Tyngdpunkter för utvecklingen i Mellersta Österbotten 2014 - 2020

 

• Det centrala utvecklingsmålet 1: Påskynda exporten och internationaliseringen

Utvecklingen av konkurrenskraften är nyckelfaktorn för hela Finlands framtid. Detta förutsätter att industrins andel av nationalprodukten ska vara hög och exportens andel kunna ökas. Landskapet Mellersta Österbottens närings- och arbetsliv är kraftigt exportorienterat. Centrala branscher i landskapet ur exportsynpunkt är i synnerhet den kemiska industrin, metallförädlingen, tillverkningen av fordon samt jord- och skogsbruket. Det omfattande företagsbeståndet tillsammans med internationell kompetens ger utmärkta möjligheter att öka exporten.

• Det centrala utvecklingsmålet 2: Hålla/få kompetent arbetskraft samt höja kunskapsnivån

I Mellersta Österbotten minskar antalet personer i arbetsför ålder och i synnerhet åldringarnas antal växer. Detta är en speciell utmaning i landskapets landsbygdskommuner ifall man vill hålla landsbygden bebodd och livskraftig. För att trygga och utveckla Norra Österbottens arbetskraft, välfärd och livsduglighet krävs att kompetensen i regionen utvecklas. Landskapets utbildningsnivå är fortfarande lägre än i hela landet. I synnerhet den relativa andelen personer som har examen på högre nivå är lägre än landets genomsnitt. Standarden på kompetensen ska höjas på alla utbildningsnivåer och yrkesområden.

• Det centrala utvecklingsmålet 3: Öka arbetsproduktiviteten

Mellersta Österbotten är ytterst företagarintensivt jämfört med hela landet. Företagarnas andel av de sysselsatta är 15 % då det i hela landet är 10 %. I landskapets arbetsplatsstruktur har den starka primärproduktionen och industriella verksamheten en framstående ställning jämfört med hela landet. Nedgången av antalet personer i arbetsför ålder tillsammans med målet att öka exporten förutsätter att arbetsproduktiviteten höjs. En höjning av arbetsproduktiviteten kräver idag att de rätt blygsamma forsknings- och utvecklingsutgifterna ökas.

• Det centrala utvecklingsmålet 4: Förbättra tillgängligheten

Mellersta Österbotten har en logistiskt gynnsamt ställning vilket ger goda förutsättningar att öka exporten och locka kompetent arbetskraft till regionen. Samhällets allt mindre förmåga att upprätthålla och utveckla den befintliga trafik- och datainfrastrukturen kräver att landskapet utövar kraftig intressebevakning samt att det söker aktivt nya utvecklings- och finansieringslösningar. En grundförutsättning för att landskapets livskraft ska utvecklas är människorna, varorna och informationen kan röra sig smidigt.

På andra webbplatser

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus palvelee ESR- ja EAKR-rahoituksen osalta Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun alueella. Keski-Suomen ELY-keskus palvelee ESR- ja EAKR-rahoituksen osalta Keski-Pohjanmaalla. Maakuntien liitot palvelevat EAKR-rahoituksen osalta omissa maakunnissaan.