EU-rahastojen investoinneilla miljoona työpaikkaa kaudella 2007–2013

Euroopan komissio on julkistanut riippumattoman arvioinnin vuosina 2007–2013 tehtyjen EU-investointien tuloksista.

Komission 7.10. julkistaman arvioinnin keskeinen anti on, että vuosien 2007–2013 investoinneilla luotiin miljoona työpaikkaa, mikä vastaa kolmasosaa työpaikkojen nettokasvusta EU:ssa samana aikana. Uudet työpaikat nostavat BKT:ta 2,74 eurolla jokaista investoitua koheesiopolitiikan euroa kohti, mikä tarkoittaa ennakoitua 1 biljoonan euron BKT:n kasvua vuoteen 2023 mennessä.

Ulkopuolisten asiantuntijoiden suorittamassa arvioinnissa kauden 2007–2013 EU-rahoituksesta todetaan, että ns. koheesiopolitiikan piiriin kuuluvista rahastoista rahoitetuilla investoinneilla kyettiin luomaan työpaikkoja, tasaamaan alueellisia eroja ja kasvattamaan bruttokansantuotetta.

Koheesiopolitiikan rahastoja ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) ja Koheesiorahasto. Suomi sai tarkastelujaksolla rahoitusta kaikista muista rahastoista paitsi koheesiorahastosta, josta tuetaan vain niitä EU-maita, joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta kohti on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta.

Suomessa rahastojen osuus julkisista pääomainvestoinneista oli vuosina 2007–2013 n. 1,7 prosenttia. Ruotsissa vastaava osuus oli 0,8 %, Tanskassa ja Alankomaissa 0,4. Koko EU:n keskiarvo oli 6,5 prosenttia. Keskiarvoa nostavat koheesiorahaston piiriin kuuluvat alhaisen bruttokansantulon maat, joissa EU-rahastojen osuus julkisista pääomainvestoinneista oli jopa yli 50 prosenttia.

Suomessa erityisen tärkeällä sijalla oli Euroopan aluekehitysrahasto, josta rahoitettujen investointien arvo oli vuosina 2007–2013 n. 977 miljoonaa euroa. Investoinnit suuntautuivat pääasiassa pk-yritysten tukemiseen ja tuottavuusparannuksiin, tutkimukseen ja innovointiin, ympäristönsuojeluun ja energiahuoltoon.

Suomeen syntyi rahoituksen ansiosta lähes 37 000 uutta työpaikkaa, joista 4 300 tutkimustoimintaan. Tukea sai yli 6 800 start-up-yritystä.

Tutkimus- ja innovointitukea sai 900 hanketta, ja yritysten ja tutkimuskeskusten välille luotiin 270 yhteistyöprojektia.

Lisätietoa Suomea koskevalla tietosivulla: http://europa.eu/!Uv44Cu

Lisää myös  lehdistötiedotteessa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3323_fi.htm

Euroopan komission Suomen-edustusto
Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio