Kontroll på första nivån i Finland av programmen inom målet europeiskt territoriellt samarbete (ETS)

Kontroll på första nivån (First level control) är ett kontrollsystem där det kontrolleras att de utgifter som varje stödmottagare som deltar i projektet har redovisat är lagenliga och korrekta.

I Finland har man valt att ordna kontrollen genom en decentraliserad modell. Arbets- och näringsministeriet har ansvaret för att skapa kontrollsystemet, övervaka det och se till att det fungerar effektivt. Arbets- och näringsministeriet genomför dock inte kontrollerna av projekten, utan varje stödmottagare ska se till att deras utfallsrapport/ansökan om utbetalning kontrolleras av en kontrollant innan utfallsrapporten lämnas in till programsekretariatet via huvudpartnern i projektet.

Med kontrollant avses en oberoende revisor vars tjänster varje finländsk stödmottagare som deltar i projektet ska köpa i enlighet med bestämmelserna för offentlig upphandling. Revisorn ska godkännas som kontrollant genom arbets- och näringsministeriets förfarande för tillsättning av kontrollant. Till kontrollant kan man också välja en revisor som organisationen redan tidigare anlitat genom konkurrensutsättning, om revisorn i fråga uppfyller de krav som ställs på kontrollanter. Finländska partner inom samma projekt kan, om de så önskar, välja en gemensam revisor för att utföra kontrollerna för samtliga partners del.

Stödmottagaren och den valda revisorn fyller tillsammans i arbets- och näringsministeriets ansökningsblankett (nedan) och lämnar in den till ministeriet. Arbets- och näringsministeriet går igenom ansökan och kontrollerar att revisorn uppfyller de uppställda kraven. Efter att arbets- och näringsministeriet har tillsatt revisorn som kontrollant får stödmottagaren ett beslut och vid behov ett tillsättningsdokument från ministeriet. Därefter ingår stödmottagaren vid behov ett mer detaljerat avtal om kontrollerna med kontrollanten.

I anvisningen nedan finns utförligare information och anvisningar om kontrollanternas uppgifter och kvalifikationskrav, valet av kontrollanter, inbegripet konkurrensutsättningen, tillsättningen av kontrollanterna, utförandet av och tidpunkter för kontrollerna, täckandet av kostnader som kontrollerna orsakar, utbildning som ordnas för kontrollanterna samt övervakning av kontrollen.

Det förfarande som beskrivs i anvisningen gäller endast program inom målet europeiskt territoriellt samarbete, inte ENI CBC-program. Åland ingår inte i systemet i fråga, utan Åland har en centraliserad kontrollmodell som fungerar enligt separata anvisningar.

Anvisningar om kontroll på första nivån i Finland av programmen inom målet europeiskt territoriellt samarbete 2014-2020

Blanketter för ansökan om tillsättning av kontrollant på första nivån

Genvägar