Lapin liiton Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushaku 1.6. – 31.12.2020

Lapin liitossa on haettavana 1.6.2020 alkaen rahoitusta Suomen rakennerahasto -ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimenpiteitä. Rahoitushaku toteutetaan jatkuvana vuoden loppuun saakka. EAKR-hakemukset tulee jättää viimeistään 31.12.2020.

Hakemuksia voi jättää toimintalinjoille 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky ja 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. Koko ohjelman toimenpiteet ovat haettavana. Erityisesti painotetaan toimenpiteitä, jotka parantavat maakunnan veto- ja pitovoimaa sekä toimenpiteitä, joilla edistetään toipumista koronaviruksen aiheuttamista vaikutuksista ja sopeutumista uuteen tilanteeseen.

Rakennerahaston ohjelmakauden tavoitteet ja tuettavat toimenpiteet on määritelty valtakunnallisessa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto- ohjelmassa.

Lapin liiton EAKR-haussa ovat auki seuraavat toimintalinjat ja erityistavoitteet:

TOIMINTALINJA 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite 1.1 Uuden liiketoiminnan luominen Erityistavoite 2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen Erityistavoite 3.1 Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

TOIMINTALINJA 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Erityistavoite 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta voivat hakea erityistavoitteista riippuen esim. kunnat, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä muut julkisyhteisöt ja yhdistykset.

Lapin liitto voi myöntää tukea:

1. Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan mukaisiin kehittämishankkeisiin ja näiden toteuttamiseen liittyviin investointeihin. Kehittämishankkeeseen liittyvien investointien kustannukset voivat olla enintään 50 % kehittämishankkeen kustannusten määrästä.

2. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan mukaisiin kehittämishankkeisiin, ja näiden toteuttamiseen liittyviin investointeihin. Kehittämishankkeeseen liittyvien investointien kustannukset voivat olla enintään puolet kehittämishankkeen kustannusten määrästä.

3. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan mukaisiin investointeihin erityistavoitteissa 3.2 ja 4.1.

Kehittämishankkeissa tuen määrä on enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Kehittämishankkeeseen sisältyvässä investoinnissa tuki on enintään 70 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Tukea ei voida myöntää yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Hakemukset otetaan käsittelyyn kolmessa erässä:

1.6.-31.7. saapuneet hakemukset (I käsittely)

1.8.-30.9. saapuneet hakemukset (II käsittely)

1.10.-31.12. saapuneet hakemukset (III käsittely)

Rahoitusta haetaan EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti www.eura2014.fi.

Rahoituksen hakeminen edellyttää verohallinnon KATSO-tunnistautumispalvelun käyttöä. Lisätietoa Katso -tunnisteesta verohallinnon nettisivuilta http://vero.fi/katso ja hakemuksen täyttämisestä www.rakennerahastot.fi.

Hakijan kanssa käydään tarvittaessa keskusteluja hankesuunnitelman tarkentamiseksi tai täydentämiseksi. Hakemukset käsitellään Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä ja sen työryhmässä sekä tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden perusteella. Hankkeiden on saatava vähintään puolet maksimipistemäärästä tullakseen hyväksytyksi. Hankkeiden valintaperusteet sekä Lapin liiton rahoituslinjaukset tukiprosentteineen löytyvät Lapin liiton sivulta Ohjeita rahoituksen hakemiseen -osiosta.

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä täydentävästä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta suunnitelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää Lappi-sopimuksen ja sen toimeenpanosuunnitelman tavoitteita.

Rahoitettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti olla flat rate tai kertakorvaus - kustannusmallin mukaisia.

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta: www.rakennerahastot.fi tai Lapin liiton yhteyshenkilöiltä.

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija
Anne Kenttäkumpu 
040 544 5554

Aluekehitysasiantuntija
Samu Rötkönen

040 711 8398

Aluekehitysasiantuntija
Olli Pohjonen

040 526 5104

etunimi.sukunimi@lapinliitto.fi


EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaan liitolta

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on haettavana rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 (Suomen rakennerahasto-ohjelma, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020). Pohjois-Pohjanmaan liitto rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisia toimenpiteitä.

EAKR-hakemuksia otetaan vastaan toimintalinjoille 1 "PK-yritystoiminnan kilpailukyky" ja 2 "Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen". Pohjois-Pohjanmaan liiton EAKR-hankevalinnassa painotetaan älykästä erikoistumista (Pohjois-Pohjanmaan älykäs erikoistuminen) ja Teemme tulevaisuutemme - Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa (Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018-2021) tukevia hankkeita.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Pohjois-Pohjanmaan liitto ei myönnä rahoitusta yrityksille liiketoiminnan kehittämiseen.

EAKR-hakemukset tulee jättää viranomaiselle viimeistään 4.9.2020 EURA2014-järjestelmän kautta (www.eura2014.fi).

Hankkeiden toteutusaika voi ulottua enintään 31.12.2022 saakka. Haettavan tukirahoituksen (EAKR- ja valtio) osuus on korkeintaan 70% hankkeen kokonaiskustannuksista.

Jos hakemuksen rahoitussuunnitelmassa on mukana ulkopuolista rahoitusta (muuta kuin päähakijan/osatoteuttajien omarahoitusta), on hakemuksen liitteenä esitettävä päätös tai sopimus kyseisestä ulkopuolisesta muusta rahoituksesta. Yhteishankkeissa on asettava liitteeksi päähakijan ja osatoteuttajien väliset aiesopimukset hankeyhteistyöstä. Mikäli arvonlisäverokulut sisältyvät hankkeen kustannuksiin, hakijan tulee liittää hakemukseen verottajan selvitys tai muu vastaava selvitys arvonlisäveromenettelystä ko. hankkeessa.

Hakemus tulee vireille vasta sen jälkeen kun se on jätetty käsiteltäväksi rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä. Koska Katso-tunnistuspalvelu on päättynyt, EURA 2014 -järjestelmään ei enää voi kirjautua Katso-tunnisteita käyttämällä. Katso-palvelun tilalle on tullut vahva tunnistautuminen ja Suomi.fi -valtuuspalvelut (Ohje EURA 2014 -järjestelmän hakijan palvelujen käyttäjälle). Tunnistautumisen ja valtuuksien tarkastaminen tapahtuvat teknisesti kahden eri palvelun alaisuudessa. EURA 2014 -järjestelmään kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste eli henkilökohtainen pankkitunnus, mobiilivarmenne tai varmennekortti. Hankehakijat ja -toteuttajat voivat itse valita haluamansa tunnistustavan em. menetelmistä.

Suomi.fi valtuuspalvelu tulee voimaan vaiheittain. Ensivaiheessa valtuuspalvelu koskee organisaatioita, jotka kuuluvat kaupparekisteriin. Jos organisaationne ei kuulu kaupparekisteriin, valtuuksien ylläpito jatkuu entiseen tapaan Katso -järjestelmän alaisuudessa. Tunnistautumistavan muutos koskee kuitenkin kaikkia hakijoita riippumatta siitä, onko hakijaorganisaatio Suomi.fi valtuuspalvelun alaisuudessa vai ei.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Hankehakemukset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitusryhmässä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Hakemukset arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti (https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/file.php?2935). Rahoitettavaksi valittavien hankkeiden tulee tukea ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen ja vähähiilisen talouden edistäminen. Viranomaisen suorittama hankkeiden arviointityö kestää noin kaksi kuukautta. Viralliset rahoituspäätökset pyrimme tekemään marras- ja  joulukuun 2020 aikana.

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta: www.rakennerahastot.fi tai Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteyshenkilöiltä.

Lisätietoja:
Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puhelin 050 433 3951
Aluekehitysasiantuntija Aki Lappalainen, puhelin 040 502 1851
Aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, puhelin 050 918 0035
Aluekehitysasiantuntija Katarina Timisjärvi, puhelin 040 685 4025

tai sähköpostitse
(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”. Haku päättyy 30.6.2020.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin tai Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä ESR-kehittämishankkeita ja Lapin maakunnassa toteutettavia ympäristö-EAKR -kehittämishankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta.

Lue lisää »


Lapin liiton EAKR-haku koronaviruksen aiheuttamien haittojen torjuntaan – haku päättyy 31.5.2020

Lapin liitto avaa EAKR-haun koronaviruksen aiheuttamien haittojen torjuntaan ja korjaamiseen sekä kuntataloudellisten vaikutusten hallintaan. Tuki myönnetään Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta .

Tuki kohdistetaan erityisesti yritysten ja kuntien toimintaedellytyksiä tukeviin kehittämishankkeisiin sekä kuntien terveydenhuoltoon liittyvien palveluiden ja järjestelmien kehittämiseen.

Hakemuksia voi jättää sekä toimintalinjalle 1 PK-yritystoiminnan kilpailukyky että toimintalinjalle 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. Avustuksiin on käytettävissä yhteensä enintään 2 milj. Euroa.

Hankkeiden tulee olla nopeasti käynnistettävissä. Toteutusaika voi olla enintään vuoden 2020 loppuun ja tuen määrä enintään 100 000 euroa.

TUKI
Tuen määrä on enintään 90 % tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

Hankkeissa tulee käyttää yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum).

Tukea ei voida myöntää yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

HAKEMUSTEN JÄTTÖ JA ARVIOINTI
Hakemukset voi jättää 14.4. alkaen, mutta viimeistään 31.5.2020. Hakemukset otetaan käsittelyyn jaksoittain kahden viikon välein. EURA2014-järjestelmän kautta
www.eura2014.fi . Huom! KATSO-tunnistautuminen on päättynyt ja sähköistä allekirjoitusta varten käytetään Suomi.fi -valtuuspalvelua. Lisätiedot ja ohjeet löytyvät Rakennerahastot.fi -sivuilla kohdasta ‘Sähköinen asiointi'.

Hakemukset arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti. Rahoitettavien hankkeiden tulee tukea rakennerahasto-ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin sekä vähähiilisen talouden edistäminen. Tämän erillishaun osalta hankkeiden arvioinnissa huomioidaan hankkeiden kyvykkyys vastata koronaviruksen aiheuttamien haittojen torjuntaan ja korjaamiseen.

Lapin liitto avaa jatkuvan EAKR -haun 1.6. alkaen, joka jatkuu vuoden 2020 loppuun. Tarkempia tietoja toimitetaan myöhemmin.

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta: www.rakennerahastot.fi tai Lapin liiton yhteyshenkilöiltä.
Aluekehitysasiantuntija Anne Kenttäkumpu p. 040 544 5554
Aluekehitysasiantuntija Samu Rötkönen p. 040 711 8398
Aluekehitysasiantuntija Olli Pohjonen p. 040 526 5104


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus avaa ylimääräisen ESR-haun Pohjois-Suomessa poikkeusolojen aiheuttamiin tarpeisiin - rahoitushaku päättyy 22.4.2020

Haku on kohdennettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) haku mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen, työmarkkinoiden rakennemuutokseen vastaamiseen sekä osallisuutta, toimintakykyä ja yhteisöllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin

Haku koskee Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun alueita

Hakuilmoitus »


EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaan liitossa koronaviruksen (COVID-19) aiheuttaminen terveyteen ja kuntatalouteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen (haku päättyy 30.4.2020)

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on haettavana rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta  Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 (Suomen rakennerahasto-ohjelma, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020). Pohjois-Pohjanmaan liitto rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisia toimenpiteitä, jotka kohdentuvat koronaepidemian aiheuttamiin negatiivisiin terveydellisten tai kuntataloudellisten vaikutusten hallintaan.

EAKR-hakemuksia otetaan vastaan toimintalinjoille 1 "PK-yritystoiminnan kilpailuky" ja 2 "Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen". Hakukierroksella myönnetään tukea yhteensä enintään 1.000.000 euroa. Yksittäisen hankkeen kokonaiskustannusarvio voi olla pääsääntöisesti enintään 400.000 euroa tuki-intensiteetillä 80 prosenttia. Hankkeen toteutusaika korkeintaan 12 kuukautta.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Pohjois-Pohjanmaan liitto ei rahoita yritysten liiketoiminnan kehittämistä.

EAKR-hakemukset tulee jättää viranomaiselle viimeistään 30.4.2020 EURA2014-järjestelmän kautta (www.eura2014.fi).

Jos hakemuksen rahoitussuunnitelmassa on mukana ulkopuolista rahoitusta (muuta kuin päähakijan/osatoteuttajien omarahoitusta), on hakemuksen liitteenä esitettävä päätös tai sopimus kyseisestä ulkopuolisesta muusta rahoituksesta. Yhteishankkeissa on asettava liitteeksi päähakijan ja osatoteuttajien väliset aiesopimukset hankeyhteistyöstä. Mikäli arvonlisäverokulut sisältyvät hankkeen kustannuksiin, hakijan tulee liittää hakemukseen verottajan tai muu vastaava selvitys päähakijan ja osatoteuttajien arvonlisäveromenettelystä ko. hankkeessa. Hakuajan lyhyyden vuoksi mahdolliset yhteistyö- ja osarahoitussopimukset voi toimittaa myös hakemuksen vireille saattamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kaksi viikko hakuajan päättymisestä lukien.

Hakemus tulee vireille vasta sen jälkeen kun se on jätetty käsiteltäväksi rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä. Koska Katso-tunnistuspalvelu on päättynyt, EURA 2014 -järjestelmään ei enää voi kirjautua Katso-tunnisteita käyttämällä. Katso-palvelun tilalle on tullut vahva tunnistautuminen ja Suomi.fi -valtuuspalvelut (Ohje EURA 2014 -järjestelmän hakijan palvelujen käyttäjälle). Tunnistautumisen ja valtuuksien tarkastaminen tapahtuvat teknisesti kahden eri palvelun alaisuudessa. EURA 2014 -järjestelmään kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste eli henkilökohtainen pankkitunnus, mobiilivarmenne tai varmennekortti. Hankehakijat ja -toteuttajat voivat itse valita haluamansa tunnistustavan em. menetelmistä.

Suomi.fi valtuuspalvelu tulee voimaan vaiheittain. Ensivaiheessa valtuuspalvelu koskee organisaatioita, jotka kuuluvat kaupparekisteriin. Jos organisaationne ei kuulu kaupparekisteriin, valtuuksien ylläpito jatkuu entiseen tapaan Katso -järjestelmän alaisuudessa. Tunnistautumistavan muutos koskee kuitenkin kaikkia hakijoita riippumatta siitä, onko hakijaorganisaatio Suomi.fi valtuuspalvelun alaisuudessa vai ei.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Hankehakemukset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitusryhmässä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Hakemukset arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti (https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/file.php?2935). Rahoitettavaksi valittavien hankkeiden tulee tukea ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin sekä vähähiilisen talouden edistäminen. Tämän kohdennetun hakukierroksen osalta painotamme poikkeuksellisesti edellä esitettyjen tavoitteiden lisäksi hankkeiden kyvykkyyttä ratkaista koronaepidemian negatiivisia vaikutuksia terveyteen ja kuntatalouteen.

Pohjois-Pohjanmaan liitto järjestää myöhemmin ajalla 4.5-4.9.2020 normaalin hankehaun, jonka avautumisesta ilmoitamme erikseen.

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta:  www.rakennerahastot.fi tai Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteyshenkilöiltä.

Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puhelin 050 433 3951
Aluekehitysasiantuntija Aki Lappalainen, puhelin 040 502 1851
Aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, puhelin 050 918 0035
Aluekehitysasiantuntija Katarina Timisjärvi, puhelin 040 685 4025

tai sähköpostitse
(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)


XNet-Digitalisaatiota edistävät verkkosovellukset

XNet -hankkeessa kehitettiin uusia tapoja käyttää langatonta verkkoa toimintojen kehittämisessä. Esimerkiksi lämpövoimalassa kokeiltiin lämpövuotojen seuraamista antureiden avulla ja navetassa lehmien liikettä tai automaattisen rehuvaunun virheetöntä kulkua navetassa. Tärkeää on se, että tietoja voi seurata etänä puhelimella tai tietokoneella.

Lisätietoja hankkeen kotisivuilta:

https://tki.centria.fi/hanke/xnet-digitalisaatiota-edistavat-verkkosovellukset/1121

 


Koronavirus-epidemian huomioiminen rakennerahastotoiminnassa

Rakennerahastojen rahoitustoiminta jatkuu normaalisti. Uusia rahoituspäätöksiä tehdään ja maksatuksia käsitellään koko ajan sekä kehittämishankkeissa että kehittämisavustuksissa. Hankkeiden kanssa sovittuja varmennuskäyntejä tullaan siirtämään myöhemmäksi, muita tapaamisia ja neuvotteluita pyritään hoitamaan sähköisesti.  

Rahoittaja on varautunut neuvottelemaan muutoksista hankkeiden toimintasuunnitelmiin ja toiminta-aikaan, jos epidemia aiheuttaa muutostarpeita. Hankesuunnitelmaa on mahdollista muuttaa, lisätä tai poistaa toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi muuttuneessa toimintaympäristössä. Tarvittavista muutoksista kannattaa keskustella rahoittajan kanssa jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Hankkeiden on mahdollista hakea toteutukseen myös jatkoaikaa, jos viivästyminen on johtunut korona–epidemiasta ja jatkoaika on toiminnallisesti perusteltu.
Hankkeiden tulee myös muistaa osallistujien tietojen riittävä dokumentointi, kun järjestetään esim. korvaavia verkkotilaisuuksia. Tuensaajan kannattaa aina olla yhteydessä rahoittajaan, mikäli tilanteesta aiheutuvat kustannukset ovat merkittäviä, tilanne on muutoin tulkinnanvarainen tai hankkeen tilanne mietityttää muuten vain.

Tilanteet ja niiden vaatimat toimenpiteet käsitellään tapauskohtaisesti mutta joustavasti, huomioiden yleinen tilanne. Hankepäätöksen mukaisten, Koronaviruksen COVID-19 takia peruttujen matkojen, tapahtumien sekä koulutusten kulut ovat ESR-ja EAKR-hankkeille tukikelpoisia kuluja, mikäli niistä ei ole mahdollista saada palautuksia. Tuensaajan tulee aina ensisijaisesti hakea palautusta taholta, jolta matka-, tila- tai muita varauksia on tehty. Tarvittaessa hankkeiden kanssa voidaan sopia välimaksatushakemuksen jättämisestä.

Hankkeiden tulee nyt käyttää harkintaa kaikenlaisen asiakastyön toteuttamisessa sekä erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kokousten suunnittelussa ja järjestämisessä ja tukeutua kaikessa toiminnassa viranomaisten antamiin ohjeisiin.

Lisätietoja omalta rahoitusasiantuntijaltasi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta tai maakuntien liitoista.

Lisätietoa

Valtioneuvoston linjaukset koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa (Valtioneuvosto)

Valtioneuvosten kooste: Tietoa ja neuvoa koronaviruksesta (Valtioneuvosto)

Ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn (TTL)

Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19 (THL)

 


E-urheilua pienemmällä hiilijalanjäljellä


Pakkaskonsentraatiolla uusia tuotemahdollisuuksia

Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikön (MITY) KryoMikro -hankkeessa on saatu kiinnostavia tuloksia pakkaskonsentraatiolla erilaisten teollisten näytteiden käsittelyssä. Hankkeessa on tutkittu pakkaskonsentroinnin vaikutuksia panimo- ja meijeriteollisuuden sekä luonnontuotealan näytteillä.

Lisäksi tekniikan soveltuvuutta on tutkittu jätevedestä erotetun regenerointiveden rikastamiseen. Pakkaskonsentrointi soveltuu hyvin mm. erilaisten marjamehujen, mahlan, olutnäytteiden ja heran väkevöintiin. Esimerkiksi mahlan hyvin alhainen kuiva-ainepitoisuus saatiin nousemaan yli 13 -kertaiseksi, ja oluen etanolipitoisuus nostettua 5%:sta noin 20%:ksi.  

Tekniikka soveltuu laimeille vesinäytteille, joita on tarve väkevöidä. Veden poistaminen tehdään yleensä kuumentamisen avulla, joka on kallista ja usein myös heikentää lopputuotteen laatua. 

Pakkaskonsentraatio on prosessi, joka tapahtuu luonnostaan vesiliuoksen jäätyessä: puhdas vesi kiteytyy ensin ja sulaan osaan konsentroituvat liuoksessa olevat vesiliukoiset yhdisteet, kuten suolat, vitamiinit, proteiinit ja aromaattiset yhdisteet. Prosessissa myös näytteen lämpöherkät yhdisteet kuten aromiaineet ja vitamiinit säilyvät hyvin, jolloin saadaan korkealaatuisia lopputuotteita.

Teknologiassa voidaan hyödyntää joissain sovelluksissa myös pohjoisen kylmiä olosuhteita, joka parantaa menetelmän kustannustehokkuutta.  

Hankkeessa on tehty alustavaa laite- ja teknologiakartoitusta ja todettu, että teollisia ratkaisuja varsinkaan pienten yritysten tarpeisiin ei löydy, vaan kryokonsentraatiolaitteistot ovat kalliita ja suunniteltu isojen yritysten käyttöön.

Laiteteknisiin haasteisiin haetaan uusia ratkaisuja MITY:n ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston yhteishankkeessa "Pakkaskonsentraatiolaitteiden kehitys teollisiin elintarvikeprosesseihin ja ympäristösovelluksiin, PATE", joka on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Etelä-Savon ja Kainuun maakuntaliitoilta. PATE hanke aloitetaan 1.4.2020.

KryoMikro -hanke "Mikroaaltojen ja kryokonsentraation hyödynnettävyys teollisissa prosesseissa" (2017-2020) on Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen tukema hanke, joka päättyy huhtikuussa 2020. 


Visar 1-10 av 79 resultat.
Antal per sida 10
av 8