Produktion och användning av ny information och kunskap

Utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster på basis av regionala styrkor

Som resultat av det särskilda målets åtgärder skapas nya innovationskluster som grundar sig på regionala styrkor och smart specialisering. I och med regionernas smarta specialisering ökar FoU-investeringarna och innovationsbasen utvidgas. Tillväxten är möjlig eftersom den tillämpande forskningens forsknings- och undersökningsmiljöer förbättras och man hittar nya sätt att utföra innovationsverksamhet. De mindre undersökningsenheterna utvecklas till spetsenheter och högskolornas och forskningsorganisationernas färdigheter att göra spetsforskning förbättras. Genom att stärka den vetenskapliga och teknologiska grunden skapas även ny grön affärsverksamhet och affärsverksamhet inom den kreativa ekonomin samt förutsättningar för att förnya de industriella värdekedjorna, vilket är nödvändigt med tanke på de nya arbetsplatser som uppkommer i regionerna.

Stärka företagens innovationsverksamhet

Som resultat av det särskilda målets åtgärder ökar små och medelstora företags FoU-investeringar och ny affärsverksamhet inleds. Små och medelstora företag utvecklar, introducerar eller tar i bruk nya eller förbättrade produkter, produktionsmetoder, teknologier eller tjänster.

Utveckla lösningar med förnybar energi och energieffektiva lösningar

Som resultat av åtgärderna ökar FoUI-verksamheten som berör förnybar energi, energieffektivitet och materialeffektivitet, och därmed kan man höja de förnybara energikällornas andel i energiproduktionen och utveckla affärsverksamhet som grundar sig på förnybara energilösningar och energi- och materialeffektiva lösningar samt främja företagens konkurrenskraft. Genom åtgärderna främjar man hela energianskaffnings-, -produktions- och -distributionskedjans konkurrenskraft och effektivitet. Möjligheter öppnar sig särskilt för nya typers energitjänster, företagsverksamhet på landsbygden och lösningar för decentraliserad energiproduktion Som resultat av åtgärderna minskar växthusgasutsläppen.

Man kan få finansiering bl.a. för

  • att förbättra infrastrukturen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som stöder regionens näringsverksamhet
  •  utveckling av forsknings-, kompetens- och innovationskluster, FoUI-miljöer och försöksplattformer
  • att främja universitetens, högskolornas, forskningsinstitutens, yrkesläroanstalternas, de offentliga samfundens och företagens internationella FoUI-samarbete
  • att utveckla, pilotera och kommersialisera små och medelstora företags produkter, tjänster och produktionsmetoder samt ta i bruk ny teknologi
  • för tillämpande forskning som stöder näringslivet och utveckling av verksamhets-, tjänste- och kommersialiseringsprocesser

Minst 25 % av verksamheten riktas till att utveckla utsläppssnåla lösningar.