Programmet för Östersjöområdet (Interreg Baltic Sea Region)

Programmet för Östersjöområdet (Interreg Baltic Sea Region) är ett mellan statligt samarbetsprogram mellan elva länder. Det första Interreg-programmet i Östersjöområdet startade 1997 och den nuvarande programperioden är den fjärde i ordning. Sedan föregående programperioden spelar programmet en central roll i genomförandet av EU:s Östersjöstrategi.

Programområde

Inom EU ingår i programområdet Finland, Sverige, Danmark, Estland, Lettland, Litauen och Polen i sin helhet samt de norra regionerna i Tyskland. Utanför EU ingår i området Norge och Vitryssland i sin helhet samt de nordvästliga regionerna i Ryssland.

Programmets verksamhetslinjer

Programmets verksamhetslinjer och deras särskilda mål är följande:

  1. Innovationer (forskning- och innovationsmiljöer, smart specialisering, icke-tekniska innovationer)
  2. Miljö (rena vatten, förnybar energi, energieffektivitet, "blå tillväxt")
  3. Trafik (kompatibla trafikformer, tillgänglighet i glesbygder, sjösäkerhet, miljövänlig sjötrafik, miljövänlig trafik i stadsregioner)
  4. Stärkande av genomförandet av EU:s Östersjöstrategi

Verksamhetslinjer 1–3 har nära samband med prioriteringarna i EU:s Östersjöstrategi. Nästan 90 % av programmets finansiering gäller dessa verksamhetslinjer.

Verksamhetslinje 4 stöder direkt genomförandet av Östersjöstrategin genom att finansiera strategins förvaltning (bland annat samordnare för policyområden och horisontala åtgärder) och beredningen av projekt i enlighet med strategin (såddfinansiering). 

Finansiering

Programmets EU-finansiering (Eruf-finansiering) är 263,8 miljoner euro och Norges motsvarande finansiering 6,0 miljoner euro. Till Ryssland och Vitryssland har anvisats 8,8 miljoner euro i ENI-finansiering och ibruktagandet av denna finansiering förutsätter separata finansieringsavtal.

EU:s finansieringsandel av projekt i verksamhetslinjer 1–3 varierar från land till land och i Finland högst 75 % av de stödberättigade kostnaderna. Den nödvändiga nationella finansieringen kan bestå av offentlig eller privat finansiering. Finländska partner kan ansöka om statlig medfinansiering för att täcka den nationella finansieringsandelen.

EU:s finansieringsandel av projekt i verksamhetslinje 4 är i alla länder 85 % av de stödberättigade kostnaderna. För projekt i verksamhetslinje 4 beviljas inte Finlands statliga medfinansiering.

Förvaltning och beslutsfattande  

Som programmets förvaltningsmyndighet verkar tyska Investitionsbank Schleswig-Holstein. Sekretariatets huvudverksamhetsställe ligger i Rostock och dess sidopunkt i Riga. Programmet har en gemensam övervakningskommitté som består av högst tre representanter från vart och ett av de elva länderna. Övervakningskommittén bland annat väljer projekt som ska finansieras. Finlands ställningstaganden till ärenden som behandlas i övervakningskommittén bereds i en nationell rådgivande arbetsgrupp.

Ansökan om finansiering

För ansökan om finansiering i verksamhetslinjerna 1–3 ordnas ansökningsomgångar och i samband med dessa ordnas även ansökningsomgångar för Finlands statliga medfinansiering. I projekt som ansöker om finansiering ska delta partner från minst tre länder som deltar i programmet. Som projektpartner lämpar sig såväl offentliga som privata aktörer, som projektledare dock endast offentliga aktörer i EU-länderna och Norge.

För ansökan om finansiering i verksamhetslinje 4 ordnas separata ansökningsomgångarna för separat fastställda målgrupper.

Information om aktuella ansökningsomgångar finns i avsnittet för sökande.

Mer information

Kontaktpersoner vid ANM: 

Marikki Järvinen ja Riitta Vartia