Tavastlandprogrammet - "Orden är handlingar"

Tavastlandprogrammet är det strategiska programmet med vilket framtiden skapas i Egentliga Tavastland. Projekt som finansieras i Egentliga Tavastland ska uppfylla programmets mål.

I Tavastlandprogrammet ingår landskapsplanen och landskapsprogrammet. Strategidelen eftersträvar en lång horisont med siktet inställt på 2040. Programdelen omfattar programperioden 2014−2017. Tavastlandprogrammets uppgift är att visa i vilken riktning landskapet ska utvecklas och samla resurserna för att genomföra det. 

Landskapet utvecklas så att  "människorna vill och kan arbeta, bo och trivas Tavastland". Med smart specialiserade val eftersträvas bestående framgång för Egentliga Tavastland.

Genom ömsesidig diskussion har man kommit överens om följande prioriteringar i Egentliga Tavastland-programmet

  • tillväxtkorridorer och tillgänglighet
  • boende och välfärd
  • bioekonomi och hållbart utnyttjande av naturresurserna
  • den tillverkande industrins möjligheter
  • internationalisering och dragningskraft.

Tavastlandprogrammet har gjorts för att förverkligas. Målet är att bilda tillräckligt stora utvecklingshelheter som har genomslagskraft. För att förverkliga dem samlas resurser från kommunerna, landskapen, regionala nätverk, staten, Europeiska unionen och företagen.

Tavastland-programmet har godkänts av Tavastlands landskapsfullmäktige i november 2013.