Finansiering av programmen

Varje land har erhållit ett belopp ur Eruf för A- och B-programmen (Finland 161,3 miljoner euro), vilket landet fördelar mellan de program som landet deltar i (inklusive ENI CBC-programmen). EU:s finansiering av enskilda A- och B-program består således av summan av de deltagande ländernas kontributioner. I genomförandet behandlas summan som en helhet, utan landsspecifika kvoter. Eruf-finansieringen av C-programmen tas direkt från EU:s budget.

Eruf-finansieringens andel i projekten som ska finansieras varierar mellan 85 och 60 procent, beroende på program (och i vissa program även på land). Vid verksamhet som erhåller statligt understöd kan andelen vara mindre. Nationell finansiering som krävs kan vara såväl offentlig och privat. Finländska projektpartner kan ansöka om så kallad statlig medfinansiering, med vilken de kan täcka en del av det nationella finansieringsbehovet.

Mer information om finansieringen och hur man ansöker om den finns på projektens sidor: