Programmet Botnia-Atlantica

Programmet Botnia-Atlantica är ett program för samarbete över de yttre gränserna mellan Finland, Sverige och Norge. Det första motsvarande Interreg-programmet (då under namnet Kvarken-MittSkandia) inleddes år 1997 och den nuvarande programperioden är den fjärde i ordning.

Programområde

Programområdet omfattar regioner i Finland, Sverige och Norge. I Finland ingår i programområdet landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. Jämfört med föregående programperiod ingår inte landskapet Satakunta längre i programområdet. Dessutom har man slutat skilja mellan egentliga och så kallade biområden och nu har Södra Österbotten samma status som de övriga regionerna.

 

Programmets verksamhetslinjer

Programmets verksamhetslinjer och deras särskilda mål är följande:

  1. Innovation (kompetenscentra, innovativa lösningar)
  2. Näringsliv (gränsöverskridande affärssamarbete)
  3. Miljö (hållbar användning av natur- och kulturarvet, beredskap att hantera miljöutmaningar i havs-, kust- och fjällområden samt i vattendrag som löper ut i havet)
  4. Transport (mål och strategier som gäller trafikförbindelser i öst-västlig riktning)

Den finansiella prioriteringen ligger på verksamhetslinjer 1 och 3. Verksamhetslinje 4 är med tanke på finansieringen ganska liten (7 % av programmets Eruf-finansiering) och fokuserar på att upprätta gemensamma mål och strategier.

Finansiering

Programmets EU-finansiering (Eruf-finansiering) är 36,4 miljoner euro och Norges motsvarande finansiering 6,0 miljoner euro.

EU:s finansieringsandel i projekten är 60 % av de stödberättigade kostnaderna. Den nödvändiga nationella finansieringen kan bestå av offentlig eller privat finansiering. Finländska partner kan ansöka om statlig medfinansiering för att täcka den nationella finansieringsandelen.

Förvaltning och beslutsfattande  

Som programmets förvaltningsmyndighet verkar länsstyrelsen i Västerbotten. Sekretariatets huvudverksamhetsställe finns i anslutning till förvaltningsmyndigheten i Umeå. Sekretariatet har verksamhetsställen i Finland och Norge. Verksamhetsstället i Finland är beläget i Vasa i anslutning till Österbottens förbund. Programmet har en gemensam övervakningskommitté som består av åtta representanter från såväl Finland som Sverige och fyra från Norge. För valet av projekt att finansiera har övervakningskommittén tillsatt ett utskott (styrkommitté) som består av tre ledamöter i övervakningskommittén.

Ansökan om finansiering

För ansökan om finansiering ordnas ansökningsomgångar och i samband med dessa ordnas även ansökningsomgångar för Finlands statliga medfinansiering. I projekt som ansöker om finansiering ska delta partner från minst två länder som deltar i programmet. Som projektpartner lämpar sig såväl offentliga som privata aktörer, som projektledare (ledande stödmottagare) dock endast aktörer från ett EU-land.

Mer information

Kontaktpersoner vid ANM: Leif Ehrstén ja Helinä Yli-Knuutila