Programmet Norra periferin och Arktis (Northern Periphery and Arctic)

Programmet Norra periferin och Arkits är ett mellanstatligt samarbetsprogram mellan de nio programpartnerna. Det första Norra periferin-samarbetsprogrammet startade 1997 och den nuvarande programperioden är den fjärde i ordning. Under perioden 2014–2020 har programmets arktiska dimension stärkts.

Programområde

I programområdet ingår regioner i Finland, Sverige, Norge, Skottland och Irland samt Nordirland, Island, Färöarna och Grönland i sin helhet. Den gemensamma faktorn är glesbygd och avlägsenhet. I programområdet ingår i Finland landskapen Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland, Norra Karelen, Norra Savolax, Södra Savolax, Mellersta Finland och Norra Österbotten.

Målet är att få med aktörer även från nordvästra Ryssland och nordöstra Kanada.

Programmets verksamhetslinjer

Programmets verksamhetslinjer och deras särskilda mål är följande:

  1. Innovation (ökad innovation och överföring av ny teknik, ökad innovation inom produktion av offentliga tjänster)
  2. Företagsamhet (förbättrade stödsystem för små och medelstora företag, utvidgade marknader)
  3. Energi (ökat bruk av energieffektiva och förnybara energilösningar inom boende och offentlig infrastruktur)
  4. Hållbar utveckling (ökad kapacitet i avlägsna regioner och glesbygden för hållbar miljöförvaltning)

I programmet prioriteras även stöd för arktiskt samarbete som har getts en roll i stärkandet av [EU:s arktiska politik].

Finansiering

Programmets EU-finansiering (Eruf-finansiering) är 50,2 miljoner euro och dess motsvarande finansiering från icke-medlemsländer (Norge, Island, Grönland, Färöarna) är cirka 9 miljoner euro.

EU:s finansieringsandel av projekten är 65 % av de stödberättigade kostnaderna (för små och medelstora företag högst 50 %). Den nödvändiga nationella finansieringen kan bestå av offentlig eller privat finansiering. Finländska partner kan ansöka om statlig medfinansiering för att täcka den nationella finansieringsandelen.

Förvaltning och beslutsfattande

Som programmets förvaltningsmyndighet verkar länsstyrelsen i Västerbotten i Sverige. Det gemensamma sekretariatet är beläget i Köpenhamn. Programmet har en gemensam övervakningskommitté som består av högst två representanter från vart och ett av de nio partnerländerna. Övervakningskommittén bland annat väljer projekt som ska finansieras. I varje partnerland finns en regional rådgivande arbetsgrupp (RAG) som ger utlåtanden om projektansökningar, samt en regional kontaktpunkt (RCP) som informerar och ger råd åt sökanden i sin region. RCP i Finland finns i anslutning till Lapplands förbund.

Ansökan om finansiering

För ansökan om finansiering ordnas ansökningsomgångar och i samband med dessa ordnas även ansökningsomgångar för Finlands statliga medfinansiering. I projekt som ansöker om finansiering ska delta partner från minst tre partnerländer som deltar i programmet. Som projektpartner lämpar sig såväl offentliga som privata aktörer, som projektledare dock endast offentliga aktörer i EU-länderna, Norge och Island.

Dessutom kan man fortlöpande söka finansiering för så kallade förstudieprojekt (Preparatory projects). För dessa beviljas inte Finlands statliga medfinansiering.

Information om aktuella ansökningsomgångar finns i avsnittet för sökande.

Mer information

Finlands regionala kontaktpunkt (RCP): Paula Mikkola

Kontaktpersoner vid ANM: Marikki Järvinen och Helinä Yli-Knuutila