Tyngdpunkterna i utvecklingen i norra Finland

Norra Finland står inför stora utmaningar under den begynnande programperioden. Av dessa är de mest betydande en fördjupning av globaliseringen, klimatförändringen, energipriset och förändringarna i energipolitiken samt den åldrande befolkningsstrukturen och den avbefolkning som sker i stora områden. Nordliga glest bebodda områden har en betydande utvecklingspotential ur europeisk synpunkt bl.a. i att naturresurserna används där på ett hållbart sätt samt att arktisk teknologi och kunnande utnyttjas. Därutöver erbjuder regionen nya globala trafikförbindelser. Målet är att med strukturfondsfinansiering svara på dessa utmaningar.

Östra och norra Finlands planeringsområde hör i sin helhet till EU:s nordliga glesbefolkade regioner och dess geografiska specialutmaningar och utvecklingsmöjligheter får särskild uppmärksamhet i planen för östra och norra Finland. Östra och norra Finlands regionala plan är en kompletterande del till strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb som preciserar hur programmet genomförs i östra och norra Finland. I den regionala planen lyfts östra och norra Finlands regionala specialdrag och tyngdpunkterna i programmets genomförande fram. Det regioninriktade genomförandet som sker i landskapen bygger på landskapsprogrammen, och det preciseras i landskapsprogrammens genomförandeplaner.

Programdokumentet finns i menyn i sidans högra fält.

I Fastlandsfinland genomförs ett gemensamt strukturfondsprogram som omfattar både Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. I Finlands strukturfondsprogram finns fem åtgärdsområden som har som mål att stöda speciellt konkurrenskraften i små och medelstora företag. Genomskärande teman är främjande av koldioxidsnål ekonomi, hållbar utveckling, likabehandling och jämlikhet mellan könen. Strukturfondsprogrammet uppfyller målen i Europa 2020-strategin.

Åtgärdsområdena är:

1.  Små och medelstora företags konkurrenskraft (ERUF)
2.  Produktion och användning av ny information och kunskap (ERUF)
3.  Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF)
4.  Utbildning, yrkeskunskap och livslångt lärande (ESF)
5.  Social delaktighet och bekämpning av fattigdom (ESF)


Landskapens samarbetsgrupper

Landskapets samarbetsgrupp (MYR) koordinerar och samordnar strukturfondsverksamheten i landskapet. Den följer också upp och övervakar det systematiska genomförandet av strukturfondsprogrammen. Till samarbetsgruppen hör företrädare för olika centralorganisationer, myndigheter och de största kommunerna i regionen. Samarbetsgrupperna samlas i regel en gång per månad. Du hittar protokollen från samarbetsgruppernas möten på sidan som berättar om tyngdpunkterna i varje landskap.