Nordprogrammet (Interreg Nord)

Nordprogrammet är ett program för samarbete över de yttre gränserna mellan Finland, Sverige och Norge. Programmet omfattar Nordkalotten och dess arktiska karaktär har tagits i beaktande vid utarbetandet av programmet. Det första motsvarande Interreg-programmet startade 1997 och den nuvarande programperioden är det fjärde i ordning.

Programområde

Programområdet omfattar regioner i Finland, Sverige, Norge och det är indelat i två delvis överlappande delområden: Delområde Nord och delområde Sápmi. I Finland ingår landskapen Lappland, Norra Österbotten och Mellersta Österbotten i båda delområden. 

Programmets verksamhetslinjer

Programmets verksamhetslinjer och deras särskilda mål är följande:

  1. Forskning och innovation (stärka företags förmåga att kommersialisera innovationer, stärka funktionsförmågan hos aktörer i innovationssystemet)
  2. Företagsamhet (öka antalet små och medelstora företag som använder gränsöverskridande affärsmodeller, öka små och medelstora företags export)
  3. Kultur och miljö (stärka kulturen och kulturarvet i regionen, stärka samiska språkets ställning, förbättra naturskyddets nivå, öka kunskapen om grön tillväxt och resurseffektivitet inom den offentliga sektorn)
  4. Gemensam arbetsmarknad (öka gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden, öka specialkunskap och kvalifikationer gällande samernas näringar)

Den finansiella prioriteringen ligger på verksamhetslinjer 1–3. Verksamhetslinje 4 (7 % av programmets Eruf-finansiering) är en ny prioritering för denna programperiod.

Finansiering

Programmets EU-finansiering (Eruf-finansiering) är 60 miljoner euro och Norges motsvarande finansiering 8,7 miljoner euro.

EU:s finansieringsandel i projekten är 65 % av de stödberättigade kostnaderna. Den nödvändiga nationella finansieringen kan bestå av offentlig eller privat finansiering. Finländska partner kan ansöka om statlig medfinansiering för att täcka den nationella finansieringsandelen.

Förvaltning och beslutsfattande  

Som programmets förvaltningsmyndighet verkar länsstyrelsen i Norrbotten. Det gemensamma sekretariatet är beläget i anslutning till förvaltningsmyndigheten i Luleå (delområde Norra och i Kiruna (delområde Sápmi). Som stöd för sekretariatet har det inrättats en informationspunkt i Finland som ligger i anslutning till Lapplands förbund i Rovaniemi. I Norge finns ett separat sekretariat som stöttar Norges deltagande. Programmet har en gemensam övervakningskommitté med nio representanter från varje deltagande land. För valet av projekt att finansiera har det inrättats två förvaltningskommittéer, en för delområde Nord och en för delområde Sápmi.

Ansökan om finansiering

För ansökan om finansiering ordnas ansökningsomgångar och i samband med dessa ordnas även ansökningsomgångar för Finlands statliga medfinansiering. I projekt som ansöker om finansiering ska delta partner från minst två länder som deltar i programmet. Som projektpartner lämpar sig såväl offentliga som privata aktörer, som projektledare (ledande stödmottagare) dock endast aktörer från ett EU-land.

Programfinansiering kan ansökas även för så kallade förstudieprojekt (Eruf-budget högst 20 000 euro, längd högst 12 månader).

Information om aktuella ansökningsomgångar finns i avsnittet för sökande.

Mer information

Kontaktpersoner vid ANM: Leif Ehrstén ja Helinä Yli-Knuutila