Lagar och förordningar

Ett särdrag i målet Europeiskt territoriellt samarbete och de program och projekt som ingår i det är att det alltid är fråga om ett samarbete mellan flera medlemsstater. Därför styrs verksamheten i första hand genom lagstiftning på EU-nivå och genom regler som det avtalats om specifikt för varje program. Nationell lagstiftning tillämpas endast om det inte har avtalats om något på ovannämnda nivå.

De viktigaste EU-rättsakterna som styr ETS-verksamheten

 

ETS-förordningen (EU) nr 1299/2013, som innehåller särskilda bestämmelser om målet Europeiskt territoriellt samarbete

Eruf-förordningen (EU) nr 1301/2013, som innehåller särskilda bestämmelser om Europeiska regionala utvecklingsfonden

Allmänna förordningen (EU) nr 1303/2013, som innehåller allmänna bestämmelser om strukturfonderna

Förordningen om utgifters stödberättigande för ETS-program (EU) nr 481/2014, som innehåller särskilda bestämmelser om utgifters stödberättigande för ETS-programmen

Programspecifika regler

De länder som deltar i programmen har vid utarbetandet av programmen avtalat om gemensamma exaktare regler och förfaranden inom ramen för ovannämnda EU-rättsakter. Dessa regler är inskrivna i programdokumentet för varje program och i eventuella andra dokument som det avtalats om gemensamt (t.ex. programhandbok och särskilda avtal mellan förvaltningsmyndigheten och medlemsländerna i fråga). Dokumenten finns på programmens webbplatser.

Nationell lagstiftning

I den nationella lagstiftningen finns närmare bestämmelser om vissa frågor som gäller det nationella genomförandet av ETS-programmen.

Lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014), i vars 4 kap. det föreskrivs om bl.a. arbets- och näringsministeriets uppgifter i förvaltningen av ETS-programmen, utnämnandet av finländska medlemmar till övervaknings- och förvaltningskommittéerna, ordnande av revision och kontroller i Finland och fördelning av den statliga medfinansieringen.

Lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014), där det föreskrivs om bl.a. beviljande av statlig medfinansiering på regionnivå (7 a §).