Interreg Europe-programmet

Programmet Interreg Europe stödjer offentliga och delvis offentliga myndigheters samarbete för att förbättra målen för den regionala utvecklingen och programarbetet. Det ger organisationer i olika delar av Europa möjlighet att utbyta erfarenheter och åsikter om hur den offentliga politiken fungerar. Härigenom är det möjligt att finna nya lösningar till det egna strategiska utvecklingsarbetet.

Programmet är en fortsättning på programmen Interreg III C under perioden 2000–2006 och Interreg IVC under perioden 2007–2013. Jämfört med föregående program är innehållet i det nya programmet mer fokuserat och i verksamheten som stöds eftersträvas ett starkare samarbete med program angående tillväxt- och sysselsättningsmålet (nationella strukturfondsprogram).

Programområde

Programmet Interreg Europe omfattar på samma sätt som programmen ESPON 2020, URBACT III och INTERACT III hela EU (EU28). Därtill deltar Norge och Schweiz i genomförandet av programmet. Man eftersträvar att öka samarbetet och synergin mellan alla ovan nämnda fyra programmen.

 

Programmets verksamhetslinjer

Programmets verksamhetslinjer är följande:

  1. Forskning, teknisk utveckling och innovationer 
  2. Små och medelstora företags konkurrenskraft
  3. Kolsnål ekonomi
  4. Miljö och effektiv användning av naturresurser

Programmets finansiering har fördelats jämt mellan verksamhetslinjerna.

Från programmet finansieras två slags projekt:

a) Interregionala samarbetsprojekt (interregional cooperation projects): utbyte av erfarenheter gällande regionpolitik. Största delen av projektfinansieringen (95 %) riktas till dessa projekt. Projekten väljs genom ett förfarande med ansökningsomgångar som varar 3–5 år.

Projekten genomförs i två faser:

  1. Fas 1, högst 3 år: utbyte av erfarenheter, som resulterar i att varje region som deltar i projektet utarbetar en handlingsplan (Action Plan) för överföring/genomförande av resultaten.
  2. Fas 2, högst 2 år: uppföljning av genomförandet av handlingsplanerna samt eventuella pilotprojekt som stödjer genomförandet.

b) Kompetensplattformar (policy learning platforms) som inrättas för de fyra verksamhetslinjerna som stödjer den regionala utvecklingen: ger organisationer möjlighet att kontinuerligt lära sig om det regionala utvecklingsarbetet som genomförs i Europa och härigenom hjälpa finna lösningar till utvecklingsarbetet i sin egen region. 5 % av projektfinansieringen delas till kompetensplattformar. Kompetensplattformarna kan även fungera som initiativtagare till interregionala samarbetsprojekt.

Tjänsterna som tillhandahålls genom kompetensplattformarna och deras tematiska innehåll kan även utnyttjas av andra instanser än de som är med i Interreg Europe-samarbetsprojekten. Målet är att uppnå en mer omfattande "kapitalisering" än under programperioden 2007–2013, det vill säga att överlåtelsen av resultaten görs till en del av det regionala utvecklingsarbetet i medlemsländerna. För kompetensplattformarna väljs utifrån ett upphandlingsförfarande ett team bestående av 5–10 sakkunniga. En av teammedlemmarna verkar som ledande sakkunnig.

Finansiering

Programmets EU-finansiering (Eruf-finansiering) är cirka 359,3 miljoner euro och partnerländernas (Norge och Schweiz) finansiering cirka 5,9 miljoner euro.

EU:s finansieringsandel i projekten är för offentliga och delvis offentliga aktörer 85 % och för privata icke vinstbringande aktörer 75 %. Finländska partner kan ansöka om statlig medfinansiering för att täcka den nationella finansieringsandelen. Statlig medfinansiering ansöks först när projektet godkänts i programmets övervakningskommitté.

Förvaltning och beslutsfattande

Som programmets förvaltningsmyndighet verkar regionförvaltningen Hauts de France i Frankrike (Région Hauts de France, före regionreformen i Frankrike år 2016 Région Nord-Pas de Calais). Ämbetsverket är beläget i staden Lille. Även programsekretariatet ligger i Lille. Om projekten beslutar en gemensam övervakningskommitté som består av 2–3 representanter från varje land.

Ansökan om finansiering

För att ansöka om finansiering ordnas öppna ansökningsomgångar. Projekt som söker finansiering ska ha partner från minst tre länder, varav minst två partner ska komma från ett EU-land och som finansieras från Interreg Europe-programmet.

Information om aktuella ansökningsomgångar finns i avsnittet för sökande.

Mer information

Kontaktperson vid ANM: Petri Haapalainen