Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Erityistavoitteella parannetaan nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymis­valmiuksia ja myötävaikutetaan siten kohderyhmän työllistymiseen. Kohteena ovat nuorten lisäksi sellaiset heikossa työmarkkina-asemassa olevat, joiden työllistymisedellytysten parantamiseksi tarvitaan pääasiassa osaamista ja työmarkkinavalmiuksia vahvistavia toimenpiteitä eikä niinkään pitkällisiä kuntouttavia toimenpiteitä. Näitä ryhmiä ovat erityisesti pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät, osatyökykyiset ja vammaiset henkilöt sekä maahanmuutta­jataustaiset, romanit ja muut etniset vähemmistöt. Ikääntyneet ovat erityinen kohderyhmä heikossa työmarkkina-asemassa olevien joukossa. Erityistavoitteen toteutumiseksi parannetaan myös kohderyhmälle suunnattujen työvoima- ja yrityspalvelujen laatua ja tarjontaa.

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Erityistavoitteella parannetaan työhyvinvointia ja samalla tuottavuutta hankkeisiin osallistuvissa yrityksissä ja organisaatioissa. Toimenpiteillä myös parannetaan yritysten, yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumiskykyä erilaisiin muutostilanteisiin. Hankkeissa tuotetaan uusia työelämää kehittäviä toimintatapoja, esimerkiksi työn organisoinnissa ja johtamisessa, tai hyödynnetään hyviä olemassa olevia malleja. Toimilla voidaan tukea organisaatiolähtöistä osaamisen kehittämistä esierkiksi toimialapohjaisilla johdon ja henkilöstön osaamista lisäävillä menetelmillä.  Toimenpiteillä voidaan myös edistää työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Erityistavoitteella edistetään työurien pidentämistä. Erityishuomiota kiinnitetään osatyökykyisten työssä pysymiseen ja ennenaikaisten eläköitymisten ehkäisyyn.

Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Erityistavoitteella lievennetään työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymistä muun muassa työmarkkinoille osallistumisen, urakehityksen ja yrittäjyyden osalta. Samalla lisätään tietoisuutta tasa-arvosta sekä työelämässä toimivien tahojen parissa. Toimenpiteillä voidaan myös kehittää sukupuolten työllistymistä tukevia ratkaisuja työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseksi. Erityistavoitteella voidaan vaikuttaa eriytymistä ylläpitävien rakenteiden, toimintakulttuurien ja käytäntöjen muuttamiseen yksilöiden valintojen lisäksi esimerkiksi kehittämällä oppilaitosten ja työnantajien toimintatapoja ja kulttuureja sukupuolen­mukaisen eriytymisen lieventämiseksi. Toimenpiteitä voidaan myös suunnata ryhmille, jotka sukupuolen lisäksi ovat muilta taustatekijöiltään erityisen heikossa työmarkkina-asemassa. Tällaisia ryhmiä ovat mm. maahanmuuttajat ja romanit.

Rahoitusta voi saada mm.

  • nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämään ohjaukseen, valmentamiseen ja muuhun työllistymistä edistävään tukeen
  • nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien kanssa toimivien tahojen välisen yhteistyön ja verkostojen kehittämiseen sekä yritysyhteistyöhön
  • työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistävien toimintatapojen sekä niihin liittyvien asiantuntijapalveluiden kehittämiseen, levittämiseen ja käyttöön ottamiseen
  • yritysten ja organisaatioiden tuottavuutta ja kilpailukykyä edistävien johtamisen ja työn organisoinnin toimintamallien kehittämiseen, levittämiseen ja käyttöön ottamiseen
  • sukupuolten välisiä osaamis- ja työllistymiseroja (mm. yrittäjyydessä) vähentäviin toimenpiteisiin, esimerkiksi koulutukseen, ohjaukseen ja mentorointiin