Programmet ESPON 2020 

ESPON 2020 är ett forskningsprogram som producerar information ur regionalt perspektiv till stöd för beslutsfattandet på EU-nivå, nationell nivå och regional nivå. I programmet deltar alla EU:s medlemsstater samt partnerländerna Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. EU och medlemsstaterna finansierar programmet under perioden 2014–2020 med cirka 48 miljoner euro.

Mångsidig forskning om regionerna genom ESPON 

Inom programmet genomförs årligen 6–8 projekt inom tillämpad forskning som täcker hela Europa. Temana för dessa projekt utgår från centrala politiska frågor, och programmets övervakningskommitté fattar beslut om vilka projekt som ska genomföras. Genomförarna av projekten väljs genom öppen konkurrensutsättning, där också finländska forskningsaktörer kan delta tillsammans med europeiska samarbetspartner. Det har fåtts fram färska forskningsresultat om bl.a. små och medelstora företag och internationella investeringar i regionerna.

Projekt för riktad analys väljs ut på basis av förslag från intressentgrupper. Förslag kan lämnas fortgående. Förslagen bedöms, och de projekt som kan inledas väljs ut två gånger per år. En förutsättning är att minst två aktörer från olika länder är med i projektet. Hundraprocentig projektfinansiering innebär goda möjligheter att genomföra innovativa forskningsprojekt inom regionutveckling och regionplanering. 

En väsentlig del av ESPON-programmet är olika verktyg för uppföljning och planering av regionutvecklingen. Exempel på sådana är ett verktyg för bedömning av regionala konsekvenser, en statistikdatabas och olika kartverktyg.

Förvaltning och beslutsfattande

Förvaltningsmyndighet för programmet är Luxemburgs ministerium för hållbar utveckling och infrastruk-tur. För genomförandet svarar en regional samarbetssammanslutning, som bildats av Belgien, Nederlän-derna och Luxemburg och som finns i Luxemburg. Verksamheten styrs av en övervakningskommitté med representanter för varje medlemsstat i EU och programmets partnerländer.

ESPON i Finland

I alla de stater som deltar i programmet finns en nationell kontaktpunkt som förmedlar information om programmet. Arbets- och näringsministeriet är programmets nationella kontaktpunkt i Finland. Under Finlands EU-ordförandeskap presenteras programmets forskningsresultat vid ett seminarium som ordnas i Helsingfors i november 2019.