Finansierade projekt

Strukturfondsverksamheten har funnits i Finland 20 år och de finansiella satsningarna har varit betydande: enbart inom programmet Regional konkurrenskraft och sysselsättning (perioden 2007–2013) har över 6000 projekt fått finansiering i Östra Finland och av dessa avslutade de sista 2015. Dessa projekt har beviljats offentligt stöd till ett belopp på totalt 591 miljoner euro. Om man ännu beaktar den privata finansiering som investerats i projekten blir utvecklingssatsningarna avsevärda.

Tack vare de projekt som fått stöd med strukturfondsmedel har det skapats nästan 5300 nya arbetsplatser och cirka 2400 nya företag har inlett sin verksamhet. Dessa siffror inkluderar inte de företag som förbättrat sina verksamhetsförutsättningar och de arbetsplatser som tryggats tack vare utvecklingsåtgärder som genomförts genom företagsstöd.

Grundläggande information om de finansierade projekten finns i ESRA -, EURA- och FIMOS-systemens informationstjänst.

I strukturfondernas informationstjänst kan man under programperioden 2014–2020 bekanta sig med de projekt som har fått finansiering. I tjänsten hittar du information om projekt som fått finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF). Du kan söka information genom att skriva in sökord i sökrutan, genom att använda sökkriterier eller genom att söka enligt finansieringsprogrammets verksamhetslinjer.