Övergångsarbetsmarknad / Välityömarkkinat (S10442)

Projektet administrerades av arbets- och näringsministeriet och genomfördes 1.9.2008–31.3.2012.

Utvärderingsstudien (Pitkänen m.fl.) och responsen lyfter fram i synnerhet arbetsträning bland stödtjänsterna på övergångsarbetsmarknaden och dess fördelar i främjandet av övergångar till den öppna arbetsmarknaden. Arbetsträningstjänsten i offentlig arbetskraftsservice finansieras inte av ESF under den nuvarande programperioden. Projekten har utvecklat en tjänst av coachnings-/arbetsträningstyp för den öppna arbetsmarknaden, t.ex. som en grupptjänst. Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, som trädde i kraft 1.1.2013, förnyar tjänsteutbudet och t.ex. arbetsträning kan ges till alla grupper av arbetssökande.

Projektens verksamhet behandlades på två arbetsmöten vid beredningen av utvecklingsriktlinjerna för minskning av den strukturella arbetslösheten, vilket gav projekten möjlighet att föra fram sina åtgärder. Projekten understödde verkställandet av de ovan nämnda riktlinjerna (ANM 2011) i NTM-centralernas områden. 

Segmentering av aktörerna på övergångsarbetsmarknaden och uppmuntran till användning av coacher/tränare har inkluderats i riktlinjerna.  Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ger större möjligheter till överföring av lönesubventionerade arbetstagare till andra arbetsgivare (vidareplacering), vilket öppnar nya möjligheter att utveckla modellerna för företagssamarbete. Projekten har tagit fram broschyrmaterial om detta.

Kartläggning av aktörer på övergångsarbetsmarknaden (av typen aktörskarta) har fått viss spridning.

Utvecklingsprogrammets projekt genomgick en temautvärdering med betoning på modellernas införbarhet i TE-förvaltningen (Pitkänen m.fl.). Ett införande är möjligt eftersom det rör sig mer om modeller än åtgärder som skulle kräva revidering av lagstiftningen. Fokusering på företagssamarbete ser ut att kräva specialpersonal i projekten. Ytterligare information om projektet ges i informationstjänsten för programperioden 2007–2013.