Uutiskirjeet

Itä-Suomen alueen tapahtumista, tiedotteista, uutisista sekä muista ajankohtaisista asioista kootaan muutamia kertoja vuodessa ilmestyvä uutiskirje. Alta löydät uusimmat uutiskirjeet.

Itä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 2/2016

Haku kansainväliseen hankeyhteistyöhön (ESR)

Suomi osallistuu koordinoituun Euroopan sosisaalirahaston (ESR) kansainväliseen hankeyhteistyöhön. Keskeistä kansainvälisessä yhteistyössä on yhteinen kehittäminen ja vastavuoroinen oppiminen. Rahoitusta on haettava 3.10.2016 mennessä. Hakuohjeet löytyvät rakennerahastot.fi-sivustolta ja hakijoille järjestetään toukokuussa neuvonta- ja ohjaustilaisuus.

ESR:n kansainvälisen yhteistyön ensimmäisessä haussa Suomessa on neljä teemaa:

  • työllistymisen edistäminen (Employment),
  • nuorten työllistyminen (Youth employment),
  • koulutus ja ammattitaito (Learning and skills)
  • sosiaalinen osallisuus (Social inclusion).

Teemojen sisällöt tulevat tarkentumaan.

Lue lisää

Rakennerahastoista ruutia Pohjois-Savon kehittämiseen – haku päättyy 27.5.2016

Pohjois-Savossa on EU:n rakennerahastoista vuosittain myönnettävissä noin 34 miljoonaa euroa maakunnan elinkeinoelämän, innovaatiotoiminnan ja osaamisen kehittämiseen ja sitä kautta maakunnan kilpailukyvyn vahvistamiseen. Uutta otetta ja uusia avauksia kaivataan tutkimuksen kaupallistamiseen ja elinkeinoelämälähtöiseen kehittämistyöhön. Seuraava haku päättyy 27.5.2016.

Lue lisää

Haettavissa ESR-hankkeen osarahoitukseen

Euroopan sosiaalirahaston eli ESR:n rahoittamien hankkeiden omarahoituksessa voi jatkossa käyttää RAY:n myöntämää avustusta. Yhteisrahoituksen tavoitteena on entistä vaikuttavampaa kehitystä kohteissa, jotka ovat ESR:ssä ja RAY:ssä yhteisiä. Tavoitteena on myös mahdollistaa yhä suuremmalle joukolle ESR rahoituksen hyödyntäminen.

Lue lisää

Maahanmuuttajat Itä-Suomen voimavaraksi

Suomeen saapui vuoden 2015 aikana yli 32 000 turvapaikanhakijaa. Arviot siitä, kuinka moni näistä henkilöistä saa myönteisen turvapaikkapäätöksen vaihtelevat, mutta joka tapauksessa Suomi on haasteen edessä maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kotouttamispolut nykymuodossaan ovat varsin pitkiä. Turvapaikanhakijoiden suuren määrän vuoksi kotouttamistoimia täytyykin tehostaa niin, että heidät saadaan mahdollisimman pikaisesti kiinni työhön tai koulutukseen.

Euroopan Sosiaalirahastosta rahoitettu kymmenkunta kotouttamista edistävää hanketta

Rakennerahastoista Euroopan Sosiaalirahasto antaa paljon mahdollisuuksia edistää maahanmuuttajien kotoutumista, työllistymistä ja yrittäjyysvalmiuksia. ESR-hankkeissa on tavoitteena työllistää ihmiset tai kehittää heidän osaamistaan. Kohderyhmänä on siten työelämän käytettävissä olevat henkilöt.

Itä-Suomessa 1.3.2016 päättyneeseen ESR-hakuun tuli useita hanke-esityksiä, joissa etsitään tapoja maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen ja uusia, nopeampia väyliä työllistämiseen. Erityisesti hakemuksissa painottui tarve selvittää osaaminen mahdollisimman pian Suomeen saapumisen jälkeen. Maahanmuuttajien kotouttamista edistäviä hankkeita on jo rahoitettuna Itä-Suomessa kymmenkunta ELY-keskuksen tekemillä päätöksillä ja rahoitusta niihin on varattu noin 2 miljoonaa euroa. Maaliskuun hakuun saapuneissa 8 hankkeessa haetaan rahoitusta noin 3 miljoonaa euroa.

Työelämän tarpeet otettava huomioon uusien kotouttamishankkeiden suunnittelussa

Uusien hankkeiden suunnittelussa on tärkeää huomioida jo rahoitettujen hankkeiden toiminta. Yhteys rahoittajiin ja keskeisiin alueen maahanmuuttajien parissa työtään tekeviin tahoihin sekä työnantajiin kannattaa ottaa heti hankkeen suunnitteluvaiheessa. Hankkeissa voidaan maahanmuuttajan osaamistaustan perusteella räätälöidä joustavia ja nopeita koulutusratkaisuja, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin työelämän tarpeisiin.

Tavoitteena tulee olla maahanmuuttajien mahdollisimman nopea työllistyminen ja kiinnittyminen yhteiskuntaan. Kotouttamisen uusien toimintamallien mukaan kieli opitaan arjen jokapäiväisissä tilanteissa ja työpaikoilla, ei koulunpenkillä. Samalla tutustutaan suomalaiseen työelämään ja sen pelisääntöihin. Hankkeissa kehiteltyjen uusien kotouttamistoimien avulla yrittämisestä kiinnostuneille maahanmuuttajille annetaan valmiuksia ryhtyä yrittäjiksi. Työyhteisöön maahanmuuttaja tuo kansainvälisyyttä ja joissain tapauksissa maahanmuuttajan verkostoja kotimaahansa on mahdollista hyödyntää yrityksen markkina-alueen laajentamisessa.

Lisätietoa rahoitetuista ja haetuista hankkeista: Rakennerahastotietopalvelu-sivusto (https://www.eura2014.fi/rrtiepa/)

Lisätietoja:
Rahoitusasiantuntija Tuija Tuomela, tuija.tuomela(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 698, Elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus, EU‐rahoitus/Itä‐Suomen suuralue
Rahoitusasiantuntija Pia Pirskanen, pia.pirskanen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 160, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, EU-rahoitus/Itä-Suomen suuralue
 

Itä-Suomen maakuntaliittojen hankerahoitus edistää kansainvälistä yhteistyötä


Kuva: Maaret Kaksonen

Alueen toimijoiden kansainvälistymistä edistetään sekä kansallisella että EU-rahoituksella. Etelä-Savon maakuntaliitto on pyrkinyt hankerahoituksella tukemaan alueen yritysten pääsyä uusille markkina-alueille. Tärkeimpinä suuntina ovat olleet Venäjä ja Kiina. Digiverkot Venäjälle -hankkeessa pyritään lisäämään Etelä-Savon mikro- ja pk-yritysten digitaalista markkinointia ja kaupankäyntiä kohdistuen erityisesti Venäjältä alueelle tuleviin asiakkaisiin kun taas Bridgehead-hanke pyrkii synnyttämään uusia yhteistyöverkostoja merkittävien teollisuusalueiden kanssa, tiivistämään jo olemassa olevaa yhteistyötä eteläsavolaisten ja venäläisten yritysten kanssa sekä lisäämään venäläisten invest-in toimintaa Etelä-Savossa. Venäjä on pääasiallinen kohdemaa myös Export - koulutusviennin kehittäminen -hankkeessa, jossa pyritään edistämään ja kehittämään toisen asteen koulutuspalveluiden vientiä.

Lue lisää
 

Yritysten kansainvälistyminen

Team Finland kokoaa yhteen kaikki valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut aina neuvonnasta rahoitukseen. Team Finland -verkoston ytimen muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden ohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset toimipisteet (Finpro, Tekes, Finnvera, Finnfund, Finnpartnership, Teollisuussijoitus, VTT, Patentti- ja rekisterihallitus, ELY-keskukset, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Suomalais-Venäläinen Kauppakamari, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari).

Yrityksille suunnatut palvelut on jaoteltu kuuteen kokonaisuuteen:

  • Markkinoiden mahdollisuudet. Esimerkki palvelusta: Finpro tuottaa tietoa liiketoimintamahdollisuuksista eri markkinoilta. Palvelussa tunnistetaan ja arvioidaan konkreettisia mahdollisuuksia, jotka ovat realisoitavissa alle kahden vuoden aikajänteellä. Palvelulla tavoitellaan uuden kansainvälisen liiketoiminnan luomista suomalaisille yrityksille. Se sopii erityisesti yrityksille, joilla on tuote tai palvelu valmiina vietäväksi kohdemarkkinalle.
  • Neuvontaa ja koulutusta. Team Finland toimijat auttavat yritystä suunnittelemaan kansainvälistymistä ja vastaavat käytännön kysymyksiin.
  • Rahoitus. Verkoston toimijat tarjoavat laajan kirjon erilaisia rahoituspalveluja avustuksista lainoihin ja takauksiin.
  • Verkostot. Joskus kansainvälistyminen vaatii liikekumppaneita. Verkosto auttaa yrityksiä löytämään partnerin joko liiketoimintaan tai tutkimukseen.
  • Yhteiskuntasuhteet. Joissakin maissa valtiota tarvitaan avaamaan ovia yrityksille. Toimijat kartoittavat yrityksesi tarvitsemat viranomaiskontaktit eri maissa ja tukevat yhteyksien luomisessa.
  • Näkyvyys. Yritys voi osallistua vientiä edistävälle Team Finland -matkalle tai hyödyntää Suomen edustustojen tiloja tilaisuuksiinsa. Verkosto auttaa myös luomaan kontakteja mediaan ulkomailla.

Liemi- ja kastikelinjastolle koko maailma on markkina - Team Finland -verkosto apuna

Coctio Oy tähtää kansainvälisille markkinoille ensi askeleista alkaen, sillä lihan- ja kalanjalostuksen ympäristökuorman vähentäminen ja sivuvirran jatkoprosessointi on noussut yhdeksi merkittävimmistä alan kehityshankkeista ympäri maailmaa. Coction palvelukonseptissa kiteytyy lihan- ja kalanjalostuksen arvonnousu globaaleilla elintarvikemarkkinoilla. Coction liiketoimintamalli tuotantolinjastoineen ja businesspalveluineen tarjoaa elintarviketeollisuudelle ratkaisun muuttaa jalostustähteet tulovirraksi ja uusiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi.

Lue lisää Coctio Oy:n blogista

Lisätietoja:
Asiantuntija Tapio Kinnunen, p. 029 502 6063, tapio.kinnunen(at)ely-keskus.fi, Elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus, EU‐rahoitus/Itä‐Suomen suuralue
Yritysasiantuntija Päivi Vaarala, p. 0295 026 020, paivi.vaarala(at)ely-keskus.fi, Elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus, EU‐rahoitus/Itä‐Suomen suuralue
 

Itä-Suomessa EU-tukea haettiin lähes 20 miljoonaa euroa – päätöksenteko aloitetaan toukokuussa

Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 -ohjelman helmi-maaliskuussa päättyneessä haussa Euroopan aluekehitysrahastoon (EAKR) jätettiin yhteensä 40 kehittämishankehakemusta, joilla haettiin rahoitusta 15,4 miljoonaa euroa. Euroopan sosiaalirahastoon (ESR) osoitettiin 45 hakemusta, joissa tukea haettiin 4,5 miljoonaa euroa. Maakuntaliitot ja ELY-keskus tekevät ensimmäiset päätökset rahoitettavista hankkeista touko-kesäkuussa.

Metsäbiomassan tuotantoprosessin kehittämistä ja oppimisympäristöjen digitalisoimista

Etelä-Savon maakuntaliitolle jätettiin helmikuussa päättyneessä haussa 11 EAKR-kehittämishankehakemusta, joilla haettiin rahoitusta noin 3,5 miljoonan euron edestä. Hakemukset painottuivat metsäbiomassan uusien tuotteiden ja tuotantoprosessien kehittämiseen. Yksittäisiä hankehakemuksia tuli myös mm. energiatehokkuuden lisäämiseen rakentamisessa sekä terveysteknologian käytön edistämiseen. Tukea haettiin niin selvitysten ja investointien tekemiseen kuin uusien tuotteiden testaukseen ja pilotointiin.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle hakukierros tuotti 12 hankehakemusta, jotka kattoivat laajasti maakuntaohjelman eri painopistealoja. Hankkeiden teemoissa uutena aihealueina oli vahvasti esillä oppimisympäristöjen kehittäminen ja niihin liittyvät digitaaliset ratkaisut. Haettujen hankkeiden kokonaisbudjetti on 3,6 miljoonaa ja EU-tukea haettiin 2,5 miljoonaa euroa. Hakemusten joukossa oli pienehköjä kokeilu- ja selvityshankkeita, mutta myös laajoja kehittämis- ja investointikokonaisuuksia.

Pohjois-Savon liitolle jätettiin 11 EAKR-hakemusta, joissa tukea haettiin yhteensä 7,5 miljoonan euron edestä. Rahoitusta haettiin mm. yritysalueiden saavutettavuutta parantaviin ja toiminnallista kehittämistä tukeviin hankkeisiin, pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseen, olemassa olevien kehitysympäristöjen laitteistojen vahvistamiseen liittyen mm. teollisiin oppimisympäristöihin sekä metsä- ja puunkuljetusalalle. Lisäksi tukea haettiin kiertotalouden edistämiseen ja LED-valaistuksen hyödyntämistä kaupunkialueella testaavaan hankkeeseen. Useat hankkeista edistävät toimillaan vähähiiliseen talouteen siirtymistä.

Toimivia kokeiluja käytännön ongelmiin

ELY-keskukseen tuli EAKR-kehittämishankehakemuksia helmikuussa päättyneessä haussa yhteensä kuusi kappaletta ja niissä haettiin 1,9 miljoonan euron tukea kehittämistoimiin. Hankehakemuksista kaksi kohdistui Etelä-Savoon, kaksi Pohjois-Savoon ja yksi Pohjois-Karjalaan.

Hankkeiden sisällöt vaihtelivat siirrettävistä sähkövarastoista älyliikenneratkaisuihin. Yhteistä hankkeilla on se, että niissä useimmiten rakennetaan toimivia kokeiluja käytännön ongelmiin. Eli juuri sitä mitä hankkeilta on toivottukin; vähemmän selvittämistä ja enemmän toimeenpanoa ja rohkeita kokeiluja. Suurimmassa hanke-esityksessä etsitään keinoja Kuopion seudun liikkumisratkaisuihin siten että ne tukisivat joustavaa, älykästä, vähäpäästöistä sekä terveellistä liikkumista. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on lähes 2 miljoonaa euroa.

Maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämistä ja kasvua liiketoimintaan digitalisaatiolla

Euroopan sosiaalirahastoon (ESR) hakemuksia tuli yhteensä 45 kappaletta, joista kolme kohdistuu useampaan maakuntaan. Etelä-Savoon kohdistuvia hankkeita hakemuksissa oli 17, Pohjois-Karjalaan 12 ja Pohjois-Savoon 21.

Euroopan sosiaalirahastoon (ESR) tulleissa hakemuksissa näkyy maahanmuuton akuutti tilanne. Maahanmuuttajiin kohdistuvia hankkeita oli hakemusten joukossa kaikkiaan 7 kappaletta ja niissä haettiin tukea 1,3 miljoonaan euroa. Suurin osa näistä toimenpiteistä kohdistuisi Pohjois-Savoon. Kun summaan lisätään hankkeiden tarvitsemat työvoimapoliittiset tuet, kasvaa ESR-rahoituksen tarve näissä toimenpiteissä kolmeen miljoonaan euroon. Hankkeissa tavoitellaan erityisesti uusien maahanmuuttajien työllistymisen nopeuttamista sekä ohjaus- ja kotoutumispalveluiden kehittämistä. Jo pidemmän aikaa Suomessa olleille maahanmuuttajille halutaan tarjota hankkeissa yrittäjyyttä yhtenä työllistymisen keinona.

Hakemuksissa näkyy myös digitalisaation tuomat osaamisen päivittämistarpeet erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa. Digitalisaatioon liittyvää kasvunäkökulmaa liiketoiminnassa halutaan myös edistää. Selvä yhteinen piirre liittyy maakuntien haluun olla mukana biotalouteen liittyvissä kasvuhankkeissa. Erityisesti metsäalan koulutusta ja sen uudistumista halutaan edistää luomalla uusia oppimisympäristöjä metsäkonekoulutukseen ja parantamalla metsäkonealan koulutuksen työelämäyhteistyötä. Hankkeisiin liittyy kiinteästi investointiosuuksia, joita on haettu EAKR-rahoituksena.

Pohjois-Karjalassa haetaan uudistumista ja kasvua biotalouden lisäksi erityisesti digitalisoinnista ja robotiikasta. Pohjois-Savossa kasvua haetaan, metsäsektorin lisäksi, kasvuhakuisten yritysten sparrauksella ja verkostoitumisella. Etelä-Savossa hakemuksissa näkyy halu tukea nuorten tasapainoista kasvua ja tarve löytää ratkaisuja työttömyysongelmiin. Savonlinnan kaupunkialueelle haetaan myös kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hanketta tukemaan ihmisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Nuoriin kohdistuvissa hankkeissa näkyy tarve kehittää pelillisiä ja digitaalisia menetelmiä ammatillisen ohjauksen ja elämänhallinnan tueksi. Näitä hankkeita halutaan toteuttaa useamman maakunnan alueella.

Hankepäätökset

Itä-Suomen alueen maakuntaliitot ja ELY-keskus tekevät ensimmäiset päätökset rahoitettavista hankkeista toukokuussa.

Seuraava rahoitushakukierros päättyy syys-lokakuussa

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman alueelliset hankehaut järjestetään koko Suomessa yhtäaikaisesti kaksi kertaa vuodessa. Seuraavat hakukierrokset päättyvät 23.9.2016 (EAKR-hankkeet) ja 1.10.2016 (ESR-hankkeet).

Näiden hakujen lisäksi maakunnat voivat järjestää omia täydentäviä hakukierroksia. Pohjois-Savossa järjestetään oma maakunnallinen hankehaku, joka päättyy 27.5.2016 (EAKR- ja ESR-hankkeet).

Lisätietoja:
EU-ohjelmakoordinaattori Tuija Astikainen, p. 040 542 6642, tuija.astikainen(at)pohjois-karjala.fi, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
EU-koordinaattori Janna Merenniemi, p. 044 714 2620, janna.merenniemi(at)pohjois-savo.fi, Pohjois-Savon liitto
Ohjelmapäällikkö Teemu Räihä, p. 044 770 0571, teemu.raiha(at)esavo.fi, Etelä-Savon maakuntaliitto
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, ELY-keskus, p. 0295 026 695, timo.ollila(at)ely-keskus.fi, Elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus, EU‐rahoitus/Itä‐Suomen suuralue
 

_________________________________________________________________________________________

Itä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje

Itä-Suomen uutiskirjettä toimittavat yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

> UUTTA! Rakennerahastot myös Facebookissa. Tykkää sivusta Yritys- ja hankerahoitus Itä-Suomi!

> Itä-Suomen sivut rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa

> Hankehakujen ajankohdat

> Maakunnan liittojen ja ELY-keskusten rakennerahastoasiantuntijoiden yhteystiedot Itä-Suomessa