EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä ESR-kehittämishankkeita ja ympäristö-EAKR -kehittämishankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta.

Hakemuksia otetaan vastaan kaikille ESR:n toimintalinjoille (3,4,5) ja erityistavoitteille.

Hakuaika päättyy: 27.10.2020 (ESR), 30.10.2020 (EAKR)

Hakuilmoitus »


Sirkuksesta siivet elämään -hanke kielenoppimisen ja kotoutumisen tukena

Sirkuksesta siivet elämään -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa nivelvaiheessa olevien maahanmuuttajanuorten elämäntaitoja, suomenkielen ja -kulttuurin tuntemusta, osallisuutta ja hyvinvointia siirtymävaiheen helpottamiseksi.

Sorin Sirkus ja Kulttuurikeskus PiiPoo järjestivät sirkusopetusta Tampereella, Sirkus Magenta Vantaalla ja Taidekoulu Estradi Lappeenrannassa. Vuosien 2018–2020 aikana yhteensä 897 nuorta osallistui toimintaan peruskouluissa, ammattioppilaitoksissa, yhteistyössä maahanmuuttopalveluiden kanssa sekä kaikille avoimissa ryhmissä. Lisäksi välituntisirkuksista ja muista vapaamuotoisista sirkustapahtumista kertyi yhteensä 1970 nuorten kohtaamista. Nuorilta saadun palautteen ja sirkusohjaajien ja opettajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella sirkuksella on ollut paljon myönteisiä vaikutuksia osallistujille. Ryhmät ovat oppineet toimimaan yhdessä, nuorten sosiaaliset taidot ovat kehittyneet ja ryhmien osallistujien välille on syntynyt luottamuksellinen ja positiivinen ilmapiiri. Osallistujien rohkeus on lisääntynyt ja sirkustuntien edetessä hiljaisemmatkin henkilöt uskalsivat ottaa osaa toimintaan, kokeilla uusia sirkuslajeja ja käyttää suomen kieltä sirkustunneilla entistä rohkeammin.

 

Kuva: Lasten ja nuorten säätiö

Kuva: Lasten ja nuorten säätiö 

Suomen nuorisosirkusliitto järjesti viisi ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattua toiminnallista seminaaria sirkuksen käytöstä maahanmuuttajatyössä, ja sirkuskoulut järjestivät henkilökuntakoulutuksia yhteistyökumppaneilleen sirkuksen käytöstä maahanmuuttotyön osana. Yhteensä 259 nuorten parissa työskentelevää ammattilaista ja ammattiin opiskelijaa pääsi kokeilemaan sirkusta näissä koulutuksissa. Hankkeessa mukana olleiden ammattilaisten ymmärrys sosiaalisen sirkuksen käytöstä maahanmuuttajatyön tukena kasvoi. Seminaareihin, henkilökuntakoulutuksiin ja sirkustoimintaan osallistuneet opettajat ja muut nuorten parissa toimivat ammattilaiset saivat uusia ajatuksia ja ideoita omaan työhönsä, ja monet kertoivat käyttävänsä jatkossa sirkusharjoituksia ryhmissään.

Hankkeen päätoteuttajana oli Lasten ja Nuorten Säätiö ja osatoteuttajina Sorin sirkus, Kulttuurikeskus PiiPoo, Sirkus Magenta, Taidekoulu Estradi ja Suomen nuorisosirkusliitto. 

Linkkejä hankkeen materiaaleihin:

http://www.nuori.fi/toiminta/hyvat-kaytannot/sirkusharjoitteita-kielenoppimisen-ja-kotoutumisen-tueksi/

https://www.nuori.fi/2020/04/15/viisi-vinkkia-maahanmuuttajatyohon-taiteilijaohjaajille/

 


Kerros- eli vertikaaliviljelyä pilotoimassa Kainuun ammattiopistolla

Seppälän vertikaalipuutarhahankkeessa ja siihen liittyvässä investointiosiossa rakennettiin Seppälän vertikaalipuutarha kerrosviljelykokonaisuus ja siihen liittyvät tukitilat Kainuun ammattiopiston luonnonvara-alan yksikköön Seppälään.

Vertikaalipuutarha kokonaisuus ostettiin Pikku Puutarha Robbe OY:lta ja Kainuun ammattiopisto otti laitoksen vastaan 30.3.2020. Vertikaaliviljelmässä on 252 m2 kasvatusalaa ja se koostuu kolmesta järjestelmästä (8 x 3,5 m), joissa jokaisessa on kolme kerrosta. Viljelmässä on suljettu Privan kastelu- ja lannoitusjärjestelmä ja Netled Oy suunnitteleman valotuksen ja ilmaston hallintajärjestelmä. Viljelysten kastelua, lannoitusta, valotusta, päivän pituutta, ilmankosteutta, CO2 pitoisuutta ja ilmastonkosteutta voidaan säätää etäohjauksella. Vertikaalipuutarhassa on neljä siirrettävää valvontakameraan ja hälytysjärjestelmä puhelimeen. Vertikaalipuutarhan led – valotus lämmittää koko laitoksen.

Kuva: Facebook – Kainuun ammattiopisto

Vertikaalipuutarha tukee ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita mahdollistamalla opiskelijoiden työskentelyn yritysyhteistyöprojekteissa. Se on uusi toimintaympäristö, jolla mahdollistettiin uudenlainen yhteistyö paikallisten kasvihuoneyrittäjien kanssa sekä yritysten kehittyminen ja heidän toimintansa laajeneminen sekä tuotantotilamahdollisuudella sekä yritysten kerrosviljelyosaamisen lisääntymisellä. Peuraniemen taimitarha Oy aloitti mansikan tervetaimi rönsytuotannon joulukuussa 2019 ja koeponnisti laitoksen samalla. Rönsyntuotanto onnistui laitoksessa hyvin. Akonlahden puutarha Oy aloittaa oman koeviljelyksen yrteillä ja salaateilla syksyllä 2020 tai keväällä 2021.

Vertikaalipuutarha on myös tutkimusympäristö kerrosviljelyyn, joka on kooltaan tuotantolaitos ja ainutlaatuinen koko Suomessa vahvistaen Kainuun asemaa Luonnonvarakeskuksen toiminnassa. Tuotantokokeilujen ja tutkimustoiminnan avulla Seppälän Kainuun ammattiopiston opettajien, oppilaiden, yritysten ja luonnonvarakeskuksen tutkijoiden osaaminen kerrosviljelystä kehittyy, mikä monipuoli

staa koko Kainuun biotalouden osaamista. Ympäristö mahdollistaa myös uusien täydennyskoulutusten toteuttamisen Seppälässä, tällöin kohderyhmänä olisi puutarha-alan toimijat koko Suomessa.

Tulevaisuudessa tavoitteena on, että osa ympäristön vaatimasta energiasta tultaisiin tuottamaan aurinkoenergialla. Vertikaali 2 – hanketta haetaan rahoitukseen Kainuun ammattiopiston ja Luonnonvarakeskuksen toimesta.

Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2018 – 31.3.2020. EAKR-rahoittajana toimi Kainuun liitto. Hankkeen kuvaus rakennerahastojen tietopalvelussa https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A73462

Rahoitus

Yhteensä (€)

Osuus nettokustannuksista (%)

1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus

54 165

70,00%

2 Kuntien rahoitus

22 271

28,78%

3 Muu julkinen rahoitus

0

0,00%

4 Yksityinen rahoitus

940

1,21%

Rahoitus yhteensä

77 376

100,00%


Hankkeen investointiosio

Rahoitus

Yhteensä (€)

      Osuus nettokustannuksista (%)

1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus

378 000

70,00%

2 Kuntien rahoitus

155 440

28,79%

3 Muu julkinen rahoitus

0

0,00%

4 Yksityinen rahoitus

6 560

1,21%

Rahoitus yhteensä

540 000

100,00%

 


Lapin liiton Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushaku 1.6. – 31.12.2020

Lapin liitossa on haettavana 1.6.2020 alkaen rahoitusta Suomen rakennerahasto -ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimenpiteitä. Rahoitushaku toteutetaan jatkuvana vuoden loppuun saakka. EAKR-hakemukset tulee jättää viimeistään 31.12.2020.

Hakemuksia voi jättää toimintalinjoille 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky ja 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. Koko ohjelman toimenpiteet ovat haettavana. Erityisesti painotetaan toimenpiteitä, jotka parantavat maakunnan veto- ja pitovoimaa sekä toimenpiteitä, joilla edistetään toipumista koronaviruksen aiheuttamista vaikutuksista ja sopeutumista uuteen tilanteeseen.

Rakennerahaston ohjelmakauden tavoitteet ja tuettavat toimenpiteet on määritelty valtakunnallisessa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto- ohjelmassa.

Lapin liiton EAKR-haussa ovat auki seuraavat toimintalinjat ja erityistavoitteet:

TOIMINTALINJA 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite 1.1 Uuden liiketoiminnan luominen Erityistavoite 2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen Erityistavoite 3.1 Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

TOIMINTALINJA 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Erityistavoite 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta voivat hakea erityistavoitteista riippuen esim. kunnat, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä muut julkisyhteisöt ja yhdistykset.

Lapin liitto voi myöntää tukea:

1. Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan mukaisiin kehittämishankkeisiin ja näiden toteuttamiseen liittyviin investointeihin. Kehittämishankkeeseen liittyvien investointien kustannukset voivat olla enintään 50 % kehittämishankkeen kustannusten määrästä.

2. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan mukaisiin kehittämishankkeisiin, ja näiden toteuttamiseen liittyviin investointeihin. Kehittämishankkeeseen liittyvien investointien kustannukset voivat olla enintään puolet kehittämishankkeen kustannusten määrästä.

3. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan mukaisiin investointeihin erityistavoitteissa 3.2 ja 4.1.

Kehittämishankkeissa tuen määrä on enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Kehittämishankkeeseen sisältyvässä investoinnissa tuki on enintään 70 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Tukea ei voida myöntää yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Hakemukset otetaan käsittelyyn kolmessa erässä:

1.6.-31.7. saapuneet hakemukset (I käsittely)

1.8.-30.9. saapuneet hakemukset (II käsittely)

1.10.-31.12. saapuneet hakemukset (III käsittely)

Rahoitusta haetaan EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti www.eura2014.fi.

Rahoituksen hakeminen edellyttää verohallinnon KATSO-tunnistautumispalvelun käyttöä. Lisätietoa Katso -tunnisteesta verohallinnon nettisivuilta http://vero.fi/katso ja hakemuksen täyttämisestä www.rakennerahastot.fi.

Hakijan kanssa käydään tarvittaessa keskusteluja hankesuunnitelman tarkentamiseksi tai täydentämiseksi. Hakemukset käsitellään Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä ja sen työryhmässä sekä tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden perusteella. Hankkeiden on saatava vähintään puolet maksimipistemäärästä tullakseen hyväksytyksi. Hankkeiden valintaperusteet sekä Lapin liiton rahoituslinjaukset tukiprosentteineen löytyvät Lapin liiton sivulta Ohjeita rahoituksen hakemiseen -osiosta.

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä täydentävästä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta suunnitelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää Lappi-sopimuksen ja sen toimeenpanosuunnitelman tavoitteita.

Rahoitettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti olla flat rate tai kertakorvaus - kustannusmallin mukaisia.

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta: www.rakennerahastot.fi tai Lapin liiton yhteyshenkilöiltä.

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija
Anne Kenttäkumpu 
040 544 5554

Aluekehitysasiantuntija
Samu Rötkönen

040 711 8398

Aluekehitysasiantuntija
Olli Pohjonen

040 526 5104

etunimi.sukunimi@lapinliitto.fi


EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaan liitolta

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on haettavana rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 (Suomen rakennerahasto-ohjelma, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020). Pohjois-Pohjanmaan liitto rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisia toimenpiteitä.

EAKR-hakemuksia otetaan vastaan toimintalinjoille 1 "PK-yritystoiminnan kilpailukyky" ja 2 "Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen". Pohjois-Pohjanmaan liiton EAKR-hankevalinnassa painotetaan älykästä erikoistumista (Pohjois-Pohjanmaan älykäs erikoistuminen) ja Teemme tulevaisuutemme - Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa (Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018-2021) tukevia hankkeita.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Pohjois-Pohjanmaan liitto ei myönnä rahoitusta yrityksille liiketoiminnan kehittämiseen.

EAKR-hakemukset tulee jättää viranomaiselle viimeistään 4.9.2020 EURA2014-järjestelmän kautta (www.eura2014.fi).

Hankkeiden toteutusaika voi ulottua enintään 31.12.2022 saakka. Haettavan tukirahoituksen (EAKR- ja valtio) osuus on korkeintaan 70% hankkeen kokonaiskustannuksista.

Jos hakemuksen rahoitussuunnitelmassa on mukana ulkopuolista rahoitusta (muuta kuin päähakijan/osatoteuttajien omarahoitusta), on hakemuksen liitteenä esitettävä päätös tai sopimus kyseisestä ulkopuolisesta muusta rahoituksesta. Yhteishankkeissa on asettava liitteeksi päähakijan ja osatoteuttajien väliset aiesopimukset hankeyhteistyöstä. Mikäli arvonlisäverokulut sisältyvät hankkeen kustannuksiin, hakijan tulee liittää hakemukseen verottajan selvitys tai muu vastaava selvitys arvonlisäveromenettelystä ko. hankkeessa.

Hakemus tulee vireille vasta sen jälkeen kun se on jätetty käsiteltäväksi rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä. Koska Katso-tunnistuspalvelu on päättynyt, EURA 2014 -järjestelmään ei enää voi kirjautua Katso-tunnisteita käyttämällä. Katso-palvelun tilalle on tullut vahva tunnistautuminen ja Suomi.fi -valtuuspalvelut (Ohje EURA 2014 -järjestelmän hakijan palvelujen käyttäjälle). Tunnistautumisen ja valtuuksien tarkastaminen tapahtuvat teknisesti kahden eri palvelun alaisuudessa. EURA 2014 -järjestelmään kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste eli henkilökohtainen pankkitunnus, mobiilivarmenne tai varmennekortti. Hankehakijat ja -toteuttajat voivat itse valita haluamansa tunnistustavan em. menetelmistä.

Suomi.fi valtuuspalvelu tulee voimaan vaiheittain. Ensivaiheessa valtuuspalvelu koskee organisaatioita, jotka kuuluvat kaupparekisteriin. Jos organisaationne ei kuulu kaupparekisteriin, valtuuksien ylläpito jatkuu entiseen tapaan Katso -järjestelmän alaisuudessa. Tunnistautumistavan muutos koskee kuitenkin kaikkia hakijoita riippumatta siitä, onko hakijaorganisaatio Suomi.fi valtuuspalvelun alaisuudessa vai ei.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Hankehakemukset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitusryhmässä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Hakemukset arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti (https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/file.php?2935). Rahoitettavaksi valittavien hankkeiden tulee tukea ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen ja vähähiilisen talouden edistäminen. Viranomaisen suorittama hankkeiden arviointityö kestää noin kaksi kuukautta. Viralliset rahoituspäätökset pyrimme tekemään marras- ja  joulukuun 2020 aikana.

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta: www.rakennerahastot.fi tai Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteyshenkilöiltä.

Lisätietoja:
Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puhelin 050 433 3951
Aluekehitysasiantuntija Aki Lappalainen, puhelin 040 502 1851
Aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, puhelin 050 918 0035
Aluekehitysasiantuntija Katarina Timisjärvi, puhelin 040 685 4025

tai sähköpostitse
(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”. Haku päättyy 30.6.2020.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin tai Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä ESR-kehittämishankkeita ja Lapin maakunnassa toteutettavia ympäristö-EAKR -kehittämishankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta.

Lue lisää »


Lapin liiton EAKR-haku koronaviruksen aiheuttamien haittojen torjuntaan – haku päättyy 31.5.2020

Lapin liitto avaa EAKR-haun koronaviruksen aiheuttamien haittojen torjuntaan ja korjaamiseen sekä kuntataloudellisten vaikutusten hallintaan. Tuki myönnetään Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta .

Tuki kohdistetaan erityisesti yritysten ja kuntien toimintaedellytyksiä tukeviin kehittämishankkeisiin sekä kuntien terveydenhuoltoon liittyvien palveluiden ja järjestelmien kehittämiseen.

Hakemuksia voi jättää sekä toimintalinjalle 1 PK-yritystoiminnan kilpailukyky että toimintalinjalle 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. Avustuksiin on käytettävissä yhteensä enintään 2 milj. Euroa.

Hankkeiden tulee olla nopeasti käynnistettävissä. Toteutusaika voi olla enintään vuoden 2020 loppuun ja tuen määrä enintään 100 000 euroa.

TUKI
Tuen määrä on enintään 90 % tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

Hankkeissa tulee käyttää yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum).

Tukea ei voida myöntää yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

HAKEMUSTEN JÄTTÖ JA ARVIOINTI
Hakemukset voi jättää 14.4. alkaen, mutta viimeistään 31.5.2020. Hakemukset otetaan käsittelyyn jaksoittain kahden viikon välein. EURA2014-järjestelmän kautta
www.eura2014.fi . Huom! KATSO-tunnistautuminen on päättynyt ja sähköistä allekirjoitusta varten käytetään Suomi.fi -valtuuspalvelua. Lisätiedot ja ohjeet löytyvät Rakennerahastot.fi -sivuilla kohdasta ‘Sähköinen asiointi'.

Hakemukset arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti. Rahoitettavien hankkeiden tulee tukea rakennerahasto-ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin sekä vähähiilisen talouden edistäminen. Tämän erillishaun osalta hankkeiden arvioinnissa huomioidaan hankkeiden kyvykkyys vastata koronaviruksen aiheuttamien haittojen torjuntaan ja korjaamiseen.

Lapin liitto avaa jatkuvan EAKR -haun 1.6. alkaen, joka jatkuu vuoden 2020 loppuun. Tarkempia tietoja toimitetaan myöhemmin.

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta: www.rakennerahastot.fi tai Lapin liiton yhteyshenkilöiltä.
Aluekehitysasiantuntija Anne Kenttäkumpu p. 040 544 5554
Aluekehitysasiantuntija Samu Rötkönen p. 040 711 8398
Aluekehitysasiantuntija Olli Pohjonen p. 040 526 5104


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus avaa ylimääräisen ESR-haun Pohjois-Suomessa poikkeusolojen aiheuttamiin tarpeisiin - rahoitushaku päättyy 22.4.2020

Haku on kohdennettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) haku mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen, työmarkkinoiden rakennemuutokseen vastaamiseen sekä osallisuutta, toimintakykyä ja yhteisöllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin

Haku koskee Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun alueita

Hakuilmoitus »


EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaan liitossa koronaviruksen (COVID-19) aiheuttaminen terveyteen ja kuntatalouteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen (haku päättyy 30.4.2020)

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on haettavana rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta  Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 (Suomen rakennerahasto-ohjelma, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020). Pohjois-Pohjanmaan liitto rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisia toimenpiteitä, jotka kohdentuvat koronaepidemian aiheuttamiin negatiivisiin terveydellisten tai kuntataloudellisten vaikutusten hallintaan.

EAKR-hakemuksia otetaan vastaan toimintalinjoille 1 "PK-yritystoiminnan kilpailuky" ja 2 "Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen". Hakukierroksella myönnetään tukea yhteensä enintään 1.000.000 euroa. Yksittäisen hankkeen kokonaiskustannusarvio voi olla pääsääntöisesti enintään 400.000 euroa tuki-intensiteetillä 80 prosenttia. Hankkeen toteutusaika korkeintaan 12 kuukautta.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Pohjois-Pohjanmaan liitto ei rahoita yritysten liiketoiminnan kehittämistä.

EAKR-hakemukset tulee jättää viranomaiselle viimeistään 30.4.2020 EURA2014-järjestelmän kautta (www.eura2014.fi).

Jos hakemuksen rahoitussuunnitelmassa on mukana ulkopuolista rahoitusta (muuta kuin päähakijan/osatoteuttajien omarahoitusta), on hakemuksen liitteenä esitettävä päätös tai sopimus kyseisestä ulkopuolisesta muusta rahoituksesta. Yhteishankkeissa on asettava liitteeksi päähakijan ja osatoteuttajien väliset aiesopimukset hankeyhteistyöstä. Mikäli arvonlisäverokulut sisältyvät hankkeen kustannuksiin, hakijan tulee liittää hakemukseen verottajan tai muu vastaava selvitys päähakijan ja osatoteuttajien arvonlisäveromenettelystä ko. hankkeessa. Hakuajan lyhyyden vuoksi mahdolliset yhteistyö- ja osarahoitussopimukset voi toimittaa myös hakemuksen vireille saattamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kaksi viikko hakuajan päättymisestä lukien.

Hakemus tulee vireille vasta sen jälkeen kun se on jätetty käsiteltäväksi rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä. Koska Katso-tunnistuspalvelu on päättynyt, EURA 2014 -järjestelmään ei enää voi kirjautua Katso-tunnisteita käyttämällä. Katso-palvelun tilalle on tullut vahva tunnistautuminen ja Suomi.fi -valtuuspalvelut (Ohje EURA 2014 -järjestelmän hakijan palvelujen käyttäjälle). Tunnistautumisen ja valtuuksien tarkastaminen tapahtuvat teknisesti kahden eri palvelun alaisuudessa. EURA 2014 -järjestelmään kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste eli henkilökohtainen pankkitunnus, mobiilivarmenne tai varmennekortti. Hankehakijat ja -toteuttajat voivat itse valita haluamansa tunnistustavan em. menetelmistä.

Suomi.fi valtuuspalvelu tulee voimaan vaiheittain. Ensivaiheessa valtuuspalvelu koskee organisaatioita, jotka kuuluvat kaupparekisteriin. Jos organisaationne ei kuulu kaupparekisteriin, valtuuksien ylläpito jatkuu entiseen tapaan Katso -järjestelmän alaisuudessa. Tunnistautumistavan muutos koskee kuitenkin kaikkia hakijoita riippumatta siitä, onko hakijaorganisaatio Suomi.fi valtuuspalvelun alaisuudessa vai ei.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Hankehakemukset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitusryhmässä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Hakemukset arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti (https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/file.php?2935). Rahoitettavaksi valittavien hankkeiden tulee tukea ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin sekä vähähiilisen talouden edistäminen. Tämän kohdennetun hakukierroksen osalta painotamme poikkeuksellisesti edellä esitettyjen tavoitteiden lisäksi hankkeiden kyvykkyyttä ratkaista koronaepidemian negatiivisia vaikutuksia terveyteen ja kuntatalouteen.

Pohjois-Pohjanmaan liitto järjestää myöhemmin ajalla 4.5-4.9.2020 normaalin hankehaun, jonka avautumisesta ilmoitamme erikseen.

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta:  www.rakennerahastot.fi tai Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteyshenkilöiltä.

Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puhelin 050 433 3951
Aluekehitysasiantuntija Aki Lappalainen, puhelin 040 502 1851
Aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, puhelin 050 918 0035
Aluekehitysasiantuntija Katarina Timisjärvi, puhelin 040 685 4025

tai sähköpostitse
(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)


XNet-Digitalisaatiota edistävät verkkosovellukset

XNet -hankkeessa kehitettiin uusia tapoja käyttää langatonta verkkoa toimintojen kehittämisessä. Esimerkiksi lämpövoimalassa kokeiltiin lämpövuotojen seuraamista antureiden avulla ja navetassa lehmien liikettä tai automaattisen rehuvaunun virheetöntä kulkua navetassa. Tärkeää on se, että tietoja voi seurata etänä puhelimella tai tietokoneella.

Lisätietoja hankkeen kotisivuilta:

https://tki.centria.fi/hanke/xnet-digitalisaatiota-edistavat-verkkosovellukset/1121

 


Visar 1-10 av 82 resultat.
Antal per sida 10
av 9