Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön seminaari 18.–19.6. Brysselissä

Seminaarissa keskityttiin niin onnistuneisiin hankekäytöntöihin kuin tulevaan ESR+ -toimintaan

Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön seminaari järjestettiin kolmatta kertaa 18.–19.6.2018 Brysselissä. Ennen vuosittaista seminaaria järjestettiin fokusryhmäarviointi, johon osallistui noin 40 ESR:n kansainvälisten teemaverkostojen (ESF Thematic Networks) jäsentä. Suomesta fokusryhmätyöhön osallistuivat Veera Laurila Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohankkeesta, Mika Villa Keski-Suomen ELY-keskuksesta ja Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskuksesta. Varsinaiseen seminaariin osallistui yli 230 henkilöä, joista seitsemän oli Suomesta. Seminaarin pääpuhujana oli työllisyys- ja sosiaaliasioiden ex-komissaari Laszlo Andor.

Fokusryhmäarvioinnissa nousi esille Suomen esimerkillinen toiminta

Fokusryhmissä arvioitiin verkostotyötä pienryhmissä, joissa tuli esille positiivisina ja eri maille yhteisinä asioina mm. henkilöiden motivaatio ja työskentely verkostotapaamisten ulkopuolella. ESR:n kansainvälisillä teemaverkostoilla on jäljellä noin vuosi toiminta-aikaa ja puheeksi tulikin myös, mitä tulevaisuudessa haluttaisiin tapahtuvan. Näihin asioihin lukeutuivat esimerkiksi kansainvälisen verkostotyön jatkuvuuden turvaaminen ennakkosuunnittelulla, study visits -vierailut eri maiden hankkeisiin sekä mahdollisuus osallistua ESR+ -rahaston suunnitteluun.   

Euroopan komission edustaja Marie-Anne Paraskevas kehotti seuraamaan Suomen esimerkkiä ja perustamaan kansallisia verkostoja, joissa vaihdettaisiin tietoa ja kokemuksia kansainvälisestä verkostotyöstä.

ESR+ -rahasto yksinkertaistamaan ohjelmien ja rahastojen toimintaa

Kansainvälisen yhteistyön seminaarissa oli osallistujia kaikkiaan 27:stä Euroopan unionin jäsenmaasta. Seminaarissa käytiin läpi onnistuneita hankekäytäntöjä ja uutta ESR+ -rahastoa. Keskeisenä teemana seminaarissa oli sosiaalinen osallisuus ja sen vahvistaminen. Sosiaalinen osallisuus saakin vähintään 25 prosenttia tulevan ESR+ -rahaston varoista. Toinen keskeinen asia oli ESR+-rahaston käyttö myös työllisyyden ja osaamisen edistämisessä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteiden tukemiseksi.

Tuleva ESR+ -rahasto yhdistää sosiaalirahaston (ESR), nuorisotyöllisyysaloitteen (YEI), vähävaraisten ruoka-avun rahaston (FEAD), työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin ohjelman (EaSI) sekä EU Health -ohjelman. Tavoite on saada eri ohjelmat ja rahastot toimimaan yhdessä sekä yksinkertaistaa niiden toimintaa. Myös kansainvälistä yhteistyötä pidetään tärkeänä, joskaan vielä ei ole varmaa, millä tavoin se otetaan osaksi toimintaa tulevaisuudessa.

Hankkeiden arviointia ja parannusehdotuksia

Sen lisäksi, että seminaarissa esiteltiin hyviä hankekäytäntöjä, hankkeita tarkasteltiin myös kriittisesti. Hankkeista puhuttaessa esiin nousi etenkin raportointi: miten tuoda esiin tuloksia osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä, jos rahoittajien tavoitteet ovat työllisyyden lisäämisessä ja työkyvyn kohenemisessa. Raportoinnin vaikeutta arvosteltiin myös yleisesti. Ongelmia hankkeissa on tuottanut myös esimerkiksi teknisen osaamisen puute sekä liian pitkät maksatuskaudet ja rahoituksen jälkijättöisyys.

Seminaarissa ehdotettiin myös parannuksia tulevalle rahoituskaudelle. Rahasto-ohjelmien joustava yhdistely, hankehakijoiden ja rahoittajien osaamisen kasvattaminen, tiedotuksen lisääminen ja yksinkertaistettujen kustannusmallien laajempi käyttö olivat osa käsitellyistä parannusehdotuksista.

 

Seminaarin materiaali löytyy tästä linkistä. 

 

Teksti: Kaisu Koivula, pohjautuen Veera Laurilan raporttiin