Information om ansökning - norra Finland

Personer och organisationer som har en god projektidé kan ansöka om finansiering ur Europeiska socialfonden eller Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projekt som finansieras ur strukturfonderna ska uppfylla något av specialmålen och åtgärdsområdena i programmet Hållbar tillväxt och jobb. Projektet ska alltså följa programmet så att dess syfte är att nå något av målen som beskrivs i programmet.

Ett regionalt projekt ska stöda både programmets mål och något av tyngdpunkterna i landskapsprogrammet i regionen där det genomförs. Om projektet verkar i norra Finlands region lönar det sig för sökanden att först bekanta sig med programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014 -2020 och den kompletterande regionala planen samt med landskapsöversikten och dess genomförandeplan för det område där projektet genomförs.

Det lönar sig att ansöka om finansiering inom ramen för de riksomfattande temaprogrammen när projektets verksamhet och nytta ska utvidgas till en riksomfattande nivå antingen med hjälp av partner eller genom organisationens egen verksamhet. De som söker nationell finansiering bör bekanta sig både med programdokumentet och temaprogrammens innehåll och mål.

Mer information om Finlands strukturfondsprogram och om hur man ansöker om finansiering finns på rakennerahastot.fi -portalens riksomfattande sidor, ta genvägen dit i den högra spalten.

Ansökningarna och hur man lämnar in en ansökning

De finansierande myndigheterna meddelar om ansökningarna om finansiering, eventuella teman och särskilda mål samt ansökningstiderna på denna webbplats och i regionens största tidningar. I ansökningsmeddelandet beskrivs för vilka verksamhetslinjer och specialmål projekt söks. Ansökningarna kan gälla antingen regionala projekt eller riksomfattande teman.

Projektansökningen lämnas in elektroniskt i EURA 2014 -systemet. För den elektroniska underskriften används identifieringstjänsten KATSO som upprätthålls av skattestyrelsen. Mer information den elektroniska ansökningen hittar du i den riksomfattande tjänsten Hur ansöker jag om finansiering?  i strukturfondsprotalen. Hur ansökningsprocessen framskrider till slutfasen beskrivs noggrannare i den riksomfattande Hur framskrider ansökningsprocessen? -tjänsten. Via 'Genvägar' hittar du också annan väsentlig information, till exempel gällande  Lagar och författningar samt Kommunikationsanvisningar.