Programförvaltning

Varje program har en förvaltningsmyndighet och en revisionsmyndighet. Med undantag för ett program (Mellersta Östersjön) är de belägna utanför Finland. 

Varje program har en övervakningskommitté, i vilken alla länder som deltar i programmet är representerade. I mellanstatliga program och interregionala program som omfattar hela EU väljer övervakningskommittén ut de projekt som ska finansieras, medan i gränsöverskridande program delegeras valet av projekt till en eller flera förvaltningskommittéer.

Varje program har ett gemensamt sekretariat (vanligtvis i anslutning till förvaltningsmyndigheten) och i vissa program har sekretariatet dessutom en sidopunkt och/eller informations-/kontaktpunkt i de andra deltagande länderna.

Varje land ansvarar för ordnande av kontroll på första nivå för ETS-programmen. Kontrollsystemet kan vara centraliserat eller decentraliserat, i Finland är det decentraliserat.

Mer information om programmens förvaltningsarrangemang finns på programmens sidor:

ANM:s roll i förvaltningen av ETS-program

Arbets- och näringsministeriet

  • verkar som ansvarig nationell myndighet för ETS-målet, men inte som förvaltningsmyndighet för något program
  • är representerat i övervakningskommittéerna för alla ETS-program och verkar som deras ordförande då Finland står i tur
  • deltar (som ledamot i övervakningskommittén) i urvalet av projekt i B- och C-programmen
  • ansvarar för den statliga medfinansieringen som beviljas finländska projektpartner i ETS-programmen, varav en del förvaltas av (vissa) landskapsförbund
  • ansvarar för ordnande av kontroll på första nivå i Finland och godkänner kontrollanterna som projektpartnerna valt.

Mer information: Petri Haapalainen