Ansökan om finansiering - norra Finland

När du vill ansöka om finansiering ur strukturfonden för din idé lönar det sig först att utreda om det är förnuftigt att verksamheten sker med partner eller endast inom den egna organisationen. Dessutom lönar det sig att fundera om projektet berör hela landet, norra Finland eller om det påverkar främst ett landskap. Mer information om landskapens tyngdpunkter hittar du under rubriken Tyngdpunkterna i utvecklingen.

De finansierande myndigheterna meddelar om ansökningarna om finansiering och deras teman samt när ansökningarna ska lämnas in under rubriken Ansökningstider på sina webbplatser samt i regionens största tidningar. I ansökningsmeddelandet beskrivs för vilka verksamhetslinjer och specialmål projekt söks. Ur ansökningsmeddelandet framgår till vilken finansierande myndighet ansökningen riktas.

Under rubriken Information om ansökningen hittar du allmän information om ansökningen, dvs. vilka projekt som vanligtvis beviljas bidrag och hur man lämnar in en ansökning till myndigheterna i EURA2014-systemet. Under rubriken Ansökningstider hittar du information om vilka projektansökningar som pågår i norra Finlands region. Mer information om den nationella finansieringen och företagsfinansieringen hittar du i det vänstra fältet. Bekanta dig också med avsnitten Information om strukturfonderna och För den sökande som finns på de riksomfattande sidorna. Där hittar du allmän information om strukturfondsprogrammets åtgärdsområden, mål samt ansökningsprocessen.

De finansierande myndigheterna i norra Finland

NTM-centralernas strukturfondsverksamhet sköts i Finland av fyra s.k. strukturfonds-NTM-centraler. Norra Finlands strukturfondsfinansiering koordineras av NTM-centralen i Norra Österbotten. NTM-centralen beviljar finansiering för ESF och ERUF-projekt (inkl. företagsstöd).

Landskapsförbunden kan bevilja medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och motsvarande nationella medel för:

1) Projekt som berör utveckling av regionerna och som främjar det näringspolitiska samarbetet mellan regionens kommuner (regionalt utvecklingsstöd); I ett utvecklingsprojekt kan ingå investeringar för högst hälften av de totala kostnaderna som godkänns för projektet och investeringen ska vara nödvändig för att utvecklingsprojektet ska kunna genomföras. 
2) Anskaffning av anläggningstillgångar eller ändrings- eller ombyggnadsarbeten av dem för att förbättra infrastrukturen (infrastrukturellt investeringsstöd); Stöd kan beviljas till kommunerna för sådana skäliga kostnader som en investering i infrastruktur orsakar och för kostnader som godkänns som nödvändiga för projektets genomförande.
3) Utvecklings- och investeringsprojekt som hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde och som delfinansieras enbart ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Landskapsförbunden kan inte bevilja understöd för enskilda företag för att utveckla dess affärsverksamhet.

Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer Tekes finansierar i regel med medel ur strukturfonden utvecklings- och innovationsprojekt i forskningsinstitut och företag som siktar på tillväxt och skapande av ny affärsverksamhet.