Drömmar om nytt jobb / Unelmia uudesta työstä (S11292)

Projektet (1.1.2010–31.3.2013) hade som mål att stödja personer som arbetar på en osäker arbetsmarknad och att förbättra deras arbetsförhållanden och arbetsvillkor. Projektet tog fram information, påverkade beslutsfattare och ordnade allmänna tillställningar för att främja saken. Målgruppen var framförallt tillfälligt anställda, andra arbetstagare med osäkra anställningsförhållanden och fackföreningsanställda som bevakar dessa gruppers intressen samt andra aktörer.

Enligt en extern utvärdering (Rehabiliteringsstiftelsens enkät) uppnådde projektet betydande resultat och arbetade mycket arbetslivscentrerat och -orienterat. Projektet har tagit fram en stor mängd nyttig information, som gjorts tillgänglig för alla som arbetar med informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster. Projektet genomförde undersökningar om tidsbundna anställningar för medlemmar i YTK-kassan och fysioterapeuter som är egenföretagare.

Genom projektet kunde läroanstalter få hjälp med att stödja unga som ska ut i arbetslivet efter skolan i hanteringen och planeringen av arbetskarriären trots tillfälliga anställningar. Projektrepresentanter deltog på JobForum-mässan hösten 2011, NextStep i januari 2012, kick off-kryssningen för SAMOK-aktiva i januari 2011 och Tammerfors universitets jobbtorg i oktober 2011. Humak hade utbildningsdagar för personer som studerar föreningsarbete 18.11.2011 och 16.3.2012. Projektet var med på Haaga-Helia under en planeringsdag för universitetens och yrkeshögskolornas utbildningsplanerare 10.10.2012. Man var också flitiga deltagare på Läroportnätverkets evenemang.

Projektets mål var att ta fram modeller för hur olika aktörer såsom fackföreningar, personalföreträdare, chefer, arbetsgemenskaper och olika myndigheter kan stödja tillfälligt anställda. Under projektet produceras publikationen Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä (Vaherjoki) och man utarbetade en handledning om att klara sig med tillfälliga anställningar. Handledningen finns på TJS Opintokeskus, STTK:s och Läroportnätverkets webbsidor.

Kompetensutveckling för tillfälligt anställda främjades. En publikation om komptensbaserade arbetsintyg blev färdig 2012 (Ukkola 2012). Den trycktes snart i ny upplaga eftersom behovet visade sig vara stort. En projektrepresentant har fått delta i styrgruppen för Humaks e-mentorprojekt och sprida know-how från projektet.

Projektet tog fram information om upphovsrätt i kreativa branscher (Järvilehto 2012) och utveckling av socioemotionell kompetens i tillfälliga anställningar (Hankala 2013). Publikationerna finns på TJS Opintokeskus webbplats och i Läroportnätverket. Projektet tog fram artiklar för fackföreningstidningar och vetenskapliga publikationer (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura/Leinikki, Aikuiskasvatus/Leinikki och Aikuiskasvatus/Ukkola), gav intervjuer till olika medier och deltog i diskussionsmöten och läroanstalters planerings- och utbildningstillfällen (bl.a. Humak och Haaga-Helia). Projektet tog upp flexicurity (joustoturva) genom forskning (Vaherjoki) och påverkansarbete. STTK har deltagit i arbetsgrupper som behandlade förändringarna i arbetslivet.

Sopimaton? Ett seminarium om ställningen för personer utanför kollektivavtalen hölls i februari 2011. Under 2012 ordnades föreläsningar och diskussionsmöten om arbetstagares engagemang, innehav av upphovsrätt, upphovsrätt ur lagens synvinkel, hyrda arbetstagares ställning på arbetsmarknaden, reglering av hyrd arbetskraft och kompetensutveckling för tillfälligt anställda. Referat av föreläsningarna finns på TJS Opintokeskus webbplats.

 

Projektet resulterade i bl.a. följande publikationer:

Inka Ukkola : Osaamisperustainen työtodistus

Verna Vaherjoki: Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä

Ville-Veikko Järvilehto: Tekijänoikeuden luovilla aloilla (nätpublikation)

Leinikki: Pärjätään pätkätyössä (www.tjs-opintokeskus.fi)