« Tillbaka

Ansökningsomgång för ERUF i södra Finland, idésökning 25.10–30.11.2017, egentliga ansökningsomgången avslutas 5.3.2018

Börjar: 25.10.2017
Ändarna: 5.3.2018

Innehåll:


Södra Finlands ERUF-finansieringsomgång genomförs i två steg. Ansökningsomgången inleds med en idéfas som pågår 25.10–30.11.2017. Då Iämnar de sökande in en preliminär projektplan som är mindre omfattande än en vanlig ansökan. Under den andra fasen i mars lämnas de egentliga projektansökningarna in via EURA 2014-systemet.

Landskapen i södra Finland tilldelar finansiering åt projekt som följer verksamhetslinjerna 1 och 2 i strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020.

 • Verksamhetslinje 1: Små och medelstora företags konkurrenskraft
 • Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap

Ansökningsomgångens prioriteringar

Under ERUF-omgången hösten 2017 har landskapen tagit fram sina egna regionala prioriteringar som de vill att betonas i ansökan om finansiering. Nedan beskrivs de verksamhetslinjer och särskilda mål samt landskapens regionala prioriteringar som är aktuella under denna ansökningsomgång.

I ansökningsomgången önskar man få rikligt med projektansökningar som överskrider landskapsgränserna. Det finns ingen särskild prioritering för projekt som överskrider landskapsgränserna utan dessa kan fritt tillämpa innehållet i verksamhetslinje 2. Landskapsöverskridande projekt efterlyses i synnerhet till det särskilda målet 3.2 Utveckla lösningar med förnybar energi och energieffektiva lösningar.

Södra Karelen

I Södra Karelen sökes projekt till alla särskilda mål inom verksamhetslinje 2:

 • Utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster på basis av regionala styrkor
 • Stärka företagens innovationsverksamhet
 • Utveckla lösningar med förnybar energi och energieffektiva lösningar

Finansiering beviljas forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt inom energi-, miljö- och välfärdsbranschen eller som berör nya industriella metoder och material. Målet är att skapa förutsättningar för företagen att utveckla och ta i bruk nya produkter, tjänster och produktionsmetoder samt utnyttja digitaliseringen. Projekten som finansieras ska också främja målen om koldioxid i regionen.

> Etelä-Kajalan maakuntaohjelma

> Etelä-Karjalan alueellinen innovaatiostrategia

Egentiga Tavastland

Egentliga Tavastland söker projekt som berör samtliga särskilda mål inom verksamhetslinje 2. Man efterlyser också landskapsöverskridande projekt inom de teman som ingår i ansökningsomgången.

Särskilt mål 3.2, utveckla lösningar med förnybar energi samt energieffektiva lösningar

Ansökningsomgångens prioritering är att

 • utveckla koldioxidsnåla produkter, tjänster och produktionsmetoder.

Särskilt mål 4.1, utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster på basis av regionala styrkor

Ansökningsomgångens prioriteringar är att

 • utveckla forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och kompetenskluster som stöder närings- och företagsverksamheten.

Särskilt mål 5, stärka företagens innovationsverksamhet

Ansökningsomgångens prioritering är att

 • utveckla forskning, undersökningar och försök samt tjänster och produktionsmetoder som stöder näringslivet.

Projekten ska förverkliga landskapsprogrammet för 2018–2021, Häme 2018+, som godkänns i november och de spetsområden som hänger ihop med programmets tre verksamhetslinjer. Projekten ska också i mån av möjlighet utgå från Egentliga Tavastlands strategi för smart specialisering och dess fokusområden.

> Häme 2018+ -ohjelma

Kymmenedale

I Kymmenedalen kan beviljas finansiering för projekt som förverkligar de särskilda målen inom verksamhetslinje 1 och 2. Såväl projekt inom landskapet som landskapsöverskridande projekt ska följa landskapsprogrammets och -strategins riktlinjer. Man efterlyser projekt som berör det gemensamma cleantech-temat och även landskapsöverskridande projekt.

> Kymenlaakson maakuntaohjelma 2018-2021

Päijänne-Tavastland

Päijänne-Tavastland söker projekt som berör samtliga särskilda mål inom verksamhetslinjerna 1 och 2. Målet är att få ansökningar såväl av projekt på landskapsnivå som av landskapsöverskridande projekt.

Projekten ska följa Päijänne-Tavastlands landskapsprogram (och stöda något av följande mål).

 • Öka regionens dragningskraft
 • Genomgående förbättra förädlingsvärdet
 • Testa nya tillväxtplattformar

> Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2018-2021

Nyland

Ett balanserat och livskraftigt Nyland – främjande av tillväxten vid uppstartsföretag och små och medelstora företag, verksamhetslinje 1, särskilt mål 1.1.

 • Man identifierar vilka kompetensområden företagen borde främja, dessa kan gälla till exempel marknadsföring, digitala lösningar, identifiering av kundernas behov eller försäljning
 • Man stöder företagens behov att förnya sig och identifiera sin tillväxtpotential, deras konkreta utveckling och specialisering och utvecklingen av nätverkslikt samarbete och nya samarbetsformer.

Landskapsöverskridande projekt efterlyses i synnerhet till verksamhetslinje 2 och dess särskilda mål 3.2, men också till de särskilda målen 4.1 och 5.1.

Av projektansökningarna ska tydligt framgå på vilket sätt projekten berör förverkligandet av Nylandsprogrammet 2.0 och Nylands strategi för smart specialisering.

> Uusimaa-ohjelma 2.0

> Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla

Egentliga Finland

I Egentliga Finland sökes projekt som förverkligar verksamhetslinje 2 och alla dess särskilda mål. I valet av stödmottagare betonas innovativa utvecklingsåtgärder som följer landskapets strategi och stöder en positiv strukturomvandling.

> Varsinais-Suomen maakuntaohjelma 2018-2021

Särskilt tema

Ansökningsomgången omfattar också ett särskilt tema, Internationalisering av cleantech-branschen på Östersjöområdet, som betonar internationalisering och samarbete. Man önskar att projekten i synnerhet skulle fokusera på att kartlägga nya, utmanande marknadsområden och främja det kommersiella samarbetet i samarbete med andra aktörer i Östersjöområdet.

Projekten som berör cleantech-temat kan rikta sig till verksamhetslinje 1 och 2 och samtliga särskilda mål, beroende på vilken verksamhetslinje som regionerna erbjuder. Eftersom temat gäller cleantech är det naturligt att projekten riktas till bland annat det särskilda målet 3.2 inom verksamhetslinje 2. Om projektet överskrider landskapsgränserna ska det rikta sig till verksamhetslinje 2.

Man önskar att projekten är genuint internationella. I dessa fall kan de utländska parterna söka finansiering från sina egna länder. Finansieringen som beviljas i denna ansökningsomgång kan inte användas för att täcka kostnader som uppstår för projektparter från andra länder. Det beviljas ingen särskild tilläggsfinansiering i anslutning till temat och projektansökningarna behandlas i den normala bedömningsprocessen.


Urvalskriterier:


Urvalskriterierna definieras noggrannare i ansökningsguiden.

> Ansökningsguide

I utvärderingen av projekten tillämpas bedömningskriterier (på finska) som godkänts av uppföljningskommittén.

Utöver ovannämnda kriterier kan landskapets samarbetsgrupp besluta om regionala, kompletterande urvalskriterier. Dessa anges i ansökningsguiden.


Inlämning av ansökningar:


Projektidéerna i ansökningsomgångens första fas lämnas in senast 30.11.2017 på en separat idéblankett till Nylands förbund som samordnar ERUF-finansieringen i södra Finland.

> Idéblankett, pdf

Du kan fylla i den elektroniska pdf-blanketten genom att först lagra filen på din egen dator och sedan öppna den med Adobe Acrobat-programmet.

> Idéblankett, doc

Med Microsoft Word-programmet öppnar Wordblanketten sig direkt i ett sådant format att du kan fylla i den.

I ansökningsomgångens andra fas fyller sökanden i den egentliga, officiella ansökan i EURA 2014-systemet som finns på adressen www.eura2014.fi. Ansökningarna ska lämnas in senast 5.3.2018.


Leveransadress:


Den undertecknade idéblanketten ska lämnas in senast 30.11.2017 klockan 14.00, antingen med e-post eller per post (om blanketten skickas med post ska poststämpeln vara daterad senast 30.11.2017):

Som bifogad fil med e-post (undertecknad och skannad) till adressen toimisto@uudenmaanliitto.fi. Skriv "Idésökning ERUF" i meddelandets rubrikfält

eller per post till:

Nylands förbund / registratur
ERUF-idésökning
Estersporten 2 B
00240 Helsingfors


Mer information:


Ansökningsguiden innehåller anvisningar för den som söker finansiering.

> Ansökningsguide

 


Länkar: