Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Erityistavoitteen toimenpiteiden tuloksena syntyy uusia, alueellisten vahvuuksiin ja älykkääseen erikoistumiseen pohjautuvia innovaatiokeskittymiä. Alueiden älykkään erikoistumisen mukaisesti T&K-investoinnit kasvavat ja innovaatiopohja laajentuu. Kasvu on mahdollinen, koska soveltavan tutkimuksen tutkimus- ja kehitysympäristöjä parannetaan ja innovaatiotoiminnalle löydetään uusia tapoja. Pienemmät tutkimusyksiköt kehittyvät huippuyksiköiksi ja korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden valmiudet tehdä huippututkimusta paranevat. Tiede- ja teknologiapohjaa vahvistamalla luodaan myös uutta vihreän ja luovan talouden liiketoimintaa sekä edellytyksiä teollisten arvoketjujen uudistumiselle, mikä on välttämätöntä alueille syntyvien uusien työpaikkojen kannalta.

Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Erityistavoitteen toimien tuloksena pk-yritysten T&K-investoinnit kasvavat ja uutta liiketoimintaa syntyy. Pk-yritykset kehittävät, tuovat markkinoille tai ottavat käyttöön uusia tai parannettuja tuotteita, tuotantomenetelmiä, teknologioita tai palveluita.

Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Toimien tuloksena uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja materiaalitehokkuuteen liittyvää t&k&i-toiminta lisääntyy ja siten voidaan nostaa uusiutuvien energialähteiden osuutta energiatuotannossa ja kehittää uusiutuviin energiaratkaisuihin ja energia- ja materiaalitehokkaisiin ratkaisuihin perustuvaa liiketoimintaa ja edistää yritysten kilpailukykyä. Toimenpiteillä edistetään koko energian hankinta-, tuotanto- ja jakeluketjun kilpailukykyä ja tehokkuutta. Erityisesti mahdollisuuksia avautuu uudenlaisille energiapalveluille, maaseudulla sijaitsevalla yritystoiminnalle ja hajautetun energiantuotannon ratkaisuille. Toimenpiteiden tuloksena kasvihuonekaasupäästöt vähenevät.

Rahoitusta voi saada mm.

  • alueen elinkeinotoimintaa tukevaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuurin parantamiseen
  •  tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien ja T&K&I -ympäristöjen ja kehitysalustojen kehittämiseen
  • yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, ammatillisten oppilaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten kansainvälisen T&K&I -yhteistyön edistämiseen
  • pk-yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen, pilotointiin, kaupallistamiseen ja uuden teknologian käyttöönottoon
  • elinkeinoelämää tukevaan soveltavaan tutkimukseen ja toiminta-, palvelu- ja kaupallistamisprosessien kehittämiseen

Toiminnasta vähintään 25 %:ia kohdistetaan vähähiilisten ratkaisujen kehittämiseen.