Nationella teman

Det har avtalats att en del av finansieringen inom strukturfondsprogrammet används för att förverkliga s.k. nationella teman. De nationella temana är utvecklingshelheter som förberetts under ministerledning, men vilka ändå genomförs inom ramen för den verksamhet som fastställts i programmet.

Av finansieringen från Europeiska regionala utvecklingsfonden används 10 % för åtgärder som stöder Innovativa städer-programmet samt för att bygga upp företagsnätverk. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för att förbereda temat.

Av finansieringen från Europeiska socialfonden används 25 % för tre nationella teman: sysselsättning, kunnande och social delaktighet:

I sysselsättningstemat ingår bl.a. följande utvecklingsåtgärder: tjänster som främjar ungdomars sysselsättning, invandrares integration, internationell arbetsförmedling, utveckling av arbetslivets kvalitet. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för att förbereda temat.

I temat för kunnande ingår bl.a. följande utvecklingsåtgärder: effektivera övergången från utbildning till utbildning eller arbete, utveckla högskoleutbildningen så den bättre motsvarar arbetslivet, höja nivån på vuxnas kunnande, handledningstjänster, nationella utbildningsmodeller för växande och omstrukturerade branscher. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för att förbereda temat.

I delaktighetstemat ingår bl.a. följande utvecklingsåtgärder: utveckling av servicesystemet för rehabilitering, engagerande ungdomsgaranti, bekämpning av diskriminering. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för att förbereda temat.