecklingsprogrammet till att genomföra en riksomfattande kommunikationskampanj för ökad användning av CV-nätet och andra webbtjänster 1.9–31.12.2011. Användningen av CV-nätet har ökat enormt efter kommunikationsinsatserna. Första halvåret 2011 hade CV-nätet dagligen cirka 10 000 publicerade presentationer. Under kampanjen började antalet stiga så att det nådde över 21 000 i januari 2012.

Utvecklingsprogrammet var hela tiden nära involverat i utvecklingen av modellen för omställningsskydd och i nätverkssamarbetet kring omställningsskydd. Ett viktigt samarbetsnätverk var arbets- och näringsbyråernas (TE-byrån) regionala sakkunniga i omställningsskydd. Med dessa avtalades bl.a. att projektet tog huvudansvaret för att informera externa partner om skyddet och för att anordna utbildningar i samarbete med arbetsmarknadsorganisationerna. Andra samarbetspartner var Statskontoret och Kommunförbundet. Regionala besök för diskussioner och handledning ordnades under 2011 för alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM-centraler) områden i syfte att kartlägga utvecklingsbehov och regionala modeller för omställningsskydd. Vid sidan av de nationella nätverken deltog Työstä työhön-programmet aktivt i det internationella Net@work och ordnade våren 2011 en studieresa till Finland för nätverkets EU-partner.

Programmets centrala målgrupper var förtroendemän och personalansvariga i företag, tjänstemän på TE-byråer, framförallt sakkunniga i omställningsskydd, regionala företagstjänster, NTM-centralerna och övriga nätverksaktörer, kommunsektorn och arbetsmarknadsorganisationer.

ESF:s riksomfattande utvecklingsverksamhet har skapat betydande mervärde för den nationella verksamheten. Erfarenheterna av programperioden visar att det finns ett uppenbart behov av riksomfattande utvecklingsverksamhet som stöder de strategiska riktlinjerna, även under programperioden 2014–2020.  Kommissionens riktlinjer för den nya programperioden lyfter fram en likadan utveckling av metoder och tjänster för proaktiv hantering av strukturomvandlingar, samma utvecklingsarbete som betonades i Työstä työhön-programmet. Understödet och realiseringen av konkreta åtgärder kräver ett riksomfattande utvecklingsgrepp under den kommande programperioden.

Tiotusenkronorsfrågan i strukturfondsprojekt är oftast vad som händer efter projektets slut och om man har lyckats sprida framtagen god praxis till den nationella verksamheten. För Työstä työhön-programmets del kan man konstatera att allt material som projektet tagit fram finns kvar i arbets- och näringsförvaltningen för att nyttjas och användas. God praxis har framförallt spridits via nätverket med sakkunniga i omställningsskydd och andra regionala möten. Genom den ansvariga organisationen för utvecklingsprogrammet har bästa praxis kunnat införas direkt inom ramen för genomförandet av den nationella modellen för omställningsskydd.