Jo lähes 3000 hanketta käynnistynyt

Syyskuun puolivälissä (14.9.) oli rakennerahasto-ohjelman julkisesta rahoituskehyksestä (pl. suoritusvarausosuus) varattu hankkeisiin jo 38,5 % eli runsas kolmasosa. Todettakoon, että EAKR:n osalta julkinen rahoituskehys on nyt 40 miljoonaa euroa aiempaa pienempi, sillä komissio hyväksyi toukokuussa ohjelmanmuutoksen, jossa 20 milj. euroa TL1:ltä ja 20 milj. euroa TL2:lta siirrettiin pois ohjelmasta uuden pk-yritysaloitteen käynnistämiseksi.

Koko ohjelman maksatusaste oli 7,4 % (ESR 7,0 % ja EAKR 7,7 %). Hankkeita oli syyskuun puoliväliin mennessä käynnistynyt 2 938 kpl, melkein kolme neljäsosaa EAKR-hankkeita. Kunta- ja muun julkisen rahoituksen osuus toteutuneista maksatuksista on ohjelman kaikissa toimintalinjoissa (pl. tekninen tuki) yli ohjelman minimivaatimustason (12,5 % julkisesta kokonaisrahoituksesta).

Sen sijaan valtioneuvoston EAKR:lle asettama tavoite vähähiilisyyttä edistävien hankkeiden vähintään 25 %:n rahoitusosuudesta ei ole toistaiseksi toteutunut; syyskuun puoliväliin mennessä 17,4 % suunnitellusta ja vain 15,4 % maksetusta julkisesta EAKR-hankkeiden rahoituksesta oli kohdistunut erityistavoitteisiin 3.1 (Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen) ja 3.2 (Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen).  Apua vähähiilisyyttä edistävien hankkeiden tunnistamiseen ja kehittämiseen on pian saatavilla myös kevään ja kesän aikana uudistetusta tukimateriaalista, joka saadaan lähiviikkoina rakennerahastot.fi-sivuille.