Programmet för Mellersta Östersjön (Central Baltic)

Programmet för Mellersta Östersjön är ett program för gränsöverskridande mellan Finland, Sverige, Estland, Lettland och Åland. Det första Interreg-programmet för Mellersta Östersjön så som det ser ut i dag genomfördes under perioden 2007–2013 och innevarande programperiod är således den andra i ordning. Programmet för Mellersta Östersjön bygger delvis på tidigare regionalt begränsade Interreg-program (Södra Finland–Estland, Skärgården).

Programområde

Till programområdet hör regioner i Finland, Sverige och Lettland samt Estland i sin helhet. På fastlandet ingår i programområdet landskapen Satakunta, Egentliga Finland, Nyland, Kymmenedalen, Birkaland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Södra Karelen. Landskapen Satakunta och Birkaland har anslutits till programområdet under denna programperiod. Dessutom omfattar programområdet landskapet Åland som deltar i programmet som en självständig aktör.

Programområdet är indelat i kärnområden och tilläggsområden, skillnaden mellan vilka främst utgörs av projektens partnerskapskrav. Projekt som finansieras bör i första hand gynna kärnområdena.

Vid genomförande av programmet (i projektverksamheten) tillämpas tre underprogram:

  • Mellersta Östersjön: hela programområdet
  • Södra Finland–Estland: Finland (med undantag av Åland) och programområdena i Estland
  • : Finland (med undantag av Åland), skärgårdsområden i Sverige och Estland

Programmets verksamhetslinjer

Programmets verksamhetslinjer och deras särskilda mål är följande:

  1. Konkurrenskraftig ekonomi (nya informationsintensiva företag, unga företagare, företagsexport till nya marknader)
  2. Hållbart bruk av gemensamma resurser (hållbar turism som bygger på gemensamma resurser, hållbar planering och förvaltning av havs-/kustområden, bättre stadsplanering, mindre avrinning av näringsämnen och giftiga ämnen)
  3. Väl förbunden region (bättre resenär- och transportflöden, bättre service i små hamnar)
  4. Kvalificerad och socialt inkluderande region (starkare samhällen som gynnar människor, enhetliga yrkesskolprogram)

Den finansiella prioriteringen ligger på verksamhetslinjer 1–3. Finansieringen i verksamhetslinje 4 är mindre (cirka 9 % av programmets Eruf-finansiering) och genomförandet sker långt i form av små projekt.

Finansiering

Programmets EU-finansiering (Eruf-finansiering) uppgår till 122,4 miljoner euro.

EU:s finansieringsandel av projekt från land till land och i Finland högst 75 % av de stödberättigade kostnaderna. Den nödvändiga nationella finansieringen kan bestå av offentlig eller privat finansiering. Finländska partner kan ansöka om statlig medfinansiering för att täcka den nationella finansieringsandelen.

Förvaltning och beslutsfattande  

Som programmets förvaltningsmyndighet verkar Egentliga Finlands förbund. Programmets gemensamma sekretariat verkar i anslutning till förbundet i Åbo. Dessutom finns det en kontaktpunkt i varje deltagande land (inklusive Åland), vilken ger information om programmet och hjälper med att hitta partner. Kontaktpunkten i Finland finns i anslutning till Nylands förbund.

Programmet har en gemensam övervakningskommitté med sex representanter från varje deltagande land och två från Åland. Dessutom har programmet en gemensam förvaltningskommitté (Steering Committee) som väljer projekt att finansiera. I förvaltningskommittén ingår fem representanter från varje deltagande land och två från Åland.

Ansökan om finansiering

För ansökan om finansiering ordnas ansökningsomgångar och i samband med dessa ordnas även ansökningsomgångar för Finlands statliga medfinansiering. Finansiering kan ansökas för normala eller småskaliga projekt (Eruf-budget högst 200 000 euro, längd högst 2 år).

I projekt som ansöker om finansiering ska delta partner från minst två länder som deltar i programmet (inklusive Åland). Åtminstone en partner ska vara belägen i kärnområdet. Den regionala fördelningen och geografiska läget av partner som deltar i projektet bestämmer till vilket underprogram projektet hör (se programhandboken). Som projektpartner lämpar sig såväl offentliga som privata aktörer. Projektledaren (Lead Partner) ska vara belägen i programområdet. Små och medelstora företag kan inte verka som projektledare.  

Information om aktuella ansökningsomgångar finns i avsnittet för sökande.

Mer information

Kontaktpersoner vid ANM: Marikki Järvinen  Riitta Vartia