Målet Europeiskt territoriellt samarbete (ETS) 2014–2020–2020

ETS är ett av EU:s strukturfondsmål som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) med cirka 10,1 miljarder euro (2,8 % av hela sammanhållningsfinansieringen).

Genom ETS-målet stöds gränsöverskridande samarbete (A), mellanstatligt samarbete (B) och interregionalt samarbete som omfattar hela EU (C) vid EU:s inre gränser. Samarbete vid de yttre gränserna finansieras via finansieringsinstrumenten ENI och IPA.

Finland deltar i tre A-program (i hela EU finns 60 sådana program), i två B-program (15) och samtliga C-program (4). Flera av programmen är också kända som Interreg-program.

Finlands ETS-program 2014–2020

Program för gränsöverskridande samarbete (A)

Nord
Botnia-Atlantica
Mellersta Östersjön

Program för mellanstatligt samarbete (B)

Östersjöområdet
Norra periferin och Arktis

Program för interregionalt samarbete (B)                                         

INTERREG EUROPE
INTERACT III
URBACT III
ESPON 2020

De flesta programmen godkändes i december 2014 (vissa C-program först under våren/sommaren 2015), och genomförandet av dem inleddes 2015. Samtliga program bygger på eller är en fortsättning på föregående programperiods program.