« Tillbaka

Ansökningsomgång för ERUF i södra Finland, idésökning 29.10–30.11.2018, egentliga ansökningsomgången avslutas 4.3.2019

Börjar: 29.10.2018
Ändarna: 4.3.2019

Innehåll:

Södra Finlands ERUF-finansieringsomgång genomförs i två steg. Ansökningsomgången inleds med en idéfas som pågår 29.10–30.11.2018. Då Iämnar de sökande in en preliminär projektplan som är mindre omfattande än en vanlig ansökan. Under den andra fasen i mars lämnas de egentliga projektansökningarna in via EURA 2014-systemet.

Landskapen i södra Finland tilldelar finansiering åt projekt som följer verksamhetslinjerna 1 och 2 i strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020.

Verksamhetslinje 1: Små och medelstora företags konkurrenskraft
Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap

Ansökningsomgångens prioriteringar

Under ERUF-omgången hösten 2018 har landskapen tagit fram sina egna regionala prioriteringar som de vill att ansökan om finansiering betonar. Nedan beskrivs de verksamhetslinjer och särskilda mål samt landskapens regionala prioriteringar som är aktuella under denna ansökningsomgång.

I ERUF-ansökningsomgången hösten 2018 i södra Finland ligger gemensamt fokus på spetsområdena för smart specialisering.

I ansökningsomgången önskar man få rikligt med projektansökningar som överskrider landskapsgränserna. Det finns ingen särskild prioritering för projekt som överskrider landskapsgränserna. Landskapsöverskridande projekt efterlyses i synnerhet till det särskilda målet 3.2 Utveckla lösningar med förnybar energi och energieffektiva lösningar, men även till övriga innehåll och särskilda mål som landskapen nu söker.

Södra Karelen  

I Södra Karelen sökes projekt inom verksamhetslinje 2. Projektidéer sökes med följande prioriteringar:  

Idéer som genomför innovationsstrategin sökes för stöd med ERUF-finansiering i Södra Karelen. Ren energi och miljö, nya industriella metoder och material samt smarta tjänster utgör spetsen för innovationsstrategin. Dessa vill Södra Karelen särskilt stöda med följande teman:

1.    Snabbare kommersialisering av en prototyp eller en teknologi i piloteringsfas (produkt eller service)
A) startstöd för nya tillväxtföretag och/eller
B) förnyande av industriella värdekedjor

2.    Projekt utgående från små och medelstora företags behov att stärka deras innovations- och tillväxtförmåga.

3.    Innovationsprojekt på kommunal basis som stöder koldioxidsnål regionstruktur och en förnyelse av verksamhetssätt samt hållbar konsumtion.

Dessutom som ett genomsyrande tema finns sektorsövergripande testmiljöer som de på området redan verksamma företagen jämte de företag som söker sig till området kan etablera sig i.

http://www.ekarjala.fi/liitto/suunnittelu-ja-kehittaminen/aluekehittaminen/maakuntaohjelma-2018-2021/

http://www.ekarjala.fi/liitto/suunnittelu-ja-kehittaminen/aluekehittaminen/innovaatiostrategia-2018-2021/

Egentliga Tavastland

Egentliga Tavastland söker projekt till alla särskilda mål inom verksamhetslinjerna 1 och 2 som omfattas av förbundets finansiering, utan särskilda prioriteringar. Tavastlands förbunds finansiering riktas till projekt enligt landskapsprogrammet Häme 2018+, som i mån av möjlighet även genomför strategin för den smarta specialiseringen i landskapet.

Särskilda mål ingår i verksamhetslinjen 1 Små och medelstora företags konkurrenskraft

1.1 Skapandet av ny affärsverksamhet, där målet är att
• Stöda starten av nya företag och ny företagsverksamhet (medräknat t.ex. mallar för företagsaccelerator)
• Stöda små och medelstora företags produktifiering och kommersialisering av idéer, produkter och tjänster samt marknadstillträde

2.1 Främjandet av företagens tillväxt och internationalisering, där målet är att

• Stärka affärskompetensen och beredskapen hos små och medelstora företag som är tillväxtinriktade och riktar sig in på den internationella marknaden.
• Utveckla företagskluster, företagsnätverk och andra samarbetsformer för företag.

3.1 Främjandet av energieffektiviteten hos små och medelstora företag, där målet är att

• Stöda starten av nya företag som främjar koldioxidsnålhet och stöda utvecklandet av ny företagsverksamhet
• Stöd för små och medelstora företagens produktifiering och kommersialisering av idéer, produkter och tjänster som främjar koldioxidsnålhet och ett förnuftigt bruk av resurser, samt marknadstillträde
• Stärka affärskompetensen och beredskapen hos små och medelstora företag som är tillväxtinriktade, främjar koldioxidsnålhet och riktar sig in på den internationella marknaden.

Produktion och användning av ny information och kunskap i verksamhetslinje 2

Till särskilda mål:

4.1 Utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster
• Utgående från regionala styrkor, där projekten t.ex. skapar och främjar forsknings-, kompetens- och innovationskluster genom att utveckla forskning, utveckling och innovationsmiljöer och utvecklingsplattformer genom att beakta regionala kompetensspetsar
• Utgående från regionala styrkor, där projekten t.ex. ökar samarbetet mellan universitet, högskolor, forskningsinstitut, yrkesläroanstalter, offentliga samfund och företagens forsknings-, utvecklings- och innovationssamarbete, också på internationell nivå

5.1 Stärka företagens innovationsverksamhet, där projekten t.ex.
• Stöder utvecklandet och kommersialiseringen av företagens produkter, tjänster och produktionsmetoder, ibruktagandet av ny teknologi enligt efterfrågan och användarorienterat
• Utvecklar tillämpande forskning, utredningar och försök jämte verksamhets-, tjänste- och kommersialiseringsprocesser som stöder näringslivet

3.2 Utveckla lösningar med förnybar energi och energieffektiva lösningar, där projekten t.ex.

• Stöder utvecklandet och kommersialiseringen av företagens koldioxidsnåla produkter, tjänster och produktionsmetoder, ibruktagandet av ny teknologi enligt efterfrågan och användarorienterat, samt med beaktande av de miljökostnader som uppstår under produkternas livscykel
• Utvecklar koldioxidsnåla trafiksystem och färdsätt.
• Skapar regionala nätverk och samarbetsformer som berör utnyttjandet av material- och energiströmmar.

http://hameenliitto.fi/sites/default/files/dokumentit/hame-ohjelma-2018-2021.pdf

Kymmenedalen  

I Kymmenedalen sökes projekt till alla särskilda mål inom verksamhetslinje 1 och 2 som genomför strukturfondsprogrammet. Projekten ska dessutom genomföra Kymmenedalens landskapsprogram, som godkändes i december 2017.

Projekten bör beakta uppkomsten av nya arbetsplatser, speciellt aktiveringen av verksamhet som leder till nya arbetsuppgifter inom forskning, utveckling och innovation. Fokus bör också ligga på uppnåendet av koldioxidsnålhet.

http://www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/maakuntaohjelma/kymenlaakso-ohjelma-2018-2021

Päijänne-Tavastland

Päijänne-Tavastland söker främst projekt som berör samtliga särskilda mål inom verksamhetslinje 2. Det finns sparsamt med medel inom verksamhetslinje 1. Målet är att få ansökningar såväl av projekt inom landskapet, som av landskapsöverskridande projekt. Målet är att i enlighet med landskapsstrategin skapa ny tillväxt exempelvis genom att pröva på nya affärsverksamhetsområden eller verksamhetsmodeller.    

Projekten ska följa Päijänne-Tavastlands landskapsprogram (d.v.s. stöder något av paraplymålen)
• Förbättra regionens dragningskraft
• Genomgående förbättra förädlingsvärdet
• Testa nya tillväxtbranscher

http://www.paijat-hame.fi/tehtavat/liiton-tehtavat/maakuntaohjelma/

Nyland

I Nyland sökes projekt till bägge verksamhetslinjerna med alla särskilda mål.

Verksamhetslinje 1: Små och medelstora företags konkurrenskraft (ERUF)
Särskilt mål 1.1 Skapa ny affärsverksamhet
Särskilt mål 2.1 Främja små och medelstora företags tillväxt och internationalisering.
Särskilt mål 3.1 Främja små och medelstora företags energieffektivitet

Verksamhetslinje 2 Produktion och användning av ny information och kunskap
Särskilt mål 4.1 Utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster på basis av regionala styrkor
Särskilt mål 5.1 Stärka företagens innovationsverksamhet
Särskilt mål 3.2 Utveckla lösningar med förnybar energi samt energieffektiva lösningar

I Nyland sökes sektorsövergripande projekt som skapar förutsättningar för ett internationellt samarbete. Projekt som finansieras ska genomföra något av spetsområdena för Nylands strategi för smart specialisering.

• Städernas cleantech
• Hälsa och välfärd
• Digital reform inom industrin
• Människornas stad

Av projektansökningarna ska tydligt framgå på vilket sätt projekten berör förverkligandet av Nylandsprogrammet 2.0 och Nylands strategi för smart specialisering.

https://www.uudenmaanliitto.fi/sv/regionutveckling/nylandsprogrammet_2.0
https://www.uudenmaanliitto.fi/sv/regionutveckling/smart_specialisering
https://www.uudenmaanliitto.fi/files/21304/Helsinki_Smart_Esite_suomi.pdf

Egentliga Finland

Egentliga Finland söker projekt till verksamhetslinje 2 (Produktion och användning av ny information och kunskap)
• Särskilt mål 3.2 Utveckla lösningar med förnybar energi samt energieffektiva lösningar
• Särskilt mål 4.1 Utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster på basis av regionala styrkor
• Särskilt mål 5.1 Stärka företagens innovationsverksamhet

I valet poängteras fokuseringar enligt smart specialisering som följder landskapsstrategin för Egentliga Finland
• Blå tillväxt och modernisering av industri
• Innovativa matkedjor
• Medicinsk och bioteknologi
Stödande innovativa utvecklingsåtgärder och koldioxidsnåla utvecklingsåtgärder.

https://www.varsinais-suomi.fi/sv/uppgifter-och-verksamhet/landskapsstrategi/landskapsprogram


Urvalskriterier:

Urvalskriterierna definieras noggrannare i ansökningsguiden.

I utvärderingen av projekten tillämpas bedömningskriterier som godkänts av uppföljningskommittén.

Utöver ovannämnda kriterier kan landskapets samarbetsgrupp besluta om regionala, kompletterande urvalskriterier. Dessa anges i ansökningsguiden.


Inlämning av ansökningar:

Projektidéerna i ansökningsomgångens första fas lämnas in senast 30.11.2018 på en separat idéblankett till Nylands förbund som samordnar ERUF-finansieringen i södra Finland.

Idéblankett, pdf

Du kan fylla i den elektroniska pdf-blanketten genom att först lagra filen på din egen dator och sedan öppna den med Adobe Acrobat-programmet.

Idéblankett, doc

Med Microsoft Word-programmet öppnar Wordblanketten sig direkt i ett sådant format att du kan fylla i den.

I ansökningsomgångens andra fas fyller sökanden i den egentliga, officiella ansökan i EURA 2014-systemet som finns på adressen www.eura2014.fi. Ansökningarna ska lämnas in senast 4.3.2019.


Leveransadress:

Den undertecknade idéblanketten ska lämnas in senast 30.11.2018 klockan 14.00, antingen med e-post eller per post (om blanketten skickas med post ska poststämpeln vara daterad senast 30.11.2017):

Som bifogad fil med e-post (undertecknad och skannad) till adressen toimisto@uudenmaanliitto.fi. Skriv "Idésökning ERUF" i meddelandets rubrikfält

Eller per post till:

Nylands förbund / registratur
ERUF-idésökning
Estersporten 2 B
00240 Helsingfors


Mer information:

Ansökningsguiden innehåller anvisningar för den som söker finansiering.


Länkar: