Programmet INTERACT III 

INTERACT III är i första hand ett program för utbyte av erfarenheter som stöder genomförandet av och utvecklingen av verksamheten inom de program som ingår i målet Europeiskt territoriellt samarbete (ETS). INTERACT III-programmet stöder till vissa delar även de gränssamarbetsprogram som förbereder för medlemskap (IPA CBC) och Europeiska grannskapsinstrumentets gränsöverskridande samarbetsprogram (ENI CBC). Målet är att erbjuda stöd till aktörer som arbetar med ETS-program, IPA CBC-program och ENI CBC-program så att programmen kan genomföras på ett effektivare och verkningsfullare sätt.

Programmet är en fortsättning på programmet INTERACT I, som genomfördes under perioden 2000–2006, och programmet INTERACT II, som genomfördes under perioden 2007–2013. Jämfört med de föregående programmen har man i det nya programmet strävat efter att effektivisera den interna arbetsfördelningen mellan förvaltningsmyndigheten och de regionala verksamhetsställena.

Programområde

I likhet med programmen Interreg Europe, ESPON 2020 och URBACT III omfattar programmet INTERACT III hela EU (EU28). Därtill deltar Norge och Schweiz i genomförandet av programmet. Man eftersträvar att öka samarbetet och synergin mellan alla de ovannämnda fyra programmen.

Proframmets verksamhetslinjer (insatområden) 

INTERACT III-programmet har tre särskilda mål:

  • Att förbättra förvaltningen och övervakningen av ETS-programmen.
  • Förbättra möjligheterna att utnyttja resultaten från ETS-programmen.
  • Förbättra samarbetet för att främja innovativa förhållningssätt inom strukturfondsprogrammen (till exempel utnyttjande av nya förvaltningslösningar, finansieringsinstrument och makroregionala strategier).

För att uppnå målen har INTERACT III-programmet två verksamhetslinjer (insatsområden):

  1. Produktion och tillhandahållande av tjänster
  2. Tekniskt stöd

Finansiering

Programmets finansiering från EU (Eruf-finansiering) uppgår till cirka 39,3 miljoner euro.

Förvaltning och beslutsfattande

Förvaltningsmyndighet för programmet är regionförvaltningen i Bratislava i Slovakien. Även programmets sekretariat finns i Bratislava. Inom programmet ges inte finansiering till normal projektverksamhet. För produktion och tillhandahållande av tjänster ansvarar fyra regionala INTERACT-verksamhetsställen, som finns i Valencia (Spanien), Viborg (Danmark), Wien (Österrike) och Åbo. Varje regionalt verksamhetsställe har ett eget geografiskt och innehållsmässigt ansvarsområde.

Verksamhetsstället i Åbo finns i anslutning till närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, och dess värdorganisation är arbets- och näringsministeriet (avdelningen för regioner och tillväxttjänster).

Programverksamheten styrs av en gemensam övervakningskommitté som består av 2–3 representanter från varje land.

Mer information

 

Kontaktpersoner vid arbets- och näringsministeriet: Martta Viitaniemi och Petri Haapalainen.