Työelämän koulutusneuvojat (S11291)

Työelämän koulutusneuvojat -hankkeessa (1.1.2010–30.4.2014) kehitettiin malli pysyvälle työelämän koulutusneuvojien verkostolle. Koulutusneuvojat muodostivat yrityksien, työpaikkojen, SAK:n jäsenliittojen, TE-toimistojen, OpinOvi-hankkeiden ja paikallisten ay-toimijoiden kanssa ohjausverkoston, jonka tavoitteena on ollut vastata aliedustettujen ryhmien osaamis-, ohjaus- ja tuen tarpeeseen työelämässä.  Koulutusneuvoja toimii linkkinä työpaikan, ammattiosaston, TE-toimistojen ja muun ohjausverkoston kanssa.

Toimintamalli kannustaa vähemmän koulutettuja aikuisia osallistumaan aikuiskoulutukseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen. Koulutusneuvojat pystyivät antamaan vertaistukea työtovereilleen ja kannustamaan näitä opiskelemaan. Työpaikalla annettavalla ohjauksella lisättiin ohjauksen saatavuutta sekä tuettiin työntekijän osaamisen kehittämistä. Samalla edistettiin työorganisaatioiden ja yritysten suorituskykyä ja työllisyyttä.

Koulutusneuvojien verkostoitumisen myötä syntyi yhteydet vertaistuen ja ammatillisen ohjausavun välillä. Kun TE-toimistojen henkilökohtaiset neuvontapalvelut vähenevät, ammattiosastojen koulutusneuvojat antavat muutosturvatilanteissa verkko-ohjauksen tukea työttömille ja lomautetuille. Koulutusneuvojien rooli ammatillisen ohjaustoiminnan kumppanina vahvistuu. Vertaisohjauksen tueksi tuotettiin Osaamisen kehittämisen käsikirja työpaikoille ja ammattiosastojen neuvontapisteisiin. Kokoukset, palaverit, seminaarit ja valmennusohjelmiin osallistuminen vahvistivat SAK:n ja sen jäsenliittojen näkemystä ohjauksen, osaamisen ja verkostoitumisen merkityksestä työelämässä pärjäämiselle.

Hankkeen aikana näkemys ohjauspalvelun tarpeellisuudesta työpaikoilla ja ammattiosastoissa vahvistui. Työnantajat joilla oli kokemusta omassa yrityksessään koulutusneuvojista, suhtautuivat myönteisesti ajatukseen työntekijöiden vertaisohjauksesta. Laki osaamisen kehittämisestä toi koulutusneuvojat työpaikalla luottamusmiehen rinnalle koulutusneuvonnan asiantuntijoiksi ja työpariksi. Luottamusmiehen kautta henkilöstön näkemykset ja osaamistarpeet muotoutuvat yhteistyössä työnantajan kanssa yrityksen koulutussuunnitelmaksi. Työpaikkojen käyttöön luotiin suunnittelumalli, jonka avulla koulutusneuvojat ja luottamusmiehet pystyvät nostamaan kokemiaan osaamistarpeita YT-lain edellyttämään koulutussuunnitelmaan.

Koulutusneuvojatoiminnan vakiinnuttamiseksi kehitettiin toteuttamiseen osallistuneiden ammattiliittojen kanssa toimintamalli, jonka pohjalta projektin jälkeen toimintaa viedään eteenpäin. Suunnitelmassa on pohdittu tehtävät ja työnjako SAK:lle, TSL:lle, TE-opistoille, ammattiliitoille ja -osastoille. Tehtävät ovat koulutusneuvojaverkoston ylläpito, koulutus, resursointi ja toiminnan kehittäminen. Hankkeen ohjausryhmä jatkaa toimintaansa hankkeen jälkeen työelämän ohjauksen ja neuvonnan ohjaus- ja koordinaatioryhmänä. Ryhmä luo suuntaviivat, seuraa, kehittää ja resursoi toimintaa sekä tukee paikallisia opinverkkoja.

Lisätietoa hankkeesta rakennerahastojen ohjelmakauden 2007–2013 tietopalvelussa.