Uuden EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 säädöspohja lähes valmis

Valtioneuvosto on istunnossaan 7.10.2021 hyväksynyt valtioneuvoston asetuksen Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (866/2021) ja valtioneuvoston asetuksen alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (867/2021). Molemmat asetukset tulevat voimaan 15.10.2021.

Syyskuun alusta 2021 voimaan tulleen alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021, rahoituslaki) nojalla voidaan valtioneuvoston asetuksella antaa tarkempia säännöksiä hyväksyttävistä kustannuksista ja säännöksiä kustannusmalleista sekä hankkeiden rahoittamisesta.

Tukikelpoisuusasetuksessa annetaan kansalliset säännökset Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman varoista ohjelmakaudella 2021─2027 rahoitettavien hankkeiden kustannusten korvausperusteista, käytettävissä olevista kustannusmalleista, kustannusten tukikelpoisuuden yleisistä edellytyksistä, hyväksyttävistä kustannuksista ja niihin liittyvistä keskeisistä menettelyistä. 

Rahoitusasetuksella annetaan säännöksiä tuen käyttökohteista, tuen hakemisesta, päätöksenteosta, tuen maksamisesta ja hankkeen muutostilanteista ja menettelyistä. Asetusta sovellettaisiin kansallisista alueiden kehittämisen varoista ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman varoista myönnettäviin tukiin sekä kansallisen vastinrahoituksen myöntämiseen Interreg-ohjelmissa ja Interreg-ulkorajaohjelmissa.

Syyskuun alusta 2021 voimaan tulleen alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021, toimeenpanolaki) nojalla voidaan antaa tarkempia säännöksiä kansallisen aluepolitiikan ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta ja yhteensovittamisesta. Valtioneuvosto on istunnossaan 26.8.2021 hyväksynyt valtioneuvoston asetuksen alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (toimeenpanoasetus 797/2021). Mainittu asetus on tullut voimaan 1.9.2021.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpano käynnistyy marraskuussa 2021.

Tukikelpoisuusasetus ja rahoitusasetus ilman säädösnumeroa sekä asetusten muistiot ovat liitteenä. Asetukset on julkaistu finlex.fi –sivustolla: Tukikelpoisuusasetus  ja rahoitusasetus

VN asetus - alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta

VN asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

Muistio - ehdotus VN asetukseksi  alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta

Muistio - ehdotus VN asetukseksi Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

Statsrådets förordning - om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik

Statsrådets förordning - om stödberättigande kostnader finansierade med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder