« Tillbaka

Ansökningsomgång för ERUF i södra Finland, idésökning pågår 24.10–30.11.2016, den egentliga ansökningsomgången avslutas 1.3.2017

Börjar: 24.10.2016
Ändarna: 1.3.2017

Innehåll:


Södra Finlands ERUF-finansieringsomgång genomförs i två steg. Ansökningsomgången inleds med en idéfas som pågår 24.10–30.11.2016. Då Iämnar de sökande in en preliminär projektplan som är mindre omfattande än en vanlig ansökan. Under den andra fasen i februari lämnas de egentliga projektansökningarna in via EURA 2014-systemet.

Landskapen i södra Finland tilldelar finansiering åt projekt som följer verksamhetslinjerna 1 och 2 i strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020.

 • Verksamhetslinje 1: Små och medelstora företags konkurrenskraft
 • Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap


Ansökningsomgångens prioriteringar

Under ERUF-omgången hösten 2016 har landskapen i södra Finland följande gemensamma prioritering: digital reform och öppna data som främjar möjligheterna till affärsverksamhet. Projekt som överskrider landskapsgränserna ska hänföra sig till verksamhetslinje 2 och dess särskilda mål 5.1 Stärka företagens innovationsverksamhet.

Digitaliseringen inverkar på alla branscher och utmanar organisationerna att förnya sina förfaringssätt. Utnyttjandet av digitala lösningar ger möjlighet till nya affärsverksamhetsmodeller och förbättrar företagens konkurrenskraft. Målet med projekten som beviljas finansiering är att främja uppkomsten av nya tillväxtföretag, skapa internationellt betydande affärsverksamhet och främja en kontrollerad strukturomvandling också inom traditionell affärsverksamhet. Målsättningen är att projekten förnyar verksamhetsmodeller oberoende av vilken bransch de gäller. Projekten som får finansiering kan hänföra sig till exempelvis följande teman:

 • kommersialisering och utveckling av nya produkter, tjänster och produktionsmetoder
 • pilotprojekt med lösningar i anslutning till digitalisering
 • öppna data och big data som främjar möjligheterna till affärsverksamhet
 • nya lösningar för näthandeln
 • serviceapplikationer för virtuell och förstärkt verklighet, robotteknik, sensorteknologi och sakernas internet.

Utöver de gemensamma prioriteringarna har varje landskap även egna, regionala prioriteringar. Under den här ansökningsomgången söks i första hand projekt som anknyter till de regionala temana. Följande verksamhetslinjer, särskilda mål och regionala prioriteringar är aktuella i landskapen under denna ansökningsomgång:


Södra Karelen

Verksamhetslinje 1: Små och medelstora företags konkurrenskraft

 • Särskilt mål 1.1 Skapa ny affärsverksamhet
 • Särskilt mål 2.1 Främja små- och medelstora företags tillväxt och internationalisering

Ansökningsomgångens prioritering inom det särskilda målet 1.1 är främjandet av ägarbyten vid små och medelstora företag.

Inom det särskilda målet 2.1 ligger tyngdpunkten på tillväxt och internationalisering inom branscher som lidit av strukturomvandlingen i regionen, såsom turismbranschen.


Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap

 • Särskilt mål 3.2 Utveckla lösningar med förnybar energi samt energieffektiva lösningar


Egentliga Tavastland

Verksamhetslinje 1: Små och medelstora företags konkurrenskraft

 • Särskilt mål 2.1 Främja små och medelstora företags tillväxt och internationalisering

Ansökningsomgångens prioriteringar är stödåtgärder som främjar företagens internationalisering och export samt turismbranschens internationalisering. Målsättningen är att projekten som beviljas finansiering stärker affärskompetensen och internationaliseringsfärdigheterna vid små och medelstora företag som strävar efter tillväxt, internationalisering eller den internationella marknaden.

Målet är också att utveckla företagskluster, företagsnätverk och andra samarbetsformer för företag.


Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap

 • Särskilt mål 3.2 Utveckla lösningar med förnybar energi samt energieffektiva lösningar
 • Särskilt mål 5.1 Stärka företagens innovationsverksamhet

Ansökningsomgångens prioritering för det särskilda målet 3.2 är förnybar energi och energieffektiva konkurrensfördelar. Inom det särskilda målet 5.1 ligger tyngdpunkten på vilka möjligheter den digitala reformen och öppna data ger för att främja affärsverksamhet. Det särskilda målet och prioriteringen är också det gemensamma, landskapsöverskridande temat för södra Finland.


Kymmenedalen

Verksamhetslinje 1: Små och medelstora företags konkurrenskraft

Kymmenedalen söker projekt till alla särskilda mål inom verksamhetslinje 1.


Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap

 • i första hand det särskilda målet 4.1 Utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster på basis av regionala styrkor


Päijänne-Tavastland

Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap

Päijänne-Tavastland söker projekt till alla särskilda mål inom verksamhetslinje 2.


Nyland

I Nyland finansieras projekt på landskapsnivå som hänför sig till verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap och dess särskilda mål

 • 4.1 Utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster på basis av regionala styrkor
 • 3.2 Utveckla lösningar med förnybar energi samt energieffektiva lösningar

Prioriteringen för verksamhetslinjens särskilda mål 4.1 är:

 • Öppna utvecklingsmiljöer på internationell nivå som utvecklar ICT-branschen och lösningar i anslutning till den.

Projekten som finansieras ska stöda uppkomsten av öppna utvecklingsmiljöer på internationell nivå som skapas i samarbete med universitet, yrkeshögskolor, kommuner och företag med syfte att utveckla ICT-branschen och lösningar i anslutning till den. Projekten som söker finansiering kan hänföra sig till olika tillämpningsområden. Teman kan vara till exempel industrins digitalisering, IoT (Internet of Things), MaaS (Mobility as a Service), cybersäkerhet, spel, webblösningar, robotteknik, smart havsindustri eller konstgjord intelligens.

Prioriteringen för verksamhetslinjens särskilda mål 3.2 är:

 • Koldioxidsnåla trafiksystem och färdsätt

Projekten som söker finansiering ska utveckla koldioxidsnåla trafiksystem och färdsätt.

Projekten kan gälla till exempel följande teman:

 • koldioxidsnåla färdsätt
 • koldioxidsnåla bränslen
 • applikations- eller forskningsinnovationer

I Nyland gäller även södra Finlands gemensamma prioritering inom det särskilda målet 5.1.


Egentliga Finland

Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap

Egentliga Finland söker projekt till alla särskilda mål inom verksamhetslinje 2.


Urvalskriterier:


Urvalskriterierna definieras noggrannare i ansökningsguiden.

> Ansökningsguide

I utvärderingen av projekten tillämpas bedömningskriterier (på finska) som godkänts av uppföljningskommittén.

Utöver ovannämnda kriterier kan landskapets samarbetsgrupp besluta om regionala, kompletterande urvalskriterier. Dessa anges i ansökningsguiden.


Inlämning av ansökningar:


Projektidéerna i ansökningsomgångens första fas lämnas in senast 30.11.2016 på en separat idéblankett till Nylands förbund som samordnar ERUF-finansieringen i södra Finland.

> Idéblankett, pdf

Du kan fylla i den elektroniska pdf-blanketten genom att först lagra filen på din egen dator och sedan öppna den med Adobe Acrobat-programmet.

> Idéblankett, word

Med Microsoft Word-programmet öppnar Wordblanketten sig direkt i ett sådant format att du kan fylla i den.


I ansökningsomgångens andra fas fyller sökanden i den egentliga, officiella ansökan i EURA 2014-systemet som finns på adressen www.eura2014.fi. Ansökningarna ska lämnas in senast 1.3.2017.


Leveransadress:


Den undertecknade idéblanketten ska lämnas in senast 30.11.2016 klockan 14.00, antingen med e-post eller per post (om blanketten skickas med post ska poststämpeln vara daterad senast 30.11.2016):

Som bifogad fil med e-post (undertecknad och skannad) till adressen toimisto@uudenmaanliitto.fi. Skriv "Idésökning ERUF" i meddelandets rubrikfält

Eller per post till:

Nylands förbund / registratur
ERUF-idésökning
Estersporten 2 B
00240 Helsingfors


Mer information:


Ansökningsguiden innehåller anvisningar för den som söker finansiering.

> Ansökningsguide


Länkar:


> Kontaktpersoner vid södra Finlands landskapsförbund

> Information om strukturfonderna på Nylands förbunds webbplats