FöretagsFinland / Yritys-Suomi (S10360)

Utvecklingsprogrammets (1.6.2008–30.6.2015) målsättning var att göra Finlands system för företagsservice till en samlad och kundorienterad helhet av jämn kvalitet under varumärket FöretagsFinland samt skapa flerkanaliga tjänster. För att bygga varumärket krävs gemensamma modeller för aktörerna i alla företagsservicekanaler. Ur arbets- och näringsministeriets synvinkel är samarbetet mer eller mindre djupgående beroende på samarbetspartner och kanal.

Djupast är samarbetet mellan ANM-koncernens s.k. kvintettaktörer (NTM-centralerna, TE-byråerna, Finnvera, Finpro, Tekes) samt VTT och PRH. Regionala företagsserviceaktörer utgör en särskilt viktig samarbetsgrupp. Utvecklingsprogrammet har haft ett tätt samarbete med stödprojektet för regional företagsservice.

FöretagsFinland-tjänstens stora informationsmassa kan anpassas till olika företag via Oma Yritys Suomi (OYS-tjänsten), där information och tjänster visas utifrån användarens profil. I fortsättningen visas även ärendekontot och annan information från offentliga informationsresurser via OYS för företagen. OYS gör företagens hantering av myndighetsärenden mycket effektivare genom att allt finns samlat på ett ställe. Tjänsten har även tillförts elektroniska analys- och planeringsverktyg, som bl.a. effektiviserar kundservicen.

Företagsserviceaktörerna har fått ett arbetsutrymme, Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi (AOYS), som fördjupar samarbetet i nätverket. Utrymmet utgör en kanal för informationsutbyte och ger aktörerna möjlighet att bygga upp och utnyttja tyst kunskap.  Tjänsterna utformas för att betjäna en bred kundbas från tilltänkta till verksamma företag inkl. företag som siktar på internationalisering. Projektets huvudmålgrupp är organisationer som förmedlar tjänster. FöretagsFinland utnyttjas även av skolor och andra läroanstalter.

Målet är att utvecklingsprogrammet ska öka företagsservicens produktivitet, effekt och kundnöjdhet.  Utvecklingsprogrammet är ett svar på företagskundverksamhetens utvecklingsbehov, som identifierats i strategiarbetet. Programmet består av följande tre helheter: a) utveckling och införande av gemensamma koncept och modeller, b) utveckling och införande av webb- och telefontjänster samt e-tjänster och c) ökning av kännedomen om FöretagsFinlands tjänster.

Planen (roadmap) för skapandet av gemensamma modeller utgår från en uppdaterad företagskundstrategi som beskriver nuläget och målen. I fortsättningen betonas att modellen ska synas hos slutkunderna. Samarbetsforum i form av ledningsgrupper för hantering av företagskunder (YAIR) och segmentspecifika arbetsgrupper för planering och genomförande av kundarbetet har inrättas på varje område för att öka det regionala samarbetet. Gemensamma modeller och planering av kundrelationer har fått stöd bl.a.  genom videokonferenser samt möten med ledningen och nyckelpersoner.

 

Under 2014 utarbetades också en utvecklingsplan för samarbetet mellan FöretagsFinland och Team Finland. Team Finlands samarbetsmodell motsvarar FöretagsFinlands modell och siktar på att samla företagsserviceaktörerna i ett kundorienterat nätverk. FöretagsFinlands tjänster riktar sig till alla företagskundgrupper medan Team Finland riktar sig till företag som satsar på internationalisering. Utvecklingsplanen beskriver bl.a. hur FöretagsFinlands servicemodeller kan beakta TeamFinlands arbetssätt och hur man kan bredda kundinformationen, kundhanteringen m.m. för att möta internationaliseringsbehoven. FöretagsFinlands webb- och telefontjänster utvecklas inom ett flerkanaligt kundservicekoncept.

FöretagsFinland vision 2020: FöretagsFinland är en enhetlig, enkel väg till företagstjänster som förutser kundernas behov. I arbetet med FöretagsFinlands vision/målbild har man främst beaktat ANM-koncernens strategier men även tittat på kontaktytor mot strategiska projekt på andra förvaltningsområden vilka visionens riktlinjer behöver pejlas mot i framtiden. Utvecklingsprogrammet har haft en stödroll vid införandet av de arbetsutrymmen som utvecklats med SADe-finansiering och nu ingår i OYS- och AOYS-tjänsterna.