Likabehandling

I genomförandet av strukturfondsprogrammet följer man likabehandlingsprinciper, vilket betyder att man bl.a. i förberedandet, beslutsfattandet, projekturvalet och genomförandet, uppföljningen, rapporteringen och utvärderingen handlar så att man inte diskriminerar mot någon människogrupp. Att identifiera diskriminering är en grundförutsättning för att likabehandlingen ska förverkligas. I programmet uppmärksammas att ingen får diskrimineras p.g.a. kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, handikapp, sexualitet eller något annat som berör personen. Utgångspunkten för planeringen, genomförandet och utvärderingen av programmet är att verksamhetens kvalitet förbättras då man tar i beaktande att människor är olika.

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt, trakasseri eller en anvisning eller order att diskriminera. I lagen om likabehandling syftar direkt diskriminering på att någon på grund av något av de diskrimineringsskäl som förbjuds i lag behandlas mindre förmånligt än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle behandlas i en jämförbar situation. I Finland utsätts till exempel romer för direkt diskriminering då de inte betjänas i en affär. Indirekt diskriminering syftar på att en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt på grund av något förbjudet diskrimineringsskäl särskilt missgynnar någon jämfört med andra som utgör jämförelseobjekt. En invandrare kan utsättas för indirekt diskriminering i en rekryteringssituation om man till exempel kräver att en städare ska ha perfekta kunskaper i finska.

Programmet främjar icke-diskriminering på många sätt. Det är till exempel möjligt att stöda företagarskap bland kvinnor och specialgrupper. Fungerande strukturer förbättrar alla gruppers delaktighet. Inom programmet är det möjligt att utveckla fungerande lösningar för kollektivtrafiken så att man med utvecklingsverksamhet som beaktar specialgruppernas behov kan förbättra till exempel äldre personers, barns och ungdomars samt handikappade personers delaktighet.

EU:s förordning som berör ESF-verksamheten förutsätter även att ESF ska stöda särskilda åtgärder som motarbetar utslagning. De särskilda åtgärdernas mål är bl.a. att minska på diskriminering, öka deltagandet i arbetslivet och utbildning, främja social samhörighet och minska på ojämlikheten i tillgången till utbildning och arbetslivet oberoende av hälsotillstånd. Med strukturfondsprogrammets åtgärder kan man minska på mängden direkt och indirekt diskriminering till exempel genom att öka medvetenheten om de grupper som hotas av diskriminering.

Med programmet kan man även främja t.ex. romers, invandrares och handikappade personers samhälleliga delaktighet och sysselsättning. Programmet möjliggör sådan utvecklingsverksamhet inom arbetslivet och kunnande där man beaktar specialgruppernas situation och servicebehov samt förbättrar bl.a. de partiellt arbetsföras, handikappade personers, romers och invandrares tillgång till arbetslivet och utbildning. Då man utvecklar tjänsterna ser man även till att inga fysiska hinder försvårar åtkomsten till tjänsterna. Utgångspunkten är hinderslöshet, som förutsätts av all utveckling av verksamhetsmodeller, tjänster och strukturer. Med programmet främjar man arbetslivets mångfald och därmed att likabehandlingen förverkligas.