Tyngdpunkterna i utvecklingen i Norra Österbotten 2014-2040

Måldiagram 2040:

Invånarna i Norra Österbotten skapar sin egen framtid

Norra Österbotten är ett kunnande och internationellt företagarlandskap som består av livskraftiga områden med Uleåborg i spetsen, det största centret i norr. Norra Österbotten är ett landskap som karakteriseras av välfärd, högklassig livsmiljö och biologisk mångfald.

Utvecklingsvärden:

 • Förtroende
 • Djärvhet
 • Ansvarsfullhet
 • Jämlikhet

Kvantitativa mål 2040:

 • Befolkningsmål 470 000 (+ 70 000 inv. = c.+ 2 100/år)
 • Arbetskraft 195 000 (+ 20 000 mål för tilläggsarbetsplatser)

Strategiska mål:

 • finna och ta i bruk nya metoder och trovärdighet så att ungdomarna upplever sin hembygd och Norra Österbotten som ett gott alternativ som hemort också i framtiden
 • utveckla internationalisering och nätverk,  handlingsmodeller och -miljöer som främjar mångkulturell verksamhet
 • ha beredskap för storprojekt som man känner till i landskapet och närområdena (norra Finland, Barentsområdet) och aktivt främja dem
 • påverka aktörer i olika branscher och områden så att de uppfattar särdragen i företagandet och vilka möjligheter ett ökat företagande innebär
 • skapa goda förutsättningar för företag att växa samt vända företagsutvecklingen på en klart uppåtgående trend
 • reducera skillnaderna i välmående, hälsa och utbildning/bildning
 • stöda hela områdets livskraft genom att främja ett mångsidigt och ansvarsfullt utnyttjande av landskapets naturresurser
 • skapa förutsättningar för en fungerande, trygg och trivsam livsmiljö
 • utveckla innovationsverksamhet som bygger på kunnande av världsklass

 

Förutsättningen för utvecklingen av landskapet är att trafiksystemet och logistiken fungerar samt en balanserad regionstruktur. Biologisk mångfald och en mångsidig kulturmiljö är attraktionsfaktorer.

Landskapsprogrammets åtgärdsområden:

 1. Konkurrenskraft och sysselsättning
 2. Välfärd
 3. Regionstruktur, tillgänglighet och miljö

 

Utvecklingens nya spetsar 2014–2017

 • Ungdomarna utbildas och sysselsätts och deras marginalisering förebyggs
 • Landskapets högskoleväsende och nätverkssamarbete är balanserade och konkurrenskraftiga
 • Toppkompetens av internationell klass och F&U-investeringarna kommersialiseras
 • Det vetenskapliga kunnandet vid Uleåborgs universitet utnyttjas för landskapets utveckling
 • Storprojekt främjas och det finns beredskap för dem
 • Storindustrins konkurrenskraft stärks och branscherna förnyas
 • Tillväxten av små och medelstora företag stöds
 • Arbetsmarknaderna i de nordliga regionerna samordnas nationellt och internationellt
 • Naturresurserna utnyttjas mångsidigt och ansvarsfullt
 • Välfärdsprogrammet genomförs systematiskt
 • Välmående i arbetet utvecklas
 • Flaskhalsarna och den gränsöverskridande trafiken (riksväg 4 och Österbottenbanan och bangårdarna) i det europatäckande TEN-T -stomnätet utvecklas
 • Uleåborgs flygplats utvecklas som internationell transitflygplats
 • Markanvändningen, boendet och trafiken samordnas i stadsregionerna för att förenhetliga samhällsstrukturen
 • Fasta dataförbindelser förverkligas och tjänsterna digitaliseras
 • Det mångfaldiga kulturarvet och kulturmiljön i landskapet stärks