Valtakunnallinen hanketoiminta edistää Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman strategisia tavoitteita

Osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto) ja ESR+ (Euroopan sosiaalirahasto+) rahoituksesta käytetään valtakunnallisten teemojen toteuttamiseen. Valtakunnalliset teemat ovat ministeriöjohtoisesti valmisteltuja, strategisesti tärkeitä kehittämiskokonaisuuksia, joiden toteuttaminen tapahtuu ohjelmassa määritellyn toiminnan puitteissa. Valtakunnallisiin teemoihin varataan EAKR:n kokonaisrahoituksesta enintään 6 % ja ESR:stä enintään 20 %. Valtakunnallisten teemojen välittävinä toimieliminä eli rahoittajina toimivat rakennerahastotehtäviä hoitavat ELY-keskukset.

Valtakunnallisen hanketoiminnan tarkoituksena on tukea strategisesti ja valtakunnallisesti merkittävää kehittämistyötä ministeriölähtöisesti koordinoiduilla ja teemoittain järjestäytyneillä hankekokonaisuuksilla.  Valtakunnallisista teemoista rahoitetaan usein koko maan laajuudella toimiva koordinaatiohanke, jonka tehtävänä on tukea kyseisen teemakokonaisuuden hanketoiminnan toimeenpanoa, laatua ja tuloksellisuutta. Koordinaatiohankkeen lisäksi teemoista rahoitetaan valtakunnallisesti toimivia pilottihankkeita.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) valtakunnallisesta rahoituksesta puolet käytetään TEM:n (työ -ja elinkeinoministeriön) ja OKM:n (opetus- ja kulttuuriministeriön) yhteistyössä valmistelemaan teemaan "Innovaatio- ja osaamisverkostot". Loppuosa EAKR-rahoituksesta käytetään ilmastopolitiikkaa tukeviin, YM:n (ympäristöministeriön) valmistelemiin teemoihin "Energiatehokkuus ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen", "Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen" ja "Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta".  

Euroopan sosiaalirahasto+:n (ESR+) valtakunnallisia teemoja on osin valmisteltu poikkihallinnollisesti kolmen toteuttajaministeriön eli TEM:n, OKM:n ja STM:n (sosiaali- ja terveysministeriön) yhteistyönä.

ESR+:n työllisyyttä tukevissa teemoissa korostuvat ajankohtaiset asiat, kuten työmarkkinoiden kohtaanto, osa-työkykyisten työmahdollisuuksien parantaminen, yhteiskunnallinen yrittäjyys, työelämän kehittäminen sekä maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen.

Osaamisen teemaan sisältyvät laajoina kehittämiskokonaisuuksina jatkuvan oppimisen ja luovien alojen innovointiosaamisen valtakunnalliset teemat.

Osallisuutta tukevassa valtakunnallisessa kokonaisuudessa toteutetaan monipuolisesti erilaisille kohderyhmille suunnattuja teemoja. Näitä ovat muun muassa lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen, vaikeasti työllistyvien tukeminen, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä huono-osaisuuden torjunta. Osallisuusteemasta rahoitetaan lisäksi osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuen sekä sosiaalisten innovaatioiden koordinaatiohankkeet.

Valtakunnallisten teemojen projektihaut avautuvat asteittain vuoden 2022 aikana.