Programmet URBACT III 

Målet med URBACT-programmet är att via nätverk för utbyte av erfarenheter samla in och sprida goda erfarenheter av stadsutveckling, öka utbytet av lärdomar mellan städerna och stärka städernas utvecklingskompetens. Programmet URBACT III är ett redskap för städerna för att delta i nätverk och utbyte av erfarenheter av stadsutveckling enligt olika teman tillsammans med andra europeiska städer.

Programmet URBACT III för programperioden 2014–2020 är en fortsättning på de två tidigare strukturfondsperiodernas program för utbyte av erfarenheter (URBACT I och II). Jämfört med det tidigare programmet finns det inom det nuvarande programmet jämsides med de nätverk som fokuserar på allmänt utbyte av erfarenheter även nätverk som fokuserar på genomförandet av stadsutveckling samt nätverk som fokuserar på identifiering och systematisk överföring av god praxis. Jämfört med det tidigare programmet ges också mer stöd för att stärka utvecklingskompetensen, och dess effekt i medlemsstaterna stärks bland annat genom seminarier med anknytning till stadspolitik. Innehållsmässigt fokuserar det nya programmet på färre teman och har en lättare förvaltning än det tidigare.

Programområde

I likhet med programmen Interreg Europe, ESPON 2020 och INTERACT III omfattar programmet URBACT III hela EU (EU28). Därtill deltar Norge och Schweiz i genomförandet av programmet. Man eftersträvar att öka samarbetet och synergin mellan alla de ovannämnda fyra programmen.

Programmets särskilda mål och teman

1. Stärka städernas förmåga och färdigheter att bedriva en hållbar stadspolitik och utveckla städerna på ett integrerat och inkluderande sätt
Det viktigaste elementet i programmet URBACT III är de tematiska nätverk för utbyte av erfarenheter genom vilka bästa praxis utbyts och sprids, utvecklingskompetensen stärks samt kunskap om stadsutveckling ökas. Detta görs även genom seminarier som syftar till att stärka den nationella utvecklingskompetensen och med vars hjälp växelverkan mellan städerna och nationella aktörer inom stadspolitiken ökas.

2. Utveckla kvaliteten på beredningen av hållbara stadsstrategier och handlingsprogram
Kvaliteten på städernas utvecklingsåtgärder kan utvecklas genom att stärka kunskapsunderlaget för strategierna, integrera olika politikområden och inkludera olika aktörsgrupper i planeringen. Med strategier av bättre kvalitet kan man locka till sig mer finansiering för urban utveckling. URBACT III fäster uppmärksamhet vid dessa mål. Ett särskilt mål är att göra de åtgärder eller planer som tagits fram inom ramen för URBACT till en bestående del av hela stadens strategi och således stärka programmets genomslagskraft i den strategiska utvecklingen av städerna.

3. Förbättra genomförandet av de hållbara stadsstrategierna och handlingsprogrammen
Med målet strävar man efter att främja genomförandet av städernas strategier och åtgärder bland annat genom att skapa kontakter till olika finansieringskällor. En av programmets väsentliga verksamhetsformer för detta mål är de nätverk som fokuserar på genomförandet av stadsutvecklingen.

4. Göra tematisk kunskap om stadsutveckling tillgängligare för utvecklare och politiker och underlätta utbyte av know-how om hållbar stadsutveckling
Med målet strävar man efter att öka tillgången till information om stadsutveckling för alla aktörer på olika nivåer och att informationen ska utnyttjas bättre. En av programmets väsentliga verksamhetsformer för detta mål är de nätverk som fokuserar på överföring av bästa praxis.

Programmets huvudteman, som samarbetsnätverken skapas kring, är integrerad stadsutveckling, ekonomi, miljö, förvaltning och inkludering.

Finansiering

Programmets EU-finansiering (Eruf-finansiering) uppgår till cirka 74,3 miljoner euro. Partnerländerna (Norge, Schweiz) deltar i programmet med egen finansiering.

EU:s finansieringsandel i utvecklade regioner (inklusive Finland) är 70 %. Finländska partner kan ansöka om statlig medfinansiering för att täcka den nationella finansieringsandelen.

Förvaltning och beslutsfattande

Programmets förvaltningsmyndighet är CGET-enheten, som finns i anslutning till Frankrikes ministerium för bostäder och regional jämlikhet. Även programsekretariatet finns i Frankrike. Det beslutsfattande organet är en gemensam övervakningskommitté som består av högst tre representanter från vart och ett av de deltagande länderna.

Nationell informationspunkt

Sekretariatet har nu under den tredje programperioden tillsatt nationella informationspunkter (National URBACT Point, NUP), vars huvudsakliga uppgift är att informera städerna och andra instanser om programmet, till exempel om ansökningsomgångar, samt att förmedla sådan information som tagits fram inom programmet till städerna och andra stadsutvecklare.

Finlands informationspunkt finns i anslutning till centret för kommunal och regional forskning Spatia vid Östra Finlands universitet.

Ansökan om finansiering

För att ansöka om finansiering ordnas öppna ansökningsomgångar. Information om aktuella ansökningsomgångar finns i avsnittet [för sökanden].

Mer information

Kontaksperson vid arbets- och näringsministeriet: Olli Voutilainen.