Takausohjelma auttaa pk-yrityksiä helpottamalla rahoituksen saantia

Suomen takausohjelman päätavoitteena on parantaa yritysten rahoituksen saatavuutta. Tavoite on lisätä pk-yrityksille myönnettyjä pankkilainoja annettujen takauksien avulla. Rahoitusta suunnataan ohjelman avulla erityisesti yrityksille, jotka ovat uusia, voimakkaasti kasvavia, kansainvälistyviä tai innovatiivisia yrityksiä, joiden olisi muuten vaikeaa saada rahoitusta. Ohjelman 40 miljoonan rahoituksella pyritään 400 miljoonan lainoitukseen.

Euroopan investointirahasto on solminut viiden pankin kanssa välittäjäpankkisopimuksen. Takausohjelmaan kuuluvia takauksia voivat lainoilleen myöntää OP-ryhmä, Oma Säästöpankki, Nordea, Aktia-pankki ja Säästöpankkiryhmä.

Takauksia on 31.12.2018 mennessä myönnetty 590 pk- ja mikroyritykselle, joista 231 on start up -yrityksiä. Lainojen määrä on kaikkiaan 362 miljoonaa. Rahoitus on kohdistunut mikroyrityksille (36,5 %), pienille yrityksille (43,6%) ja keskisuurille yrityksille (19,9%). Yrityksistä 52 % sijaitsee Uudellamaalla tai muualla Etelä-Suomessa. 104 yritystä eli lähes 18 prosenttia sijaitsee Itä- ja Pohjois-Suomen alueella. Kasvua tässä on edelliseen vuoteen lähes 3 %. Rahoitettujen yritysten toimialoissa on "muut" luokka suurin 27 %. Toiminta on siis varsin monialaista. Seuraavaksi suurimmat ovat teollisuus 25 % ja tukku- ja vähittäiskauppa 17 %.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Finnveran teettämän KPMG Oy:n 5.6.2018 julkaistun selvityksen mukaan EU:n rahoitusjärjestelyillä on ollut merkittävä vaikutus suomalaisten yritysten toimintaan. Etenkin pienten ja keskisuurten kasvuyritysten mahdollisuudet rahoituksen saamiseen ovat parantuneet merkittävästi SME InnovFin- ja SME Initiative -takausinstrumenttien myötä. Merkittävä osa haastatelluista yrityksistä on jo nyt kyennyt lisäämään henkilöstöä joko suoraan omassa yrityksessään, tai välillisesti alihankkijan kautta. Niissäkin yrityksissä, joissa henkilöstömäärää ei ole lisätty, on tehty investointeja esimerkiksi automaatioon ja toiminnan tehostamiseen ja luotu sitä kautta liiketoiminnan kasvua. Haastateltujen, SME InnovFin- ja SME Initiative -takausinstrumentteja tarjoavien rahoituslaitosten toimintaan kyseiset instrumentit ovat tuoneet uusia asiakkuuksia ja mahdollisuuden rahoittaa paremmin myös hankkeita, joille ei yleensä vajaaksi jäävistä vakuuksista johtuen kyetty myöntämään lainaa.

Takausohjelma on Euroopan unionin pk-yritysaloitteen mukainen ohjelma, joka toteutetaan EU:n tason takausohjelmajärjestelynä, jossa toimeenpano on jäsenvaltion ja Euroopan investointipankkiryhmän sopimuksilla siirretty Euroopan investointirahastolle. Pk-yritysaloite on EIB-ryhmän (eli Euroopan investointipankki ja Euroopan inves­toin­tirahasto) rahoitusinstrumentti, jonka tavoitteena on edistää pk-yritysten rahoi­tusta kattamalla osittain luottolaitosten riskiä lainatakauksilla.