6AIKA- Öppna och intelligenta tjänster

Strategin för hållbar stadsutveckling går under namnet 6AIKA – Öppna och intelligenta tjänster.  Strategin har utarbetats av Finlands största städer och ska även förverkligas av dem. De sex stora städerna är Helsingfors, Esbo, Vanda, Uleåborg, Tammerfors och Åbo.

De sex städerna utgör centrum för Finlands forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Städernas gemensamma utmaning är att utveckla bättre tjänster, främja konkurrenskraften samt öppna och hållbara verksamhetsmodeller. Strategin avser i främsta hand att stärka Finlands konkurrenskraft genom att att använda de största städerna som utvecklings- och försöksmiljöer för nya innovationer.

Strategin innefattar tre tyngdpunktsområden

  • Öppen innovationgsgrundstäderna skapar gemensamma verksamhetsmiljöer där företag och invånare utvecklar ny kompetens samt testar nya produkter och tjänster i en verklig stadsmiljö.
  • Öppen data och gränssnittstjänster: städerna gör sina offentliga datareserver för företag och andra användare samt förenhetligar sina gränssnittstjänster.
  • Öppen delaktighet: städerna inkluderar invånarna i beslutsfattandet och utvecklingen av verksamheten,  utvecklingen av öppna och smidiga kundservicesystem.

Den offentliga finansieringen för hållbar stadsutveckling uppgår under programperioder 2014–2020 totalt till ungefär 79 miljoner euro. Ungefär 39,5 miljoner euro (50 %) av helhetssumman är ERUF-finansiering medan övrig finansiering kommer från kommunerna (33 %) och staten (17 %).

ESF-finansiering kan dessutom styras till genomförandet av strategin. ESF-finansieringen har inte öronmärkts i programmet, utan landskapens samarbetsgrupper beslutar om hur ESF-finansieringen rikats in som en del av landskapsprogrammets genomförandeplan.

Samma prioriterat områden för 6Aika-strategin och strukturfondsprogrammet

Den hållbara stadsutvecklingen som följer 6Aika-strategin motsvarar prioriterat område 2 i strukturfondsprogrammet. Produktion och användning av ny information och kunskap och innehåller områdets alla investeringsprioriteter.

Dessutom innehåller strategin Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder inom följande prioriterat områden:

  • Prioriterat område 3: Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
  • Prioriterat område 4: Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande
  • Inom prioriterat området 5 Social delaktighet och kampen mot fattigdom

Finansierande myndighet för hållbar stadsutveckling inom ERUF-finansieringen är Nylands förbund, som är adressat för ansökningarna i Eura2014-systemet. Finansierande myndighet för ESF-åtgärderna är NTM-centralen i Tavastland.

De sex städerna har tillsatt en ledningsgrupp som styr strategin. Gruppen är det högsta beslutande organet för strategins del.

Ytterligare upplysningar:

www.6aika.fi
Nylands förbunds webbplats fö 6Aika