Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa REACT-EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä ESR-kehittämishankkeita ja EAKR-ympäristöpainotteisia hankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmaan on tullut lisäyksenä REACT-EU-rahoitukseen perustuvat uudet toimintalinjat ja erityistavoitteet.

REACT-EU-lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille. Hankkeita rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

REACT-EU-rahoituksella rahoitetaan nopeasti vaikuttavia ja elvyttäviä toimenpiteitä koronakriisistä selviämiseksi sekä pohjan luomiseksi talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Hankkeissa tulee syntyä konkreettisia tuloksia, jotka ovat jatkohyödynnettävissä ja levitettävissä.

Haku alkaa: 5.3.2021
Päättyy: 19.4.2021 (ESR- ja ympäristöpainotteiset EAKR-kehittämishankkeet)

Hakuilmoitus »


Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä

Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä

Suomi saa lisämäärärahoja pk-yritysten kilpailukyvyn tukemiseen Euroopan komission toukokuussa 2020 antamien maakohtaisten suositusten mukaisesti. Ensisijaisena painopisteenä on pk-yritysten tukeminen ja uusiutuminen covid-19 kriisistä selviytymiseksi. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Tärkeitä teemoja ovat digitaalisuuden ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen, sekä sitä tukeva tutkimus ja innovointi. Hankkeet rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

ELY-keskus avaa Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) haun 26.2.2021-31.5.2021

ELY-keskus avaa rahoitushaun pk-yrityksille covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi. Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille. Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisenä painopisteenä ovat teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, merkittävältä osaltaan kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset.

Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?

 • kehitetään vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä
 • kehitetään kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian käyttöönottoa
 • kehitetään digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa
 • kehitetään liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä.

Hankkeiden tukitasot

Yritysten kehittämishankkeissa tukitaso voi olla kehittämistoimenpiteissä enintään 50 % ja investoinneissa yrityskoosta, tukialueesta ja hankkeen sisällöstä riippuen 10 % - 35 % hyväksyttävistä kustannuksista.

ELY-keskus avaa Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (EAKR) haun 26.2.2021-31.5.2021

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten parantaminen. Pandemia mahdollistaa monien muuttumattomiksi luultujen käytänteiden uudelleenarvioinnin ja koronakriisin aikana pakosta omaksuttujen uusien toimintatapojen jatkojalostamisen ja pysyvämmän hyödyntämisen yritysten liiketoiminnassa. Rahoitusta suunnataan erityisesti TKI-toimintaa mahdollistaviin ja tukeviin hankkeisiin. Toimintaympäristön kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksenä on se, että pk-yritykset voivat hyödyntää hankkeessa syntyviä tuotoksia laajasti. ELY-keskus voi rahoittaa hanketta toimintaympäristön kehittämisavustuksella, kun hankkeessa toteutetaan alla mainittuja sisältöjä.

Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?

 • kehitetään teolliseen digitalisaatioon, vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöisiä ratkaisuja, käytänteitä, toimintamalleja ja testialustoja
 • kehitetään yritysten digitalisaatiota ja tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden osaamista ja testialustoja erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta
 • kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää osaamista, liiketoimintaa ja testialustoja.

Hankkeiden tukitasot

Yrityksen toimintaympäristön kehittämishankkeessa tukitaso voi olla enintään 80 % ja investointien osalta 45 %.

Hakemusten toimitustapa

Käytössä on sähköinen haku. Toimintaympäristö kehittämisavustuksen sähköinen hakemuslomake aukeaa 8.3.2021 aluehallinnon asiointipalvelussa.

Toimitusosoite

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.5.2021 sähköiseen järjestelmään aluehallinnon asiointipalvelussa, osoitteessa:  Palvelut – Aluehallinnon asiointipalvelu: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut

Lisätiedot

Hankkeen valmisteluvaiheessa hakijoiden tulee olla yhteydessä yritysasiantuntijoihimme ja tutustua toteutettuun hanketoimintaan.

Hanketoiminta rakennerahastotietopalvelun verkosivulla (EAKR- ja ESR-hankkeet ohjelmakaudella 2014–2020)

Asiantuntijoiden yhteystiedot ely-keskus.fi:n asiantuntijahaussa

ELY-keskusten nettisivut ja rahoitusstrategiat

Yrityksen kehittämisavustus (ely-keskus.fi)

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (ely-keskus.fi)

Rahoituslinjaukset (ely-keskus.fi)

REACT-EU lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy ohjelmamuutoksen. Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvion ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille.

 


REACT-EU EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaan liitossa

REAC-EU rahoituksella tuetaan alueita koronakriisin aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa. Samaan aikaan varoilla luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Rahoitusta varten Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelmaan on lisätty kaksi uutta toimintalinjaa, toimintalinjat 8 (REACT-EU EAKR) ja 9 (REACT-EU ESR).

Pohjanmaan liitto rahoittaa tällä hakukierroksella ainoastaan REACT-EU ohjelmamuutoksen EAKR toimintalinjan 8 erityistavoitteiden 12.1 ja 12.2 mukaisia hankkeita /documents/12248/4050764/VIRALLINEN+REACT-EU+-ohjelmanmuutos+25.2.2021.pdf/7f9c842c-b94b-43c9-9c58-428023a6365c, jotka tukevat /documents/12248/4050764/Pohjois-Pohjanmaan+toimenpidesuunnitelma+2021-2022.pdf/9b6ce1cf-3220-4aec-8f9b-3c667589dca1 toteuttamista maakunnassa.

REACT-EU EAKR toimintalinjan 8 erityistavoitteet:

ET 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

ET 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

 

Hakukierroksella painotetaan seuraavia teemoja:

 • Yritysten liiketoimintaa ja kasvua tukevat kehittämishankkeet ja toimintaympäristöt (yrityskohtaiset hankkeet rahoittaa ELY-keskus)
 • Yritysten liiketoiminnan elpymiseen vaikuttavat nopeavaikutteiset hankkeet (yrityskohtaiset hankkeet rahoittaa ELY-keskus)
 • Vihreää siirtymistä tukevia ja Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan mukaiset toimet  /documents/12248/4050764/Pohjois-Pohjanmaan+ilmastotiekartta+2021-2030.pdf/1a406a20-e3a1-46e8-8d1e-ff5cc3c354f3 erityisesti seuraavissa teemoissa:
  • Älykäs bio- ja kiertotalous toimii ilmastotyön perustana
  • Energiantuotanto ja käyttö on kestävää, tehokasta ja vähäpäästöistä
  • Yhteistyö ja sektorirajat ylittävät toimintamallit luovat elinvoimaa ja liiketoimintamahdollisuuksia
 • Digitalisaation edistäminen

Hakukierros on avoinna ajalla 5.3.-19.4.2021. Yksittäiselle hankkeelle myönnettävä tuki (EAKR- ja valtion rahoitus) on korkeintaan 80 prosenttia kokonaiskustannuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan investointihankkeiden osalta tukirahoituksen osuus on korkeintaan 70%. Hankkeen on päätyttävä 30.6.2023 mennessä.

REACT-EU lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille. Hankkeita rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Pohjois-Pohjanmaan liitto ei rahoita yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehittämistä.

EAKR-hakemukset on jätettävä viranomaiselle viimeistään 19.4.2021 EURA2014-järjestelmän kautta (www.eura2014.fi).

Jos hakemuksen rahoitussuunnitelmassa on mukana ulkopuolista rahoitusta (muuta kuin päähakijan/osatoteuttajien omarahoitusta), on hakemuksen liitteenä esitettävä päätös tai sopimus kyseisestä ulkopuolisesta muusta rahoituksesta. Yhteishankkeissa on asettava liitteeksi päähakijan ja osatoteuttajien väliset aiesopimukset hankeyhteistyöstä. Mikäli arvonlisäverokulut sisältyvät hankkeen kustannuksiin, hakijan tulee liittää hakemukseen verottajan tai muu vastaava selvitys päähakijan ja osatoteuttajien arvonlisäveromenettelystä ko. hankkeessa.

Hakemus tulee vireille vasta sen jälkeen, kun se on jätetty käsiteltäväksi rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä. Koska Katso-tunnistuspalvelu on päättynyt, EURA 2014 -järjestelmään ei enää voi kirjautua Katso-tunnisteita käyttämällä. Katso-palvelun tilalle on tullut vahva tunnistautuminen ja Suomi.fi -valtuuspalvelut /documents/12248/4050764/Katso-palvelu+loppuu+-+tilalle+Suomi.fi.pdf/050e7197-9d5e-4d4f-8e36-2734fc089384

 Tunnistautumisen ja valtuuksien tarkastaminen tapahtuvat teknisesti kahden eri palvelun alaisuudessa. EURA 2014 -järjestelmään kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste eli henkilökohtainen pankkitunnus, mobiilivarmenne tai varmennekortti. Hankehakijat ja -toteuttajat voivat itse valita haluamansa tunnistustavan em. menetelmistä.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Hankehakemukset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitusryhmässä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Hakemukset arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden /documents/12248/4050764/RR_hankkeiden_valintaperusteet.pdf/d94a1f58-12fe-4808-b729-c003f555593e mukaisesti. REACT-EU:n osalta erityistavoitekohtaiset valintaperusteet on mainittu ohjelmamuutoksen yhteydessä (REACT-EU ohjelmamuutos 25.2.2021). Rahoitettavaksi valittavien hankkeiden tulee tukea ohjelman tavoitteita.

Viranomaisen suorittama hankkeiden arviointityö kestää noin kaksi kuukautta. Viralliset rahoituspäätökset pyrimme tekemään 19.4.2021 päättyvän hakukierroksen hankkeista kesä-elokuun 2021 aikana.
 

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta: http://www.pohjois-pohjanmaa.fi tai Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteyshenkilöiltä.

Kehitysjohtaja Tiina Rajala, puhelin 040 685 4033

Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puhelin 050 433 3951

Aluekehitysasiantuntija Aki Lappalainen, puhelin 040 502 1851

Aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, puhelin 050 918 0035

Aluekehitysasiantuntija Katarina Timisjärvi, puhelin 040 685 4025

 

tai sähköpostitse
(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)


WaterPro-hanke edistää kestäviä ratkaisuja jätevesien käsittelyyn

WaterPro-hankkeessa etsitään uusia ratkaisuja teollisuuden jätemateriaalien ja sivutuotteiden hyödyntämiseen. Lisäksi etsitään toimivia ratkaisuja arvokkaiden aineiden, kuten metallien ja ravinteiden, talteenottoon ja kierrätykseen.

 

Tarve jätevesien ja prosessivesien puhdistamiseen kustannustehokkailla, uudelleenkäytettävillä materiaaleilla kasvaa. WaterPro-hankkeessa kehitetään kiertotalouden ratkaisuja yhteistyössä usean teollisuusyrityksen kanssa. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa arvoaineiden talteenotosta jätevesistä, eri teknologioiden yhteensopivuudesta, jätemateriaalien hyödyntämisestä jätevesien puhdistuksessa ja kestävien prosessien suunnittelusta.

Ylimaakunnallisessa, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen koordinoimassa hankkeessa on kehitetty menetelmää esimerkiksi teollisuudessa syntyneen kuonan jalostamiseksi vedenpuhdistusmateriaaliksi, jolla voidaan   jätevedestä ottaa talteen arvometalleja. Hankkeen muina toteuttajina ovat Oulun   yliopiston Kestävän kemian tutkimusyksikkö   ja Kerttu Saalasti instituutti sekä Kajaanin  ammattikorkeakoulu. Lupaavimpien  vedenkäsittelyratkaisujen toimivuutta testataan vuoden 2021 aikana siirrettävällä pilotointilaitteistolla, joka voidaan vedenpuhdistuskokeiden ajaksi sijoittaa teollisuusalueelle   todelliseen ympäristöön. Hankkeesta kiinnostuneet yritykset voivat olla yhteydessä suoraan hankkeen yhteyshenkilöihin.

 

 

Kuva: Janne Pesonen

 

Lisätietoa: https://www.chydenius.fi/fi/soveltava-kemia/tutkimus/waterpro/waterpro

 

Kehittämishankkeen kokonaiskustannukset ovat 890 034 €, josta Euroopan aluekehitysrahastosta myönnettävän tuen osuus on 70 %. Lisäksi hankkeeseen liittyy erillinen 68 700 € investointiosio. Hankkeen päärahoittajana toimii Keski-Pohjanmaan liitto.

 


Ajankohtaista Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyössä

 

Vuoden 2020 aikana ELMO-yhteistyöryhmä on koonnut kuusi klusteriseminaaria sekä työpajaa, joissa on käsitelty klusterin kehittämisen teemoja laajasti. Yhdessä kansainvälisiä kumppanuuksia sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevien webinaarien kanssa on järjestetty parisenkymmentä tilaisuutta joissa osallistujia on ollut noin 1000. 

Yksi ELMO-yhteistyön tavoitteista on mahdollistaa sidosryhmiemme osallistuminen kansainvälisiin kumppanuuksiin sekä hankkeisiin. Yksi tärkeä kansainvälisen yhteistyön foorumi on Vanguard-verkosto, jonka varsinaiseksi jäseneksi Itä- ja Pohjois-Suomi liittyi vastikään. Voit lukea Vanguardista lisää TÄÄLTÄ. Uusia kansainvälisen verkostotyön mahdollisuuksia IP-alueelle tuovat myös uudet älykkään erikoistumisen temaattiset kumppanuudet, jotka Euroopan komissio hyväksyi tänä syksynä. Voit lukea Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun yliopiston aloitteesta perustetusta Langaton ICT kumppanuudesta TÄÄLTÄ. 

 

Lisätietoja ELMO-yhteistyöstä: https://elmoenf.eu/fi/

 


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ESR -rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä ESR-kehittämishankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta.

Hakemuksia otetaan vastaan ESR:n toimintalinjoille 3 ja 5 erityistavoitteisiin 6.1, 7.1, 8.1 ja 10.1.  Lisäksi  Kainuussa hakemuksia otetaan vastaan myös toimintalinjalla 4 erityistavoitteissa  9.1 ja 9.2.

Hakuilmoitus »


Itä- ja Pohjois-Suomen tutkimus- ja kehittämispalvelut koottu yhteen yritysten kasvun tukemiseksi

ELMO-yhteistyöryhmä on koonnut tietoa Itä- ja Pohjois-Suomen alueen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluista ELMO-verkkosivustolle. Sivustolla kuvataan yli 40 palveluntarjoajaa eli ns. innovaatioalustaa. Sivuston tarkoituksena on välittää tietoa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluista sekä toisille palveluntarjoajille että yrityksille yli maakuntarajojen.

Pyrimme siihen, että alustojen palvelut olisivat helpommin yritysten löydettävissä. Uskomme, että sivuston avulla myös palveluntarjoajat löytävät toisensa ja voivat hyötyä keskinäisestä vuorovaikutuksesta, kertoo Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyöverkoston vetäjä Ilari Havukainen.

Verkkosivustolle kootut innovaatioalustat ovat yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä tukevia palveluja, jotka tarjoavat ympäristön muun muassa erilaisten kokeilujen ja testien läpiviemiseksi sekä prototyyppien kehittämiseksi. Mukana on esimerkiksi laboratorioita, oppimisympäristöjä, studioita, simulaatioympäristöjä, asiantuntijapalveluita ja näiden yhdistelmiä. Useimmat alustat sijaitsevat fyysisesti oppilaitoksissa tai tutkimuslaitoksissa.

Sivustolla julkaistut palvelut valittiin Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen älykkään erikoistumisen strategian perusteella. Vuonna 2019 julkaistu strategia keskittyy tukemaan Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisiä osaamisaloja.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueella on rahoitettu systemaattisesti innovaatioalustojen rakentamista yli kymmenen vuoden ajan. Lähtökohtana on ollut uuden yritystoiminnan luominen sekä pk-yritysten tukeminen uusien tai paranneltujen tuotteiden, prosessien ja palveluiden tuottamisessa.

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisiä keinoja globaalissa kilpailussa menestymiseen ja innovaatiotoiminnan tukemiseen ovat alueellisten innovaatioalustojen verkottuminen sekä alustojen tunnettuuden lisääminen. Innovaatioalustat mahdollistavat myös uudenlaisten innovaatiokumppanuuksien ja -yhteyksien kehittymisen esimerkiksi julkisten ja yksityisten toimijoiden välille. Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyön tavoitteena on jatkossa levittää tietoa innovaatioalustoista myös Suomen ulkopuolelle uusien EU-kumppaneiden löytämiseksi.

 

Teksti on julkaistu alunperin https://elmoenf.eu/fi/ita-ja-pohjois-suomen-tutkimus-ja-kehittamispalvelut-koottu-yhteen-yritysten-kasvun-tukemiseksi/


EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaan liitossa Korona -toimenpidesuunnitelman mukaisiin rakennerahastohankkeisiin

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on haettavana rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 (Suomen rakennerahasto-ohjelma, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020). Pohjois-Pohjanmaan liitto rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisia toimenpiteitä, jotka kohdentuvat Korona –toimenpidesuunnitelman toteuttamiseen maakunnassa.

EAKR-hakemuksia otetaan vastaan toimintalinjoille 1 "PK-yritystoiminnan kilpailukyky" ja 2 "Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen". Lisäksi hakemusten edellytetään toteuttavan Korona –toimenpidesuunnitelman mukaisia tavoitteita ja toimenpiteitä.

Hakukierroksella myönnetään tukea yhteensä enintään 2.100.000 euroa. Yksittäiselle hankkeelle myönnettävä tuki (EAKR- ja valtion rahoitus) on pääsääntöisesti enintään 400.000 euroa, kuitenkin korkeintaan 70 prosenttia kokonaiskustannuksista. Hankkeen on päätyttävä 31.12.2022 mennessä.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Pohjois-Pohjanmaan liitto ei rahoita yritysten liiketoiminnan kehittämistä.

EAKR-hakemukset on jätettävä viranomaiselle viimeistään 29.1.2021 EURA2014-järjestelmän kautta (www.eura2014.fi).

Jos hakemuksen rahoitussuunnitelmassa on mukana ulkopuolista rahoitusta (muuta kuin päähakijan/osatoteuttajien omarahoitusta), on hakemuksen liitteenä esitettävä päätös tai sopimus kyseisestä ulkopuolisesta muusta rahoituksesta. Yhteishankkeissa on asettava liitteeksi päähakijan ja osatoteuttajien väliset aiesopimukset hankeyhteistyöstä. Mikäli arvonlisäverokulut sisältyvät hankkeen kustannuksiin, hakijan tulee liittää hakemukseen verottajan tai muu vastaava selvitys päähakijan ja osatoteuttajien arvonlisäveromenettelystä ko. hankkeessa.

Hakemus tulee vireille vasta sen jälkeen kun se on jätetty käsiteltäväksi rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä. Koska Katso-tunnistuspalvelu on päättynyt, EURA 2014 -järjestelmään ei enää voi kirjautua Katso-tunnisteita käyttämällä. Katso-palvelun tilalle on tullut vahva tunnistautuminen ja Suomi.fi -valtuuspalvelut (Ohje EURA 2014 -järjestelmän hakijan palvelujen käyttäjälle). Tunnistautumisen ja valtuuksien tarkastaminen tapahtuvat teknisesti kahden eri palvelun alaisuudessa. EURA 2014 -järjestelmään kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste eli henkilökohtainen pankkitunnus, mobiilivarmenne tai varmennekortti. Hankehakijat ja -toteuttajat voivat itse valita haluamansa tunnistustavan em. menetelmistä.

Suomi.fi valtuuspalvelu tulee voimaan vaiheittain. Ensivaiheessa valtuuspalvelu koskee organisaatioita, jotka kuuluvat kaupparekisteriin. Jos organisaationne ei kuulu kaupparekisteriin, valtuuksien ylläpito jatkuu entiseen tapaan Katso -järjestelmän alaisuudessa. Tunnistautumistavan muutos koskee kuitenkin kaikkia hakijoita riippumatta siitä, onko hakijaorganisaatio Suomi.fi valtuuspalvelun alaisuudessa vai ei.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Hankehakemukset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitusryhmässä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Hakemukset arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti. Katso valintaperusteet täältä: /documents/12248/0/Valintaperusteet+rr-hankkeet/174dab31-1ad6-42bd-a681-92a6346b5be2

Rahoitettavaksi valittavien hankkeiden tulee tukea ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin sekä vähähiilisen talouden edistäminen. Lisäksi tämän kohdennetun hakukierroksen osalta edellytämme hankkeiden toteuttavan Korona –toimenpidesuunnitelmaa.

Viralliset rahoituspäätökset pyrimme tekemään maaliskuun 2021 aikana.

 

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta:  www.rakennerahastot.fi tai Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteyshenkilöiltä.

Kehitysjohtaja Tiina Rajala, puhelin 040 685 4033

Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puhelin 050 433 3951

Aluekehitysasiantuntija Aki Lappalainen, puhelin 040 502 1851

Aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, puhelin 050 918 0035

Aluekehitysasiantuntija Katarina Timisjärvi, puhelin 040 685 4025

 

tai sähköpostitse
(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)


EAKR-rahoitusta haettavana Keski-Pohjanmaan liitosta

EAKR-rahoitusta haettavana Keski-Pohjanmaan liitosta (haku päättyy 31.12.2020)

Alkaa: 30.10.2020
Päättyy: 31.12.2020

Keski-Pohjanmaalla on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

EAKR-hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn viimeistään 31.12.2020.

Avoinna olevat toimintalinjat:

 • Toimintalinja 1 - pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Kaikki erityistavoitteet. Jaettavissa oleva valtuus on n. 274 000 euroa.
 • Toimintalinja 2 - uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. Kaikki erityistavoitteet. Jaettavissa oleva valtuus on n. 1 437 000 euroa.

Hankkeelle myönnettävä tuki on korkeintaan 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Alla olevien teemojen mukaisia hakemuksia voi jättää mihin tahansa avoinna olevaan erityistavoitteeseen, mutta hakijaa suositellaan perehtymään kunkin erityistavoitteen erityisiin valintaperusteisiin (linkki tämän ilmoituksen lopussa), jotta hakemuksella on parhaat edellytykset pärjätä hakemusten vertaillussa.

Kaikissa hakuteemoissa yhteisenä vaatimuksena on COVID-19-pandemiasta toipumisen, elinkeinoelämän uudistumisen sekä uuden kasvun ja vihreän siirtymän (vähähiilisyyden) edistäminen.

 

KESKI-POHJANMAAN LIITON EAKR-HAUSSA OVAT AUKI SEURAAVAT HAKUTEEMAT:

1. MAAKUNNAN ELINVOIMAISEN YRITYSKENTÄN KEHITTÄMINEN JA KANSAINVÄLISEN KILPAILUKYVYN TURVAAMINEN

 • Tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, verkostoitumista ja kansainvälistymistä.
 • Tuetaan uuden teknologian ja osaamisen jalkautumista elinkeinoelämän käyttöön.

 

2. TKI-TOIMINNALLA SUOMI TAKAISIN KESTÄVÄN KASVUN URALLE

 • Tuetaan älykkään erikoistumisen mukaista TKI-toimintaa ja sen tulosten jalkauttamista elinkeinoelämän käyttöön.
 • Tuetaan TKI- ja oppimisympäristöjen kehittämistä sekä pilotointiympäristöjä.

 

3. VIHREÄ SIIRTYMÄ TUKEMAAN TALOUDEN RAKENNEMUUTOSTA

 • Tuetaan vihreää siirtymää tukevia innovaatioita ja osaamisen jalkauttamista yrityksiin.
 • Tuetaan vihreää siirtymää tukevia kokeiluja, pilotteja ja suunnitelmia mm. bio- ja kiertotalouden osalta.

Näitä teemoja tukevat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi pk-yritysten toiminnan uudistamiseen ja yhteistyöverkkojen luomiseen; uusien alihankintakumppanien löytämiseen; matkailutoiminnan, erityisesti luonto- ja hyvinvointimatkailun, ja logistiikan kehittämiseen; robotiikan, digitalisaation ja tekoälyn kehittämiseen ja jalkauttamiseen yrityksiin ja julkisiin palveluihin; kiertotalouteen, biotalouteen sekä akkuarvoketjun kehittämiseen.

 

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu sähköisesti EURA2014 -järjestelmän kautta.

Hakemuksen täyttämiseksi tarvitset Suomi.fi -tunnukset. EURA 2014 -järjestelmän hakijan palveluita käyttävien organisaatioiden on myönnettävä valtuudet Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa. Lisätietoa suomi.fi-valtuuksista löytyy sivulta https://www.suomi.fi/valtuudet. Hakijoita suositellaan hankkimaan valtuudet hyvissä ajoin ennen haun päättymistä.

Nyt vielä käytössä oleva Katso-palvelu lakkaa kokonaisuudessaan eivätkä palvelussa myönnetyt Katso-roolit toimi enää vuodenvaihteen jälkeen. EURA 2014:ään kirjautuminen ei enää sen jälkeen onnistu vanhoilla Katso-rooleilla. Nyt käytössä olevat Katso-roolit eivät automaattisesti muunnu vastaaviksi Suomi.fi-valtuuksiksi.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.12.2020. Hakemukset otetaan käsittelyyn Keski-Pohjanmaan liitossa hakuajan päättymisen jälkeen. Mikäli toimijat jättävät hakemuksia avoinna olevien hakuaikojen ulkopuolella, otetaan ne käsittelyyn vasta seuraavan avattavan haun yhteydessä. Mikäli valtuutta ei ole enää jaettavaksi, hakuaikojen ulkopuolella jätetyt hakemukset hylätään.

 

Haussa käytettävät valintakriteerit

Hakemusten tulee olla Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisia. Lisäksi rahoitettavien hankkeiden tulee edistää Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman tavoitteita.

Hakemusten tulee olla Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman, hakuteemojen ja erityistavoitteiden mukaisia tullakseen rahoitetuiksi. Hankkeiden tulee edistää COVID-19-pandemiasta toipumista, elinkeinoelämän uudistumista sekä uutta kasvua ja vihreää siirtymää (vähähiilisyyttä).

Keski-Pohjanmaan liitto ei voi myöntää tukea yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Kehittämishankkeiden tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä.

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden pohjalta. Kustakin erityistavoitteen mukaisesta kohdasta on mahdollista saada 1-5 pistettä (1= valintaperuste toteutuu heikosti tai ei lainkaan, 5= valintaperuste toteutuu erinomaisesti).

Hankkeiden on saatava vähintään puolet hanketta koskevan erityistavoitteen enimmäispistemäärästä tullakseen hyväksytyksi. Kaikki haun erityiset valintaperusteet arvioidaan samalla painotuksella.

Hankkeiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Miten erityinen valintaperuste on huomioitu hankehakemuksella, eli onko valintaperusteen toteuttamiseksi/tukemiseksi maakunnassa suunniteltu konkreettisia toimenpiteitä ja asetettu valintaperustetta tukevia tavoitteita. Erityisesti arvostetaan yritysten, kuntien ja yhteisöjen kanssa tehtäviä, valintaperustetta tukevia kokeiluja, pilotteja ja demonstraatioita.
 • Syntyykö hankkeen toiminnan seurauksena erityistavoitteen mukaisia ja erityistä valintaperustetta tukevia tulos- ja tuotosindikaattoreita.
 • Millaisia valintaperustetta tukevia, maakuntaa kehittäviä vaikutuksia hankkeella arvioidaan olevan maakunnassa.

Mikäli hankkeet saavat arvioinnissa saman pistemäärän, hankkeet priorisoidaan ensisijaisesti sen mukaan, kuinka hyvin niiden arvioidaan tukevan maakuntaohjelmaa ja toissijaisesti hankkeessa syntyvien tuotos- ja tulosindikaattorien mukaan.

Linkki: Yleiset ja erityiset valintaperusteet 

 

Käytettävät kustannusmallit

EAKR -hankkeissa käytetään pääasiassa flat rate 24 % -kustannusmallia. Muita kustannusmalleja (flat rate 15 %, Lump sum, tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset) käytetään vain perustellusta syystä.

 

Lisätietoa hausta antavat

kehittämispäällikkö Teemu Räihä, p. 040 138 9058
kehittämissuunnittelija Teija Tuunila, p. 040 861 0063
ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala, p. 040 026 0688

(etunimi.sukunimi@keski-pohjanmaa.fi)

 

Lisätietoa rakennerahastotoiminnasta on löydettävissä sekä Keski-Pohjanmaan liiton sivustolta, että rakennerahastot.fi -sivustolta.

www.keski-pohjanmaa.fi
www.rakennerahastot.fi

ELY-keskuksen kautta myönnettävissä EAKR -yritystuissa on voimassa jatkuva haku. Yritystukien myöntäjänä Keski-Pohjanmaalla toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Yritystukia haetaan ELY-keskuksen sähköisen asioinnin kautta (Aluehallinnon asiointipalvelu > Palvelut > Yritysrahoitus >Yrityksen kehittämisavustus). Suora sähköinen linkki asiointipalveluun https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut


Pohjois-Pohjanmaan ESR- ja EAKR-hankehakujen hakuinfon materiaali

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjesti tiistaina 15.9.2020 Teams-hakuinfon liittyen lokakuussa päättyviin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankehakuihin Pohjois-Pohjanmaalla. Infossa käytiin läpi mm. haun painotuksia.

Hakuinfon materiaali »

 

 

 

 


Visar 1-10 av 94 resultat.
Antal per sida 10
av 10