Information om programmet och hur det genomförs

Projekthandboken är en central informationskälla för projektaktörer. Den innehåller detaljerad information och anvisningar om alla skeden i projektcykeln. Handboken uppdateras under programperioden och den senaste (gällande) versionen finns alltid på programmets hemsida

programmets hemsidor (www.interregnord.com) finns utöver de viktigaste programdokumenten även mycket annan för projektaktörer relevant information och det lönar sig att följa dem regelbundet.

Programmets sekretariat och dess finländska verksamhetsställe ger råd i hur man ansöker om finansiering och genomför projekten. Kontaktinformationen finns på programmets hemsidor.

Information om statlig medfinansiering

I Nordprogrammet finansierar EU 65 % av de finländska projektpartnernas stödberättigade kostnader och de återstående 35 % av kostnaderna ska partnerna täcka med nationell finansiering, som kan vara offentlig eller privat finansiering.

Finska staten har i ett separat moment i budgeten reserverat medel för att täcka en del av den nationella finansieringen som de finländska partnerna behöver. I Nordprogrammet beviljas denna så kallade statliga medfinansieringen av Lapplands förbund på basis av ansökan och inom ramen för bevillningsfullmakten som statsrådet beslutar om.

Om ansökan om medfinansiering kungörs och anvisningar för ansökan ges på Lapplands förbunds hemsidor www.lapinliitto.fi. Mer information ges av Anna-Mari Auniola.

Information om kontroll på första nivå (FLC)

Varje finländsk projektpartner ska ha en av ANM godkänd kontrollant på första nivå som kontrollerar att de kostnader som uppstått i projektets är stödberättigade innan de rapporteras. Närmare information om Finlands kontrollsystem finns här.