Ohjelmakauden 2007–2013 rakennerahastovarat käytettiin 99,7-prosenttisesti

Edellisen ohjelmakauden rakennerahasto-ohjelmien maksatukset päättyivät viimeistenkin hankkeiden osalta helmi-maaliskuun vaihteessa. Tämän jälkeen maksatuslukuihin saattaa vielä tulla esim. takaisinperinnöistä johtuvia tarkistuksia. Maaliskuun alussa (2.3.2016) komissio hyväksyi myös Suomen vuoden 2015 lopulla toimittamat Itä- ja Länsi-Suomen EAKR-ohjelmia koskeneet ohjelmanmuutosesitykset, joilla pyrittiin varmistamaan ohjelmien täysimääräinen toteutuminen. Ao. ohjelmien seurantakomiteat olivat hyväksyneet esitykset 30.11.2015 päättyneillä kirjallisilla menettelyillä. Valtioneuvosto päätti 17.12.2015 esitysten toimittamisesta komission käsiteltäviksi.  

Kun toteutuneita julkisen kokonaisrahoituksen (EU+valtio+kunta+muu julkinen) maksatuksia verrataan ohjelmien nyt voimassaoleviin rahoituskehyksiin, voidaan todeta ainoastaan Itä-Suomen EAKR-ohjelman jääneen aavistuksen alle 100 prosentin toteutustason, eli 98,8 prosenttiin (taulukko).

Kuntarahoituksen ennakoitua parempi kertymä nosti esim. Pohjois-Suomen EAKR-ohjelman maksatus­asteen jopa 107 prosenttiin ja Etelä-Suomen EAKR-ohjelman 103 prosenttiin. Parhaan maksatusasteen saavutti kuitenkin Länsi-Suomen EAKR-ohjelma, tosin vasta EU-osarahoitussuhdetta nostaneen ja julkista kokonaiskehystä vastaavasti pienentäneen kehysmuutoksen myötä – ilman kehysmuutosta Länsi-Suomen maksatusaste olisi jäänyt 96,9 prosenttiin. Vastaava EU-osarahoitussuhdetta nostanut kokonaiskehyksen pienennys oli tehty ESR-ohjelmassa jo hieman aiemmin vuonna 2015, joten myös ESR-ohjelman maksatusaste nousi lähes 102 prosenttiin, vaikka kuntarahoitusta ei ohjelmaan kertynytkään aivan ohjelmakauden alussa ennakoitua määrää.

Koska kukin rakennerahasto-ohjelma on oma kokonaisuutensa ja ohjelmat suljetaan erikseen, ei muiden ohjelmien ylitoteumilla voida kompensoida Itä-Suomen EAKR-ohjelman maksatuksiin jäänyttä n. 9 miljoonan euron vajausta. 50 %:n osarahoitussuhde huomioiden tämä tarkoittaa n. 4,5 miljoonan euron jäämistä saamatta komissiolta loppumaksuja määritettäessä. Tämä on kuitenkin vain 0,46 % Suomen koko EAKR-rahoituksesta ja 0,28 % Suomen yhteenlasketusta EU-rahoituksesta (EAKR+ESR).  Toisin sanoen Suomi sai ohjelmakaudelle 2007–2013 saamansa vajaan 1,6 miljardin euron rakennerahastorahoituksen käytetyksi 99,7- prosenttisesti, mitä voi pitää todella hienona saavutuksena, etenkin kun myös indikaattoreille asetetut tavoitteet on pääsääntöisesti saavutettu ja ylitettykin.

Ohjelmien loppuraporttien laadinta käynnistyy kevään aikana eri  viranomaisten yhteistyönä. Ohjelmakautta 2007–2013 koskevat sulkemisasiakirjat tulee toimittaa komissioon viimeistään 31.3.2017.